PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 2014-2020 (AXUDAS LEADER)

Serán subvencionables os proxectos que teñan encadramento na estratexia de desenvolvemento local de cada GDR, de forma que respondan ás prioridades e aos obxectivos especificamente recollidos na estratexia. Os proxectos poderán clasificarse en produtivos e non produtivos. Con carácter xeral terán a consideración de proxectos produtivos os que supoñan a realización dunha actividade económica con fin lucrativo tendentes á produción de bens e/ou servizos e que supoñan unha creación e/ou mantemento do nivel de emprego, Ler máis…

Axudas para actuacións de mellora nos establecementos de aloxamento e restauración galegos

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde establece as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva das axudas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e restauración galegos por importe de 3,5 millóns de euros. Obxecto As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de Ler máis…

Programa Impacto Autónomo – 2023

Obxecto Esta orde ten por obxecto publicar as bases e convocar as axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do programa Impacto Autónomo, dirixidas a minimizar o impacto da suba dos custos das materias primas e das subministracións que afectan e condicionan a actividade económica das persoas autónomas e das microempresas. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas e microempresas para facer fronte á situación económica xerada pola Ler máis…

Novo sistema de cotización para os autónomos nas entidades de economía social

O 1 de xaneiro de 2023 entre en vigor o Real Decreto-lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para as persoas traballadoras por conta propia ou autónomos, baseado nos rendementos económicos netos. Na familia da economía social, algunhas fórmulas xurídicas vense afectadas por este decreto, en concreto, as persoas socias traballadoras das cooperativas de traballo asociado que optaron por cotizar neste réxime da Seguridade Social e as persoas socias traballadoras Ler máis…

Novidades tributarias introducidas polo Real Decreto-Lei 20/2022

IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSÍCAS Con efectos dende 1 de xaneiro de 2023, introdúcense as seguintes modificacións na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas: Dedución por maternidade Engádese unha nova disposición transitoria trixésimo sétima á LIRPF polo artigo 73 do Real Decreto-Lei 20/2022: Cando no período impositivo 2022 se tivese dereito á dedución por maternidade e ao complemento de axuda para infancia previsto na Lei 19/2022 Ler máis…

NOVAS AXUDAS EN FONDOS TECNOLOXICOS PARA COMERCIOS SITUADOS EN GALICIA

O obxectivo deste Programa de Modernización do Comercio é financiar proxectos de contido tecnolóxico, innovador e sostible dirixidos a fomentar o uso das novas tecnoloxías no sector comercial. Para quen é? Liña 1 de axudas para autónomos e pequenas e medianas empresas comerciais de 0 a 250 traballadores. Liña 2 de axudas para asociacións de comerciantes. Que gastos son subvencionables? Para os beneficiarios da liña 1: Programa Smart Retail para a transformación dixital do punto Ler máis…