Nos últimos anos modificáronse distintos aspectos do IRPF. Na seguinte lista destacamos as cuestións que che recomendamos revisar á hora de afrontar a túa declaración da Renta.

Pide cita para facer a túa declaración da Renta en Asec Asesores

1. O importe exento das dietas e axudas por gastos de transporte é de 0,26 euros polo número de quilómetros percorridos, a data do 17-7-2023 (antes 0,19 euros).

2. Límite de exención da indemnización por despedimento do traballador: 180.000 euros. A STS 5-11-2019, Rec.2727/2017 recoñecía como indemnización obrigatoria dos directivos e exentos do IRPF a cantidade de 7 días de salario por ano de traballo co límite de 6 mensualidades.

3. Exención de ata 50.000 euros (con carácter xeral 12.000 euros) como rendemento de traballo en especie por entrega de accións ou participacións a traballadores por conta allea de empresas emerxentes , tamén aplicable cando a dita entrega sexa consecuencia do exercicio de opcións de compra previamente concedidas a aquelas. Para a parte da realización de traballos en especie que supere a dita contía establécese unha norma especial de imputación temporal , que permite aprazar a súa imputación ata o período impositivo en que concorran determinadas circunstancias e, en todo caso, no prazo de dez. anos contados desde a entrega das accións ou participacións. Para facilitar a aplicación deste aprazamento, créase un novo apartado no anexo C.1 .

4. Quedan exentas as rendas mínimas de inserción establecidas polas comunidades autónomas , así como doutras axudas públicas, por un importe anual máximo conxunto de 1,5 veces o IPREM.

5. Exención da prestación non contributiva da Seguridade Social da Renda Mínima Vital , co límite conxunto da renda de inserción e outras axudas de 1,5 veces o IPREM.

6. Nova exención derivada da política da PAC. As axudas aos réximes climáticos e ambientais (ecoréximes) engádense como ingresos exentos ás axudas da PAC existentes .

7. Exención das axudas destinadas a compensar os custos derivados da recepción ou acceso aos servizos de comunicación audiovisual televisiva en edificios afectados pola liberación do dividendo dixital .

8. Exención das axudas públicas para a rehabilitación enerxética de edificios .

9. Exención das cantidades percibidas polos familiares das vítimas do accidente do voo GWI9525 de Germanwings, ocorrido o 24 de marzo de 2015, en concepto de responsabilidade civil, axudas voluntarias que lles aboe a empresa ou unha entidade vinculada a ela. Aplicable desde o 31-03-2022 e aos anos anteriores non prescritos.

10. As prestacións percibidas en virtude de ERTE clasifícanse como rendemento laboral suxeito ao IRPF. En ningún caso están exentos.

11. Baremo de tráfico para o ano 2023: a Resolución do 12 de xaneiro de 2023 establece as cantidades exentas no IRPF no recibo das indemnizacións derivadas do seguro de accidentes e publícanse os cadros correspondentes.

12. As persoas físicas socias de sociedades civís con personalidade xurídica e obxecto mercantil non tributan en réxime de atribución da renda . Son contribuíntes do IS as sociedades civís con personalidade xurídica e finalidade mercantil.

13. As axudas públicas percibidas no Marco Nacional de Desenvolvemento Rural de España para a primeira instalación de mozos agricultores poden imputarse como rendemento da actividade económica en trimestres. E impútase en trimestres como plusvalía se se lle concede unha axuda pública a un mozo agricultor para a adquisición de participacións nunha empresa agraria.

14. A partir do 1-1-2023, os importes da redución por obtención de ingresos por obra de arte. 20 LIRPF: o límite de ingresos netos para aplicalo é de 19.747,5 euros; para os contribuíntes con ingresos netos inferiores a 14.047,5 euros, a redución é de 6.498 euros anuais; Para os contribuíntes con ingresos netos entre 14.047,5 e 19.747,5 euros, a redución é de 6.498 euros menos o resultado de multiplicar por 1,14 a diferenza entre os ingresos do traballo e 14.047,5 euros anuais.

15. A redución por rendas irregulares (traballo, capital inmobiliario, capital mobiliario, actividades económicas) fíxase nun 30 %, esixindo así mesmo que a imputación da renda se produza nun único período impositivo e cun límite de 300.000 euros. .

16. Importe da dedución fixa para todos os traballadores de 2.000 euros para determinar os seus ingresos netos. Esta cantidade increméntase nos supostos de aceptación de posto de traballo noutro concello (2.000 euros máis) ou de traballadores en activo con discapacidade (3.500 euros ata o 65% de discapacidade ou 7.750 euros máis do 65% de discapacidade).

17. Gastos de comedores de empresa : a cantidade diaria exenta de bonos de alimentación, tarxetas ou documentos de pagamento similares que se lle entreguen ao traballador para atender esta necesidade é de 11 euros. Así mesmo, aplícase aos gastos de comedor da empresa mediante fórmulas indirectas para a prestación do devandito servizo, tanto se o servizo se presta nas instalacións do establecemento de hostalería como fóra deste, logo de cobramento polo traballador ou mediante entrega no seu centro de traballo ou no lugar que elixa. por el para realizar o seu traballo os días nos que este se faga a distancia ou mediante teletraballo.

18. Nova norma especial para a valoración da renda do traballo en especie pola entrega de accións ou participacións concedidas aos traballadores dunha empresa emerxente : o valor das accións ou participacións sociais subscritas por un terceiro independente na última ampliación de capital realizada. no ano anterior ao ano en que se entreguen as accións ou participacións sociais. De non producirse o incremento, valoraranse polo valor de mercado das accións ou participacións sociais no momento da entrega ao traballador.

19. Considéranse ganancias do traballo as derivadas directa ou indirectamente de participacións, accións ou outros dereitos, incluídas as comisións de éxito, que outorguen dereitos económicos especiais en Fondos de Investimento Alternativo de tipo pechado e outras entidades análogas de investimento, obtidos polos administradores, xestores ou empregados de aquelas entidades ou as súas entidades xestoras ou entidades do seu grupo. Estas declaracións integraranse na base impoñible ao 50% do seu importe, cando se cumpran determinados requisitos.

20. Evento de excepcional interese público “XXXVII Copa América Barcelona” . As persoas físicas que adquiran a condición de contribuíntes do imposto sobre a renda das persoas físicas como consecuencia do seu traslado a territorio español por este feito aplicarán unha redución do 65% sobre o importe neto da renda.

21. Redución do 60 % no aluguer de vivendas . Esta redución só é aplicable aos ingresos netos positivos que fosen calculados polo contribuínte nunha autoliquidación presentada antes de iniciarse un procedemento de comprobación de datos, comprobación limitada ou inspección que inclúa a comprobación de tales ingresos. E en ningún caso dos que se regularicen nalgún dos ditos procedementos.

22. A modificación introducida pola Lei 12/2023, do 24 de maio, no apartado 2 do artigo 23 da LIRPF, con novas reducións para os arrendamentos de vivendas en función de que a vivenda se atope nun mercado residencial estresante ou non (90 %, 70). %, 60% e 50%), con efectos para os contratos de arrendamento de vivendas celebrados con posterioridade á entrada en vigor da citada Lei, entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2024, e non é aplicable para ambos á declaración do IRPF de 2023 .

23. Para ter a consideración de saldo dubidoso e ser deducible como gasto da rendibilidade íntegra do capital inmobiliario, deberán transcorrer 6 meses desde o momento do primeiro proceso de recadación realizado polo contribuínte e a finalización do período impositivo.

24. A distribución da prima de emisión de accións ou participacións, no caso de valores non negociables, tributa co límite da diferenza entre o valor dos fondos propios das accións ou participacións e o seu valor de adquisición.

25. Se un autónomo utiliza parte da súa residencia habitual na súa actividade económica, poderá deducir os gastos de subministracións (auga, gas, luz, teléfono e Internet, etc.) correspondentes á parte da vivenda habitual que teña en conta. afectados pola súa actividade económica, na porcentaxe que resulte de aplicar o 30 % á proporción existente entre os metros cadrados da vivenda destinada á actividade respecto da súa superficie total, salvo que se acredite unha porcentaxe superior ou inferior.

26. Rendas dunha entidade profesional en cuxo capital participe o contribuínte: son rendementos da actividade económica sempre que o contribuínte estea incluído para tal efecto no réxime especial de traballadores autónomos da Seguridade Social ou mutualidade alternativa.

27. Actividade de arrendamento inmobiliario : Só se esixe contar cunha persoa empregada con contrato de traballo a tempo completo, dedicada á xestión do arrendamento para ser considerado actividade económica, non requirindo a esixencia de locais destinados exclusivamente á realización da actividade. xestión.da actividade.

28. No réxime de estimación directa simplificada, respecto dos gastos de difícil xustificación e das provisións, a contía deducible limítase a 2.000 euros anuais, para o ano 2023, equipándoo á cantidade de 2.000 euros de ingresos do traballo.

29. En 2023 increméntanse as cantidades que reducen os rendementos netos das actividades económicas dos traballadores autónomos economicamente dependentes que tributan en estimación directa, aumentando tamén a contía por debaixo do cal se aplicará esta redución, paralelamente ao visto. na realización do traballo.

30. A porcentaxe de redución dos ingresos netos para todas as provisións deducibles e os gastos de difícil xustificación é do 7 % (5 % antes de 2023), para os contribuíntes que determinan os seus ingresos netos polo método de estimación directa simplificada .

31. Para os contribuíntes que determinen a súa base impoñible de acordo coas normas do IS, estimación directa normal e simplificada, para as pequenas empresas, serán deducibles fiscalmente as perdas por deterioración de créditos derivadas de posibles insolvencias dos debedores , cando transcorran 6 meses . .

32. Nas deducións por incentivos e incentivos ao investimento empresarial establecidas no Imposto sobre Sociedades que poidan ser aplicadas polos contribuíntes que desenvolvan actividades económicas en estimación directa, introduciuse a dedución por cotización empresarial aos sistemas de seguridade social corporativa , que se recolle no anexo. A.4 do modelo dentro das deducións contempladas no réxime xeral da Lei do Imposto sobre Sociedades. Esta dedución permítelle ao autónomo con traballadores a cargo realizar unha dedución na cota íntegra do 10% das cotas empresariais aos sistemas corporativos de seguridade social a cargo dos traballadores con salarios brutos anuais inferiores a 27.000 euros. No caso de traballadores con salarios brutos anuais iguais ou superiores a 27.000 euros, a dedución aplicarase proporcionalmente.

33. No apartado de rendibilidades de actividades económicas en estimación directa , mantense, como nos últimos exercicios, a posibilidade dos contribuíntes de transferir as cantidades consignadas nos libros de rexistro do IRPF, de forma agregada, aos recadros correspondentes. o modelo, aínda que esta cesión está suxeita a autorización para a súa conservación e que tecnicamente o formato dos libros é o formato dos libros de rexistro publicados pola AEAT na súa sede electrónica.

34. Límites cuantitativos de tributación en réxime de estimación obxectiva no IRPF.

– Volume de ingresos no exercicio inmediatamente anterior superior a 250.000 euros para todas as actividades económicas, agás agrícola, gandeira e forestal. Cóntanse todas as operacións, exista ou non a obriga de emitir factura. As operacións nas que exista a obriga de emitir factura cando o destinatario sexa un empresario non poderán superar os 125.000 euros.

– Volume de ingresos por todas as actividades agrarias, forestais e gandeiras superior a 250.000 euros.

– Volume de compras de bens e servizos no exercicio inmediatamente anterior, excluídas as adquisicións de inmobilizado, superior a 250.000 euros.

35. Reducións aplicables no réxime de estimación obxectiva no IRPF.

A Orde de Módulos para 2023 ( Orde HFP/1172/2022) mantén a cantidade de sinais, índices ou módulos de anos anteriores e as instrucións de aplicación.

Non obstante, para o ano 2023 increméntase ao 10% a redución do rendemento neto das súas actividades económicas, para os empresarios que determinan o seu rendemento neto polo método de estimación obxectiva (para 2022 foi do 15%).

Adicionalmente, para as actividades agrarias e gandeiras, para compensar o incremento do custo de determinados insumos, establécese que o rendemento neto anterior poderá reducirse nun 35% do prezo de adquisición do gasóleo agrícola e nun 15% do prezo do gasóleo agrícola. adquisición de fertilizantes, en ambos os casos, necesarios para o desenvolvemento das devanditas actividades.

Así mesmo, como consecuencia do elevado impacto que tivo a seca , así como do incremento dos prezos dos pensos e dos custos da electricidade, as modificacións que se estableceron para 2021 e 2022 para os índices correctores de pensos adquiridos a terceiros e para cultivos en regadío que utilicen, para tal fin, enerxía eléctrica.

Por outra banda, revísase o tratamento fiscal das axudas directas desvinculadas da Política Agraria Común para o ano 2023, de modo que a súa tributación en proporción aos ingresos dos seus cultivos ou explotacións está condicionada á obtención dunha renda mínima na actividade distinta da a propia axuda directa.

Finalmente, debido ás consecuencias das erupcións volcánicas acontecidas na illa da Palma , establécese unha redución especial para as actividades económicas desenvolvidas na devandita illa, similar á establecida para o concello de Lorca , debido ao terremoto que se produciu. .no dito concello.

36. Beneficios fiscais relacionados co evento de excepcional interese público “XXXVII Copa América Barcelona” . As persoas físicas que adquiran a condición de contribuíntes do imposto sobre a renda das persoas físicas como consecuencia do seu traslado a territorio español por este feito aplicarán unha redución do 65% sobre o importe neto da renda.

37. A nulidade do regulamento en materia de prescrición e sancións do modelo 720 supuxo a eliminación do apartado segundo do art. 39 LIRPF, que se refería a plusvalías non xustificadas , por non presentar o modelo 720 no prazo legalmente establecido.

38. As reducións de capital dos valores non admitidos a negociación con reintegro de achegas e non procedentes de beneficios non repartidos tributan como rendas do capital mobiliario .

39. Quedan exentas as ganancias obtidas polas persoas maiores de 65 anos na transmisión de bens, sempre que o importe total obtido da transmisión se utilice nun prazo de 6 meses para constituír unha renda vitalicia asegurada ao seu favor, o importe máximo O total que poida destinada á constitución da anualidade vitalicia será de 240.000 euros.

40. Para a imputación de rendas inmobiliarias no ano 2023 , deberá terse en conta que será de aplicación a porcentaxe de imputación do 1,1 % no caso de inmobles situados en concellos nos que se revisaron, modificasen ou determinasen os valores catastrais. mediante procedemento xeral de valoración colectiva, de acordo coa normativa catastral, sempre que entrasen en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2012.

41. Os xuros de demora pagados pola Axencia Tributaria ao realizar a devolución de ingresos indebidos están suxeitos e non exentos do IRPF, constituíndo ganancia patrimonial ( TS 12-1-2023, Rec. 2059/2020).

42. Cando un contribuínte perda a súa residencia fiscal en España, as plusvalías tributan sobre as diferenzas positivas entre o valor de mercado das accións ou participacións en calquera tipo de entidades, incluídas as entidades de investimento colectivo, e o valor de adquisición.

43. Importe obtido pola transmisión de dereitos de subscrición de valores admitidos a negociación: clasifícase como plusvalía suxeita a retención para o cedente no período impositivo en que se formalice a transmisión, calquera que sexan as condicións pactadas de recadación que deba realizarse. pola entidade depositaria e, no seu defecto, o intermediario financeiro ou notario público que interviñese na operación, sendo o tipo de retención do 19 %.

44. O adquirente dun ben mediante contrato ou pacto sucesorio queda subrogado no valor e data de adquisición do devandito ben ao falecido, sempre que se transmita antes do transcorrido de 5 anos desde a execución do pacto sucesorio. morte deste último.

45. Integración na renda do aforro de todas as plusvalías e minusvalías derivadas da transmisión de activos, con independencia do período de xeración deste. Só se inclúen nos ingresos xerais as plusvalías e perdas patrimoniais que non se deriven da transmisión de activos.

46. ​​Ventás de liquidez dos dereitos consolidados dos plans de pensións , sistemas individuais e asociados, e dos dereitos económicos das mutuas da seguridade social, plans de pensións asegurados e plans de seguridade social corporativa, sen necesidade de continxencias cubertas, cando correspondan a as cotizacións, primas ou cotas aboadas hai máis de 10 anos, polos dereitos económicos ou consolidados correspondentes a achegas, primas ou achegas efectuadas ata o 31-12-2015, estarán dispoñibles a partir do 1-1-2025.

47. Límite do 25 % para a compensación do saldo negativo que resulte de integrar e compensar entre si as plusvalías e perdas patrimoniais que se integren na renda xeral, co saldo positivo dos rendementos e dotacións de ingresos da propia renda xeral. .

48. No modelo de declaración, apartado de ganancias e perdas patrimoniais que se integran na base impoñible do aforro, no apartado para declarar os derivados da transmisión de bens inmobles e dereitos reais sobre bens inmobles , desagrégase no valor. de transmisión, o importe da transmisión e os gastos derivados dela, e no caso do valor de adquisición, o importe da adquisición, os gastos asociados a ela e, se é o caso, o importe das amortizacións efectuadas, coa A finalidade é que o contribuínte, no xustificante de presentación do modelo, poida visualizar estas cantidades, e non só o resultado destas operacións, como ocorreu ata agora.

49. Tamén se rediseña o apartado «Réxime especial de fusión, escisión, permuta de valores e achegas non dinerarias» , incluíndo o desglose destas operacións no anexo C.2 do Modelo. Esta información será de utilidade para facilitar os datos fiscais en exercicios posteriores e tamén permitirá ao contribuínte visualizar no xustificante de presentación o importe da plusvalía aprazada no caso de aplicación do réxime fiscal previsto no capítulo VII do título VII do Dereito Tributario de Sociedades.

50. Posibilidade de compensar o 25% do saldo negativo das plusvalías procedentes das rendas do aforro con saldos positivos de ganancias e perdas por rendas do aforro e viceversa. Do mesmo xeito e co mesmo límite permítese a compensación en sentido contrario, é dicir, o saldo negativo de plusvalías e minusvalías co saldo positivo de plusvalías.

51. Novos límites máximos conxuntos de cotización e cotización empresarial aos sistemas de seguridade social . Aplícase a menor das seguintes cantidades:

a) O 30 % da suma dos rendementos netos do traballo e das actividades económicas percibidos individualmente no exercicio.

b) 1.500 euros anuais.

Este límite increméntase nos seguintes casos, nas cantidades que se indican:

1. En 8.500 euros anuais , sempre que o dito incremento proceda de cotas empresariais ou achegas do traballador ao mesmo instrumento de seguridade social por importe igual ou inferior aos importes que resulten do cadro seguinte en función do importe anual da empresa. contribución.

Importe da cotización anualCota máxima dos traballadores
Iguais ou inferiores a 500 euros.O resultado de multiplicar a achega empresarial por 2,5.
Entre 500,01 e 1.500 euros.1.250 euros, máis o resultado de multiplicar por 0,25 a diferenza entre a achega empresarial e 500 euros.
Máis de 1.500 euros.O resultado de multiplicar a achega empresarial por 1.

Non obstante, en todo caso, aplicarase o multiplicador 1 cando o traballador obteña rendementos íntegros do traballo no ano que superen os 60.000 euros da empresa que realiza a achega, para o que a empresa deberá comunicar o instrumento á entidade xestora ou aseguradora. seguridade social que non se produza esta circunstancia.

Para estes efectos, terán a consideración de cotización do traballador as cantidades aportadas pola empresa que deriven dunha decisión do traballador.

2. En 4.250 euros anuais , sempre que o dito incremento proceda das achegas aos plans sectoriais de pensións previstos no art. 67.1.a) TRLRPFP, realizado por traballadores autónomos ou autónomos que se adhiran aos devanditos plans por razón da súa actividade; as cotizacións aos plans simplificados de pensións laborais para autónomos ou traballadores por conta propia previstos no art. 67.1.c) TRLRPFP; ou as achegas propias que o empresario individual ou profesional realice aos plans de pensións de emprego dos que sexa promotor e, ademais, partícipe, ou ás Mutuas da Seguridade Social das que sexa mutualista, así como as realizadas a plans de seguridade.empresarial ou seguro de dependencia colectiva dos que, pola súa vez, é tomador e asegurado.

En todo caso, o importe máximo da redución por aplicación dos incrementos previstos nos números 1 e 2 anteriores será de 8.500 euros anuais.

Ademais, 5.000 euros anuais para as primas do seguro colectivo de dependencia que paga a empresa.

Estes cambios supuxeron pequenas modificacións no apartado da declaración destinado a «Reducións por cotizacións e cotizacións aos sistemas de seguridade social» do modelo de declaración para a súa implantación.

52. Límites das primas pagadas por seguros privados que cobren exclusivamente o risco de dependencia severa ou gran dependencia : o conxunto de reducións efectuadas por todas as persoas que pagan primas por un mesmo contribuínte, incluídas as do propio contribuínte, non poderán superar os 1.500 euros. por ano.

53. Aplícanse as mesmas cantidades mínimas para o contribuínte, descendentes, ascendentes e discapacidade desde o ano 2015. Para aplicar o mínimo para un ascendente falecido antes do 31 de decembro, de 1.150 euros, é necesario que o contribuínte conviva con el, polo menos. , a metade do período comprendido entre o inicio do período e a data do falecemento.

54. Ata a data, as comunidades autónomas que regularon mínimos persoais e/ou familiares propios foron: Andalucía, Baleares, Castela e León (as mesmas que as estatais), Galicia, Madrid, A Rioxa, e a Valenciana. Comunidade.

55. A dependencia equipárase á convivencia, salvo que o contribuínte estea aboando anualidades por pensións alimenticias a favor do descendente.

56. Para os efectos do mínimo, son descendentes aquelas persoas vinculadas ao contribuínte por razón de tutela e acollemento nos termos previstos na lexislación civil ou, fóra dos supostos anteriores, as que teñan atribuída a garda e coidado por vía xudicial. resolución..

57. Para o ano 2021 modificouse o baremo xeral do imposto sobre a renda das persoas físicas , establecendo un novo apartado. A partir dos 300.000 euros de base impoñible, o tipo estatal é do 24,50%, que, se lle sumamos un tramo autonómico equivalente, estas rendas poderán tributar ao 49% nos anos 2021, 2022 e 2023.

58. Todas as comunidades autónomas aprobaron o seu propio baremo xeral do imposto sobre a renda das persoas físicas. Algunhas destas escalas son máis progresivas que o 50% da escala estatal, como as CCAA de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Estremadura, A Rioxa, Murcia ou Valencia. Outros teñen taxas rexionais menos progresivas, como Castela e León e Madrid.

59. En 2023 volveu aumentar a taxa de aforro , que xa se incrementou en 2021. Establécense 5 tramos. Os 3 primeiros tramos son os mesmos que antes, pero a partir de 200.000 euros o tipo impositivo é do 27% (estatal + autonómico), cando antes era do 26%, e a partir de 300.000 euros o tipo é do 28% (estatal + autonómico), este tramo non existía antes. As comunidades autónomas non teñen potestade para modificar o seu tramo.

60. Increméntase a dedución por investimento en sociedade de nova creación ou de recente creación , pasando o tipo do 30% ao 50% e increméntase a base máxima de 60.000 a 100.000 euros e, en xeral, o prazo para subscribir accións ou participacións, contando desde a constitución da entidade, e ata sete para determinadas categorías de empresas emerxentes.

61. As tres novas deducións temporais por obras de mellora da eficiencia enerxética son de aplicación a partir do 10-6-2021. Os aplicables ás vivendas terán vixencia ata o 31-12-2024 e os aplicables ás edificacións ata o 31-12-2025. Inclúense no anexo A.2 do modelo de declaración.

Dado que ata o 31 de decembro de 2024 se amplía o ámbito temporal de aplicación da dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios de uso predominantemente residencial, inclúese no anexo C.4 da declaración un apartado para cobrar as cantidades excedentes satisfeitas polas obras. realizadas en edificios de uso predominantemente residencial pendente de aplicación para próximos anos.

62. Créanse dúas novas deducións para favorecer a adquisición de vehículos eléctricos enchufables e de pila de combustible e a instalación de infraestruturas de carga, para favorecer a adquisición de vehículos eléctricos por parte dos particulares. Para a súa aplicación introdúcense no modelo dous novos recadros e un novo apartado no anexo A.2 do Modelo.

63. Elimináronse as deducións por contas de aforro de empresas , por aluguer da vivenda habitual e por investimento en vivenda habitual (estas dúas últimas, con réxime transitorio).

64. Non esqueza a dedución por investimentos en novos elementos de inmobilizado material e por investimentos inmobiliarios destinados a actividades económicas.

65. Dedución por doazóns: 20% das cotas de socios e achegas a partidos políticos , federacións, coalicións ou agrupacións de electores cunha base máxima de 600 euros anuais e o 10% das cantidades doadas a fundacións.

66. Dedución por doazóns para entidades beneficiarias do mecenado : 80% dos primeiros 150 euros investidos nun proxecto, e 35% do importe restante. Esta última porcentaxe de dedución ascende ao 40%, se nos 2 anos inmediatamente anteriores se realizaran doazóns por igual ou maior cantidade á mesma entidade.

67. Todas as comunidades autónomas estableceron deducións propias ou que melloren as estatais. Nos anexos B.1 a B.9 do modelo de declaración realizáronse as modificacións necesarias para recoller as deducións autonómicas vixentes para o exercicio 2023.

68. A partir de 2023 modifícase o réxime fiscal especial aplicable aos traballadores desprazados en territorio español. Entre outras novidades:

Mellora o acceso ao réxime reducindo de 10 a 5 o número de períodos impositivos previos ao traslado a territorio español nos que o contribuínte non pode ter sido residente fiscal en España.

O réxime esténdese aos traballadores que se desprazan a territorio español para traballar a distancia, así como aos administradores de empresas emerxentes independentemente da súa porcentaxe de participación no capital social da entidade.

Así mesmo, establécese a posibilidade de beneficiarse deste réxime especial para o cónxuxe do contribuínte e os fillos do contribuínte menores de 25 anos (ou calquera que sexa a súa idade en caso de discapacidade) ou, en caso de inexistencia de vínculo matrimonial, os pai dos fillos, sempre que se cumpran determinadas condicións.

69. O réxime especial do imposto de saída ou “imposto de saída” , baixo a denominación de “Ganancias patrimoniais por cambio de residencia”, grava como renda do aforro as plusvalías tácitas correspondentes a accións e participacións de calquera tipo de entidade, xeradas ata deixar de ser residente e contribuínte do imposto sobre a renda das persoas físicas, sempre que fose suxeito pasivo durante, polo menos, 10 dos 15 períodos anteriores ao último que deba ser declarado como tal.

É necesario que o valor de mercado das accións ou participacións supere, conxuntamente, os 4.000.000 de euros ou que, noutro caso, a porcentaxe de participación supere o 25% cun valor de mercado da participación na devandita entidade que supere o millón de euros.

70. Desde o 1-1-2022, o tratamento dos investimentos en fondos de investimento cotizados e sociedades cotizadas en bolsas estranxeiras é igual ao dos fondos de investimento cotizados e sociedades cotizadas na bolsa española. O réxime de aprazamento existente para as plusvalías aplícase cando o importe obtido na transmisión se reinvista en accións ou participacións doutra Institución de Investimento Colectivo.

71. En 2023, o límite da obriga de declarar é de 22.000 euros cando os ingresos procedan dun só pagador e de 15.000 euros se os ingresos proceden de varios pagadores, para os perceptores de rendas do traballo.

Queda exenta da obriga de presentación de declaración cando se obteñan rendas inmobiliarias imputadas, rendas íntegras do capital mobiliario non suxeitas a retención derivadas de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado e demais plusvalías derivadas das axudas. público, co límite conxunto de 1.000 euros anuais.

Non teñen que declarar os contribuíntes que obteñan exclusivamente rendementos íntegros do traballo, capital ou actividades económicas, así como ganancias patrimoniais, co límite conxunto de 1.000 euros anuais e minusvalías inferiores a 500 euros.

Como novidade, dende o ano 2023 , todas aquelas persoas físicas que en calquera momento do período impositivo estiveran dadas de alta, como autónomos, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Autónomos (RETA), ou no Rexistro Especial Social. Réxime de Seguridade dos Traballadores do Mar (RETM).

É dicir, a inclusión dos ingresos derivados do exercicio de actividades económicas dentro do límite conxunto de 1.000 euros só se aplica a partir do ano 2023 a aquelas actividades económicas para as que non existise a obriga de alta no RETA ou RETM.

72. Non obstante, os titulares da renda mínima vital e os membros da unidade de convivencia están obrigados a presentar anualmente a declaración do IRPF.

73. Percepción de morosidade : cando por circunstancias xustificadas non imputables ao contribuínte se perciban ingresos derivados do traballo en períodos impositivos distintos dos que foron exixibles, deberán declaralos no momento da súa recepción, pero imputándoos ao período no que fosen exixibles, mediante a correspondente autoliquidación complementaria, sen penalización nin xuros de demora nin recargo ningún. A autoliquidación presentarase dentro do período comprendido entre a data de recepción dos atrasos e a finalización do prazo inmediatamente seguinte para a presentación de autoliquidacións polo IRPF. Así, se os atrasos se perciben entre o 1 de xaneiro de 2024 e o 10 de abril de 2024, a autoliquidación complementaria deberá presentarse no dito ano antes do remate do dito prazo de presentación (ata o 1 de xullo de 2024), salvo que se trate de morosidade dos exercicio 2023, caso en que se incluirán na autoliquidación do devandito exercicio. Para os atrasos que se perciban con posterioridade á finalización do prazo de presentación de declaracións do exercicio 2023 (con posterioridade ao 1 de xullo de 2024), a autoliquidación complementaria deberá presentarse dentro do período comprendido entre a recepción dos atrasos e a finalización do prazo. para a declaración do exercicio 2024.

74. A dedución por maternidade : increméntase en 1.000 euros adicionais (ademais dos 1.200 euros), cando teñan que realizarse gastos para a garda dun fillo menor de 3 anos en garderías ou centros educativos autorizados. Este incremento queda condicionado unicamente á autorización administrativa de apertura e funcionamento da gardería, sen que sexa necesaria a autorización da administración educativa das garderías para os efectos da dedución ( TS 8-1-2024, Rec. 2779/2022).

75. A dedución por maternidade aplícase ás mulleres que, no momento do nacemento do fillo, perciban prestacións contributivas ou asistenciais do sistema de protección por desemprego ; ademais dos que no momento do nacemento do menor ou en calquera momento posterior estean dados de alta na Seguridade Social ou mutualidade correspondente cun período mínimo, neste último caso, de 30 días de cotización.

76. As deducións aplícanse ás familias numerosas ou persoas dependentes con discapacidade, e a favor do cónxuxe con discapacidade non separado legalmente.

a) Por cada descendente con discapacidade que teña dereito á aplicación do mínimo por descendentes, ata 1.200 euros anuais (100 mensuais); b) Por cada ascendente con discapacidade con dereito á aplicación do mínimo para ascendentes, ata 1.200 euros anuais (100 mensuais); c) Por ser ascendente, ou irmán orfo de pai e nai, que forme parte dunha familia numerosa segundo a Lei 40/2003, ou por ser ascendente legalmente separado, ou sen vínculo matrimonial, con 2 fillos sen vínculo matrimonial. o dereito a percibir anualidades por alimentos e para os que teñan dereito á totalidade do mínimo previsto no art. 58, ata 1.200 euros anuais (100 mensuais). No caso de familias numerosas de categoría especial, esta dedución increméntase nun 100%. Esta cantidade increméntase ata 600 euros anuais por cada un dos fillos que formen parte da familia numerosa que supere o número mínimo de fillos necesarios para que dita familia teña adquirido a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial, segundo corresponda; d) Para o cónxuxe con discapacidade non separado legalmente, sempre que non teña ingresos anuais, excluídos os exentos, superiores a 8.000 euros ou que xeren dereito ás deducións previstas nas letras a) e b) anteriores, ata a 1.200 euros ao ano (100 ao mes). ).

77. A dedución é aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais nos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

78. A porcentaxe da dedución da taxa por obtención de ingresos en Ceuta e Melilla é do 60%.

79. En 2023 , a redución do 60 % prevista para os veciños de Ceuta e Melilla aplícase aos veciños da Palma .

80. Novo réxime fiscal especial das Illas Baleares , con incentivos fiscais similares aos xa existentes en Canarias, e con efectos para os períodos impositivos que se inicien entre o 1 de xaneiro de 2023 e o 31 de decembro de 2028. Poderá ser de aplicación aos contribuíntes do IRPF. que determinan o rendemento neto da súa actividade económica polo método de estimación directa: créase a reserva para investimentos nas Illes Balears e un réxime especial para as empresas industriais, agrícolas, gandeiras e pesqueiras nas Illas Baleares. Actualízanse, dentro da información adicional do Modelo, tamén se procede á actualización dos Anexos A.4 e A.6 do modelo, para recoller estas especialidades.

81. Os feitos que teñan a consideración de feitos de excepcional interese público para os efectos do disposto no artigo 27 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen ánimo de lucro e de incentivos fiscais ao mecenado no exercicio 2023, inclúense nos anexos A.5 e A.6 das páxinas do modelo de declaración.

82. Exención dos premios exentos do imposto especial sobre premios de determinadas loterías e apostas: 40.000 euros.

83. Suxeitos pasivos falecidos : Os herdeiros do falecido deberán presentar declaración cando o falecido obtivese ingresos que superen os límites establecidos na obriga de declarar. As cantidades que determinen a obriga de declarar aplicaranse na súa contía íntegra, con independencia do número de días incluídos no período impositivo do falecido, e sen incrementalos anuais. Como norma xeral, no caso de falecemento dalgún dos membros dunha unidade familiar, os restantes membros da unidade familiar poderán optar pola tributación individual ou conxunta, sen incluír as rendas do falecido. A declaración do falecido deberá presentarse individualmente. Non obstante, como excepción, se o falecemento ocorrese o 31 de decembro, todos os membros da unidade familiar, incluída a persoa falecida, poderán presentar declaración conxunta.

84. Lugar e forma de presentación : A declaración preséntase por medios electrónicos a través de Internet, na sede electrónica da AEAT, por teléfono, ou nas oficinas da AEAT previa solicitude de cita, así como nas oficinas da AEAT habilitada. polas CCAA, cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais para a confirmación do proxecto de declaración. Se a declaración resultase consignada, o contribuínte poderá, simultáneamente á presentación da declaración, domiciliar o ingreso, efectuar o pagamento electrónico inmediato (tras obter o número de referencia completo (NRC)), ou obter un documento de entrada que debes imprimir e permitirache realizar o pago nunha entidade colaboradora.

85. Calendario : O prazo para presentar o proxecto de declaración e declaración do IRPF será o comprendido entre o 3 de abril e o 1 de xullo de 2024, ambos inclusive. A domiciliación pode realizarse dende o 3 de abril ata o 26 de xuño de 2024. Non obstante, se opta por domiciliar só a segunda cota do IRPF, poderá realizarse ata o 1 de xullo de 2024, inclusive.

86. Servizos da AEAT : A partir do 12 de marzo de 2024 poderás solicitar o número de referencia que che permitirá xestionar todos os servizos da Campaña da Renda. Do 7 de maio ao 1 de xuño de 2024, a AEAT poderá elaborar a declaración da Renda de 2023 por teléfono (solicitude de cita do 29 de abril ao 29 de xuño). Do 1 de xuño ao 1 de xullo de 2024: a AEAT poderá elaborar presencialmente nas súas oficinas a declaración da Renda 2023 (solicitude de cita do 29 de maio ao 29 de xuño).

87. Fraccionamento de pagamentos: os contribuíntes poderán fraccionar, sen xuros nin recargo ningún, o importe da débeda tributaria resultante da súa declaración do IRPF, en dúas partes: a primeira, o 60 % do importe, no momento da presentación da declaración, e o segundo, do 40 % restante, ata o 5 de novembro de 2024, incluído. A falta de pagamento en prazo da primeira fracción, é dicir, o 60% do importe da débeda tributaria resultante da autoliquidación, determina o inicio do período executivo para a totalidade do importe a aboar resultante da autoliquidación.

88. Devolución do IRPF aos pensionistas que cotizasen a mutualidades . Como consecuencia da Sentenza do TS que permite que as prestacións por xubilación dos antigos traballadores bancarios poidan beneficiarse das bonificacións fiscais da DT 2a LIRPF (para cotizacións realizadas antes do 1-1-1999), a AEAT estableceu un mecanismo de devolución desde 2019 ata 2023. Mediante un formulario publicado na páxina web da AEAT pódense solicitar todas as declaracións correspondentes ao período 2019-2023 , aínda que para o ano 2023, na maioría dos casos o cálculo xa aparecerá en Renta Web e o axuste aplicarase automaticamente á declaración.

89. Os afectados polo Foro Filatélico puideron computar o investimento non recuperado como unha perda patrimonial, na Renda 2022, xa que a declaración de conclusión do concurso Foro Filatélico, así como a extinción da súa personalidade xurídica, foi producida por a Sentenza JMER de Madrid do 21 de xullo de 2022, Rec. 209/2006. A DXT, en varias consultas, resolveu que os afectados polas perdas derivadas do investimento en Fórum Filatelico poderían incluír o diñeiro investido e non recuperado, como minusvalía, na declaración da Renda de 2022. Estas cantidades deberían incluírse como capital. perda que non deriva da transmisión de bens na base impoñible xeral. Se despois da dita compensación quedase saldo negativo, o seu importe compensarase nos catro anos seguintes na forma e límites establecidos nos arts. 45 e 48 LIRPF.

90. A axuda de 200 euros prevista no artigo 31 do Real decreto lei 11/2022, do 25 de xuño, deberá ser devolta por aqueles contribuíntes que deban presentar a declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2023, no que teña determináronse que non se cumpriron as circunstancias e requisitos necesarios para a percepción desta axuda. O reintegro destas axudas realizarase a través da Sede Electrónica da AEAT, cubrindo o formulario electrónico que se pon á súa disposición para o efecto dende o 3 de abril ata o 1 de xullo de 2024. As cantidades a reintegrar non se devengarán xuros de demora ata o 1 de xullo. , 2024.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *