Atención. A campaña da declaración da Renta e Patrimonio correspondente ao exercicio 2023 arrinca o 3 de abril e estenderase ata o 1 de xullo de 2024, excepto no caso de domiciliación bancaria das declaracións que será desde o 3 de abril ata o 26 de xuño de 2024, ambos inclusive.

Somos o teu asesor fiscal en Cambados con máis de 17 anos de experiencia en todo o relacionado coa campaña de renta e patrimonio.

Por tanto, os contribuíntes poderán pedir xa cita en Asec Asesores para presentar a súa declaración, no seguinte enlace.

Un ano máis aos contribuíntes achégasenos a hora de dar conta a Facenda das nosas obrigacións fiscais con respecto á Renta e o Patrimonio respecto ao exercicio 2023, que inclúe algunhas novidades como os límites de redución na base impoñible das achegas e contribucións a sistemas de previsión social, modifícase a porcentaxe de dedución para o conxunto das provisións deducibles e os gastos de difícil xustificación en estimación directa simplificada ou as novidades na dedución por maternidade, e dedución por contribucións empresariais a sistemas de previsión social empresarial, entre outras.

O día 3 de abril de 2024 arranca a campaña de renta e patrimonio, unha campaña na que, aínda que non temos moitas novidades, si que hai algúns puntos que convén ter en conta, como os límites de redución na base impoñible das achegas e contribucións a sistemas de previsión social, revísase a contía das dietas e asignacións para gastos de locomoción exentas do IRPF, auméntase o limiar inferior que exonera da obrigación de presentar a declaración respecto dos perceptores de rendementos do traballo, elévase a contía da redución por obtención de rendementos do traballo, da redución aplicable aos traballadores autónomos economicamente dependentes e dos limiares de renda, e modifícase a porcentaxe de dedución para o conxunto das provisións deducibles e os gastos de difícil xustificación en estimación directa simplificada, entre outras novidades.

Fraccionamento do pago: os contribuíntes poderán fraccionar, sen interese nin recarga algún, o importe da débeda tributaria resultante da súa declaración do IRPF, en dous partes: a primeira, do 60 por 100 do seu importe, no momento de presentar a declaración, e a segunda, do 40 por 100 restante, ata o 5 de novembro de 2024, inclusive. A falta de pago en prazo da primeira fracción, isto é, do 60 por 100 do importe da débeda tributaria resultante da autoliquidación, determina o inicio do período executivo pola totalidade do importe para ingresar resultante da autoliquidación.
Os contribuíntes que domicilien o pago do primeiro prazo poderán domiciliar o segundo prazo ata o 30 de setembro de 2024 e se non domicilian o primeiro poderán domiciliar o segundo ata o 1 de xullo de 2024. No caso dos contribuíntes que, ao fraccionar o pago, non desexen domiciliar o segundo prazo en entidade colaboradora, deberán efectuar o ingreso do devandito prazo ata o día 5 de novembro de 2024, inclusive, mediante o modelo 102.

Antes de facer as declaracións de Renda e Patrimonio do exercicio 2023 debe recompilar todos os documentos que necesitaremos e, en especial, obter os datos fiscais que nos proporciona a AEAT. Lembre que é moi importante revisar o Borrador da declaración con atención e, no seu caso, modificalo antes da súa confirmación. Déixese asesorar por un profesional experto….

Principais novidades IRPF 2023

Obrigación de declarar

Elévase de 14.000 a 15.000 euros o limiar da obrigación de declarar para quen perciba (i) rendementos do traballo de máis dun pagador, (ii) pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, (iii) rendementos do traballo non suxeitos a retención (porque o pagador non estea obrigado a reter), ou (iv) rendementos do traballo suxeitos a tipo fixo de retención.

Ademais, con efectos 1 de xaneiro 2023, establécese a obrigación de declarar para todas aquelas persoas físicas que en calquera momento do período impositivo houbesen estado de alta, como traballadores por conta propia, no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

Subvencións da política agraria e pesqueira comunitaria e axudas públicas

Declárase exenta a percepción das axudas aos réximes en favor do clima e do medio ambiente (eco-réximes) da política agraria comunitaria.

Consideración fiscal das dietas e asignacións para gastos de viaxe

Elévase desde o 17 de xullo de 2023, de 0,19 euros a 0,26 euros por quilómetro percorrido a cantidade exceptuada de gravame destinada pola empresa para compensar os gastos de locomoción do empregado ou traballador que se desprace fose da fábrica, taller, oficina, ou centro de traballo, para realizar o seu traballo en lugar distinto sempre que se xustifique a realidade do desprazamento.

Redución por obtención de rendementos do traballo

Auméntase tanto o importe máximo da redución por obtención de rendementos do traballo (que pasa de 5.565 euros anuais a 6.498 euros anuais) como o limiar dos rendementos netos de traballo que permiten aplicar esta redución (que se eleva de 16.825 euros ata 19.747,5 euros).

Gastos de difícil xustificación en estimación directa simplificada

A porcentaxe de dedución para o conxunto das provisións deducibles e os gastos de difícil xustificación será do 7% (antes 5%). Lembramos que a dedución non pode exceder dos 2.000€, e este límite absoluto permanece inalterado.

Gastos do titular da actividade en seguridade social e por achegas a mutualidades alternativas á seguridade social (autónomos)

A partir do 1 de xaneiro de 2023, todas as persoas traballadoras por conta propia ou autónomas incluídas neste réxime especial cotizarán en función dos rendementos anuais obtidos no exercicio das súas actividades económicas, empresariais ou profesionais, debendo elixir a base de cotización mensual que corresponda en función da súa previsión de rendementos netos anuais, dentro da táboa xeral fixada na respectiva Lei de Orzamentos Xerais do Estado e limitada por unha base mínima de cotización en cada un dos seus tramos e por unha base máxima en cada tramo para cada ano, aínda que coa posibilidade, cando prevexan que os seus rendementos van ser inferiores ao salario mínimo interprofesional en cómputo anual, de elixir base de cotización dentro dunha táboa reducida.

As bases elixidas terán carácter provisional, ata que se proceda á súa regularización en función dos rendementos anuais obtidos e comunicados pola Administración tributaria a partir do exercicio seguinte respecto a cada traballador autónomo.

A Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado, fixa para 2023 a cota máxima por continxencias comúns, que opera como límite para gastos deducibles en concepto de mutualidade alternativa ao réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos (RETA), en 15.266,72 euros. [0,283 x (4.495,50 x 12)]

Amortización acelerada de determinados vehículos e de novas infraestruturas

A partir do 1 de xaneiro de 2023, estableceuse a posibilidade de amortizar determinados investimentos de elementos afectos a actividades económicas e que entren en funcionamento nos períodos impositivos que se inicien nos anos 2023, 2024 e 2025, en función do coeficiente que resulte de multiplicar por 2 o coeficiente de amortización lineal máximo previsto nas táboas de amortización oficialmente aprobadas, baixo o cumprimento de determinados requisitos e condicións. En concreto, permítese amortizar deste xeito os investimentos en:

Determinados vehículos novos FCV, FCHV, BEV, REEV ou PHEV.
Novas infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos.

Liberdade de amortización en investimentos que utilicen enerxía procedente de fontes renovables

Poderanse amortizar libremente no período impositivo 2023 os investimentos en instalacións destinadas a:

 • Autoconsumo de enerxía eléctrica que utilicen enerxía procedente de fontes renovables #de acordo con o definido no Real Decreto 244/2019, do 5 de abril.
 • Uso térmico de consumo propio que utilicen enerxía procedente de fontes renovables, que substitúan instalacións que utilicen enerxía procedente de fontes non renovables fósiles.

Este incentivo fiscal exclusivamente resultará de aplicación a aqueles investimentos cuxa entrada en funcionamento produciuse no exercicio 2023 e 2024.

Redución por obtención de rendementos en estimación directa simplificada

Respecto a a redución adicional aplicable aos traballadores autónomos economicamente dependentes, elévanse tanto o importe máximo da mesma desde 3.700 euros anuais ata 6.498 euros anuais, como o limiar de rendementos neto das actividades económicas, que pasa de 14.450 euros a 19.747,5 euros, sempre que non teñan rendas, excluídas as exentas, distintas das de actividades económicas superiores a 6.500 euros.

Contribuíntes en estimación obxectiva («Módulos»)

Prorróganse os límites excluíntes do método de estimación obxectiva para 2023 (as contías de 250.000€ e de 125.000€), e doutra banda, auméntase a redución xeral sobre o rendemento neto de módulos do 5% ao 10%. Tamén se establece que as actividades agrícolas e gandeiras poderán reducir o rendemento neto previo: (i) no 35% do prezo de adquisición do gasóleo agrícola; (ii) no 15% do prezo de adquisición dos fertilizantes.

Imputación de rendas inmobiliarias

Exclusivamente con efectos para o período impositivo 2023, naqueles municipios en que os valores catastrais fosen revisados, modificados ou determinados mediante un procedemento de valoración colectiva de carácter xeral, de conformidade coa normativa catastral, sempre que entrasen en vigor a partir de 1 de xaneiro de 2012, seguirán aplicando a imputación ao 1,1 por cento en 2023.

Achegas e contribucións a sistemas de previsión social

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, as reducións na base impoñible por achegas e contribucións a sistemas de previsión social terán como límite máximo conxunto (como ata o de agora, tras as recentes reformas) a menor das cantidades seguintes: a) O 30% da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas recibidos individualmente no exercicio, e b) 1.500 euros anuais. Este límite incrementarase, con todo, nas contías que se indican a continuación:

a) 8.500 euros anuais se o incremento provén de contribucións empresariais, ou de achegas do traballador ao mesmo instrumento de previsión social por importe igual ou inferior ao resultado de aplicar á contribución empresarial un coeficiente, que depende do importe anual da contribución empresarial:

Importe anual da contribuciónAchega máxima do traballador
Igual ou inferior a 500 euros.O resultado de multiplicar a contribución empresarial por 2,5.
Entre 500,01 e 1.500 euros.1.250 euros, máis o resultado de multiplicar por 0,25 a diferenza entre a contribución empresarial e 500 euros.
Máis de 1.500 euros.O resultado de multiplicar a contribución empresarial por 1.

Con todo, en todo caso aplicarase o multiplicador 1 cando o traballador obteña no exercicio rendementos íntegros do traballo superiores a 60.000€ procedentes da empresa que realiza a contribución, a cuxo efecto a empresa deberá comunicar á entidade xestora ou aseguradora do instrumento de previsión social que non concorre esta circunstancia.

b) O incremento será de ata 4.250 euros anuais no caso de (i) achegas a plans de pensións de emprego simplificados de traballadores autónomos, (ii) achegas propias do empresario individual ou o profesional a plans de emprego dos que sexa promotor e partícipe; (iii) achegas a mutualidades de previsión social das que o aportante sexa mutualista ou, finalmente, (iv) achegas a plans de previsión social empresarial ou a seguros colectivos de dependencia dos que o aportante sexa tomador e asegurado. Se específica que o límite de 4.250€ establecido para as achegas de autónomos a plans simplificados de emprego e para as achegas de plans dos que sexa promotor o autónomo aplícase tamén ás achegas de plans de pensións sectoriais.

En todo caso, a contía máxima de redución por aplicación dos incrementos previstos nas letras a) e b) anteriores será de 8.500 euros anuais. Prevese un límite adicional de 5.000 euros anuais para as primas a seguros colectivos de dependencia satisfeitas pola empresa.

Tipos de gravame do aforro

Regúlanse novos tipos de gravame, engadindo dous tramos á base liquidable entre 200.000 e 300.000€ con tipo do 27% (antes 26%) e a partir de 300.000€, que se aplica o tipo do 28% (antes 26%). Esta modificación é de aplicación tamén aos contribuíntes que se benefician do réxime especial de traballadores desprazados a territorio español.

Dedución por contribucións empresariais a sistemas de previsión social empresarial
Inclúese unha nova dedución na cota íntegra polo 10 por 100, vinculada a contribucións empresariais a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor dos traballadores con retribucións brutas anuais inferiores a 27.000 euros.

Con todo, no caso de que as citadas retribucións brutas anuais fosen iguais ou superiores a 27.000 euros, a dedución aplicarase sobre a parte proporcional das contribucións empresariais que correspondan ao importe da retribución bruta anual sinalado con anterioridade.

Para os contribuíntes do IRPF, a disposición adicional terceira da Real Decreto-lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade, concretou que, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, as persoas traballadoras autónomas con traballadores ao seu cargo poderán practicar esta dedución nos termos e condicións previstos no artigo 68.2 da Lei do IRPF.

Dedución pola adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» e de pila de combustible e puntos de recarga

A fin de fomentar a mobilidade eléctrica e reducir a dependencia de combustibles fósiles, o artigo 189 da Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, modificou, con efectos do 30 de xuño de 2023, a Lei do IRPF para establecer dúas novas deducións temporais na cota íntegra estatal, que serán aplicables ata o 31 de decembro de 2024:

 • Dedución pola adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» e de pila de combustible novos.
 • Dedución para a instalación de puntos de recarga de baterías para os devanditos vehículos eléctricos.

O importe destas deducións, do mesmo xeito que a dedución por obras de mellora da eficiencia enerxética de vivendas, recae exclusivamente sobre a cota íntegra estatal.

Dedución por maternidade

Modificouse a Lei do IRPF para ampliar os beneficiarios da dedución por maternidade a todas aquelas mulleres con fillos menores de tres anos que no momento do nacemento do menor perciban prestacións contributivas ou asistenciais do sistema de protección de desemprego, ou ben no devandito momento ou en calquera momento posterior estean dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade cun período mínimo, neste último caso, de 30 días cotizados.

Elimínase o requisito de exercer unha actividade por conta propia ou allea pola que estea dada de alta no réxime correspondente da Seguridade Social para ter dereito á mesma e a limitación do importe da dedución ás cotizacións devindicadas no período impositivo.

O que non podemos esquecer…

Antes de realizar a declaración da Renda do exercicio 2023, deberá recoller todos os documentos que precisaremos e, en particular, obter os datos fiscais que nos facilite a AEAT. Lembra que é moi importante revisar atentamente o Borrador de Declaración e, se é necesario, modificalo antes da súa confirmación.

Teña en conta as seguintes alertas para revisar:

 • Titularidade da renda: é habitual que os intereses ou beneficios e as súas respectivas retencións teñan unha titularidade formal (na entidade financeira ou a sociedade xestora) que non se corresponda coa titularidade legal e fiscal. Por exemplo, pode estar a nome dun dos cónxuxes e pertencer a ambos (a bens da comunidade) ou pode estar a nome dun cónxuxe e da súa filla ou fillo e só ser o outro cónxuxe.
 • Circunstancias persoais e familiares: nacemento de fillos, matrimonio, separación, adopción, falecemento dun familiar, anualidades por alimentación, discapacidade que temos recoñecida dende 2023, etc.
 • Forma de tributación: debemos examinar se a tributación conxunta ou individual é mellor para nós.
 • Ingresos do traballo: no borrador non se restan os custos das cotas sindicais, as cotas de afiliación nin os gastos de defensa xurídica.
 • Xornadas e cursos: é relativamente habitual que o pagador destas rendas as atribúa como actividades profesionais e que se obtiveran como rendementos do traballo. O erro, entre outros efectos, impediranos declarar a través do borrador. Tamén é posible que ocorra ao revés, que sexan ingresos de actividades e se nos atribúan como traballo.
 • Administradores da empresa: pode ser que, dado que o réxime da Seguridade Social no que se atopan é o dos traballadores autónomos, o borrador non contemple estas pagas á Seguridade Social como deducibles dos rendementos do traballo obtidos da empresa.
 • Achegas aos partidos políticos: hai dereito a dedución e a AEAT non ten esta información controlada.
 • Imputacións de rendas inmobiliarias: pode ocorrer que os inmobles proindivisos se atribúan ao 100% só a un dos copropietarios e non se rexistre a porcentaxe real de propiedade de cada contribuínte.
 • Prazas de garaxe ou trasteiro: ao ter unha referencia catastral distinta, aínda que as adquirimos coa vivenda, é posible que nos cobren ingresos polo seu uso.
 • Dedución por adquisición de vivenda, sobre a que seguramente o borrador non contemplará os seguintes aspectos:
 1. Gastos inherentes á adquisición: notario, rexistro, comisións, impostos, etc.
 2. Cantidades aboadas ao promotor ou construtor. Dedución de pagamentos mentres a futura residencia habitual estea en construción.
 3. Lembra que dende o exercicio 2013 eliminouse a dedución por adquisición de vivenda, aínda que se mantén un réxime transitorio para as compras realizadas con anterioridade ao 01-01-2013.
 • Deducións autonomicas:
 1. Circunstancias persoais e familiares: nacemento, etc.
 2. Adquisición de libros de texto
 3. Investimentos ambientais
 4. Aluguer para mozos
 5. Mulleres ou mozos emprendedores
 6. Adquisición dunha segunda residencia no rural (mozo)
 7. Non é obrigatorio presentar declaración cos resultados a introducir (por erros nas retencións).
 • Se somos empresarios ou profesionais, teremos que equilibrar os ingresos e gastos da actividade económica con outros modelos presentados como IVE, retencións, declaración de operacións con terceiros, etc.
 • Temos que comprobar se realizamos operacións vinculadas durante o ano, o que pode ocorrer se somos socios ou administradores de empresas ou se somos cónxuxes ou parentes de socios ou administradores. Temos que ter coidado de valorar a valor de mercado as operacións realizadas coas empresas ás que estamos vinculados.
 • Consultar o réxime económico do matrimonio, estado civil do declarante, identificar os membros da unidade familiar así como outras persoas que dan dereito a reducións, deducións ou á aplicación do mínimo familiar.
 • Consulta tamén as declaracións de anos anteriores ou, se é o caso, solicitude de devolucións.
 • Tamén debe comprobar se ten ou non a obriga de declarar o IRPF e , se se trata dunha unidade familiar, optar pola declaración individual ou conxunta.
 • Se estamos obrigados a declarar o Imposto sobre o Patrimonio, debemos prever que a devandita declaración só se pode presentar telemáticamente e, nese caso, o IRPF só poderá presentarse por vía electrónica.
Ademais, débese ter en conta a seguinte documentación :
 • Certificados: por traballo, desemprego, incapacidade, retencións emitidas por arrendatarios de locais en réxime de aluguer, devolucións e retencións de contas bancarias, depósitos, seguros, dividendos ou compras de bonos e pagarés, ingresos e retencións por actividades agrarias e profesionais, compras e compras de valores, premios, achegas a plans de pensións, mutuas ou préstamos.
 • Libros de rexistro de actividades empresariais e profesionais.
 • Se se conservan, libros de contabilidade.
 • No caso de ser comunitario nunha Comunidade de Bens que realice actividades económicas ou os seus ingresos superen os 3.000 €/ano, deberá incluírse a notificación emitida pola devandita comunidade na que se inclúa información sobre os ingresos da entidade que se lle imputan, especificando os distintos tipos. de ingresos, as bases das correspondentes deducións e o importe das retencións imputables.
 • Se realizas unha actividade económica, é recomendable ter á vista as declaracións do ano 2023: IVE, declaracións trimestrais e resumo anual; retencións, autoliquidacións trimestrais e resumo anual; modelo 347, modelo 720, etc.
 • Xustificante dos ingresos e gastos correspondentes á rendibilidade do capital inmobiliario.
 • Recibos do Imposto sobre Bens Inmobles, neles atoparemos o xustificante do gasto tributario do inmoble alugado, ou dos gastos na actividade profesional se o inmoble está afectado por el ou, polo menos, o Número de Referencia Catastral que nos facilite a Administración. deberá ser depositado para a vivenda habitual e outros inmobles.
 • Acreditación da adquisición e alleamento de bens que nos puideran ocasionar plusvalías ou minusvalías.
 • Declaracións de anos anteriores.
Atención . Non esquezas esta documentación ao recoller a túa documentación:
 • Datos fiscais facilitados pola AEAT
 • Datos identificativos: DNI, NIF, datos familiares, etc.
 • Certificado de retencións sobre salarios (traballo).
 • Certificado de prestacións e retencións (pensións e desemprego).
 • Certificado de contas bancarias (contas correntes, libretas e depósitos a prazos).
 • Certificado de ingresos na conta da vivenda
 • Xustificante do Imposto de Bens Inmobles (vivendas, locais, garaxes).
 • Facturas e recibos de compra de vivenda (residencia habitual).
 • Certificado de préstamo de vivenda (vivenda normal ou aluguer).
 • Recibos de aluguer cobrados e factura de gastos (vivendas, locais, garaxes).
 • Certificado de retencións en aluguer de local (local comercial cedido en aluguer).
 • Escritura de compravenda ou doazón de bens inmobles (venda de vivendas, locais, garaxes).
 • Certificado de valores cotizados (accións, débeda pública ou privada).
 • Certificado de valores non cotizados (accións e participacións sociais).
 • Certificado ou “declaración de posición” de fondos de investimento (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).
 • Certificado dos seguros de vida, xubilación e enfermidade (incluídos os contratados para obter un préstamo hipotecario para a compra de vivenda principal).
 • Certificados de discapacidade e acreditación da necesidade de obras de adaptación en vivendas para persoas con discapacidade.
 • Certificado do plan de pensións.
 • Libros de contabilidade (empresarios e profesionais).
 • Formas de declaración obrigatoria (empresarios e profesionais).
 • Certificados de permanencia profesional.
 • Recepción de doazóns a entidades benéficas.
Categorías: AEAT

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *