A xubilación é un momento crucial na vida laboral de calquera traballador. Tradicionalmente, considerouse un dereito voluntario; Non obstante, os cambios recentes na lexislación española introduciu novos aspectos neste proceso, especialmente no que se refire á xubilación obrigatoria mediante convenios colectivos. Neste artigo, exploraremos estes cambios e o seu impacto tanto nos empregados como nos empresarios.

En xeral, o acceso á xubilación é voluntario. Isto significa que se un traballador quere seguir traballando a pesar de alcanzar a idade de xubilación, a súa empresa non pode obrigalo a xubilarse.

Non obstante, os convenios colectivos poden incluír as denominadas ” cláusulas de xubilación forzosa “. Estas cláusulas si permiten a extinción do contrato por  cumprir o traballador cunha idade igual ou superior aos 68 anos, sempre que se cumpran determinados requisitos.

Cláusulas dos convenios colectivos referidas ao cumprimento da idade ordinaria de xubilación

A normativa vén sufrindo diversas modificacións de criterios en canto á posibilidade ou non de introducir excepcións á norma xeral que establece a xubilación como un dereito e non como unha obriga.

A Lei 21/2021, do 28 de decembro , de reforma das pensións, e con efectos desde o 01-01-2022, recolle algunhas modificacións en relación coa xubilación forzosa. A nova normativa prohibe cláusulas nos convenios colectivos que prevén a xubilación forzosa dos traballadores antes dos 68 anos.

Requisitos

En concreto, a disposición adicional décima do Estatuto dos Traballadores (ET) establece que os convenios colectivos poderán establecer cláusulas que posibiliten a extinción do contrato de traballo polo cumprimento da persoa traballadora dunha idade igual ou superior a 68 anos, sempre que cumpran  as seguintes requisitos:

a)  O traballador afectado pola extinción do contrato de traballo deberá reunir os requisitos da normativa da Seguridade Social para ter dereito ao 100 % da pensión ordinaria de xubilación na súa modalidade contributiva.

b)  A medida (que impoñen a xubilación forzosa) deberá vincularse, como obxectivo coherente da política de emprego expresado no convenio colectivo, ao relevo xeracional mediante a contratación indefinida e a tempo completo de polo menos un novo traballador.

Excepcionalmente, este límite de 68 anos poderá ser rebaixado á idade ordinaria de xubilación  cando  a taxa de ocupación das mulleres ocupadas  afiliadas á Seguridade Social nalgunha das actividades económicas correspondentes ao  ámbito funcional do convenio sexa inferior ao 20 % das persoas ocupadas eles .

As actividades económicas que se tomarán como referencia para determinar o cumprimento desta condición estarán definidas polos códigos da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)  vixentes en cada momento, incluídos no ámbito do convenio aplicable segundo os datos. achegado ao formular a súa solicitude.inscrición no Rexistro e depósito de convenios e convenios colectivos de traballo e plans de igualdade (REGCON), de conformidade co artigo 6.2 e anexo 1 do Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre inscrición e depósito de convenios. e convenios colectivos. A Administración da Seguridade Social facilitará a taxa de ocupación das traballadoras respecto de todas as traballadoras por conta allea en cada un dos CNAE correspondentes na data de constitución da comisión negociadora do convenio.

Se o teu convenio colectivo foi publicado ou modificado recentemente, comproba se inclúe esta posibilidade e revisa que obrigas lle impón.

Excepcións

A  aplicación desta excepción  (para reducir a idade de xubilación forzosa do convenio á idade ordinaria)  requirirá tamén o cumprimento dos seguintes requisitos:

a)  O afectado pola extinción do contrato de traballo deberá reunir os requisitos da normativa da Seguridade Social para ter dereito ao cen por cen da pensión ordinaria de xubilación na súa modalidade contributiva.

b)  No CNAE ao que estea adscrito o afectado pola aplicación desta cláusula existe unha taxa de ocupación de traballadores por conta allea inferior ao 20 por cento do total de traballadores na data de efectividade da resolución de cesamento. Este CNAE será o que resulte de aplicación para a determinación dos tipos de cotización para a cobertura de continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

c)  Cada extinción contractual en aplicación desta disposición deberá comportar simultaneamente a contratación indefinida e a tempo completo de polo menos unha muller na citada actividade.

A decisión de extinción da relación laboral será comunicada previamente pola empresa aos representantes legais dos traballadores e ao propio traballador afectado.

As cláusulas que se recollesen nos convenios segundo a normativa vixente poderán ser de aplicación mentres sigan vixentes.

O anterior só será de aplicación aos convenios colectivos asinados desde o 1 de xaneiro de 2022. Nos convenios colectivos asinados con anterioridade a esta data poderán aplicarse cláusulas de xubilación forzosa ata 3 anos despois da finalización da vixencia inicial pactada do convenio de que se trate (en de conformidade coa disposición transitoria novena do ET).


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *