A Axencia Tributaria publicou un cadro informativo onde se recollen os distintos tipos de retencións e pagamentos a conta do IRPF no exercicio 2024.

A continuación deixámosche unha táboa resumo coas porcentaxes de retención exactas para cada subcategoría do IRPF no ano 2024. A táboa inclúe as columnas do tipo de renda, a descrición detallada, o tipo de retención aplicable para 2024 e as claves/subclaves relevantes.

Clase de ingresosDescrición detalladaTaxa de retención 2024Chave/Subclave
TraballoRelacións laborais e estatutarias en xeralVariable segundo o procedemento xeral (algoritmo)A
TraballoPensións e patrimonio pasivo do sistema públicoPensionistas con dous ou máis pagadoresPensións dos sistemas privados de seguridade socialVariable segundo o procedemento xeral (algoritmo)B.01, B.02, B.03
TraballoPrestacións e subsidios por desempregoVariable segundo o procedemento xeral (algoritmo)C
TraballoDirectores e administradores (entidades > 100.000 euros de facturación)35 %E.01, E.04
TraballoDirectores e administradores (entidades <100.000 euros de facturación)19 %E.02, E.03
TraballoPremios literarios, artísticos ou científicos non exentosquince%F.01
TraballoCursos, conferencias, coloquios, seminarios e similaresquince%F.02
TraballoElaboración de obras literarias, artísticas ou científicas (cesión de dereitos)En xeralquince%F.03
TraballoElaboración de obras literarias, artísticas ou científicas (cesión de dereitos)Cando o volume de tales ingresos do ano anterior sexa inferior a 15.000 € e represente máis do 75 % da suma do IR de AA.EE. e o traballo obtido polo contribuínte no dito exercicio7 %F.04
TraballoAtrasosquince%
TraballoRéxime fiscal especial dos traballadores desprazadosAta 600.000 €: 24 %, Desde 600.000,01 €: 47 %Mod.296 | 20/07
Actividades profesionaisEn termos xerais (art. 101.5.a) LIRPF).quince%G.01
Actividades profesionaisDeterminadas actividades (recadadores, mediadores, delegados SELAE)7 %G.02
Actividades profesionaisProfesionais recén iniciados (no ano de inicio e nos dous seguintes) 7 %G.03
Actividades profesionaisAlgunhas actividades especiais (ver táboa abaixo)7 %G.04
Actividades económicasActividades agrícolas e gandeiras en xeral (art. 95.4 RIRPF)2 %H.01
Actividades económicasActividades de engorde de porcos e aves (art. 95.4 RIRPF)1 %H.02
Actividades económicasActividades forestais (art. 95.5 RIRPF) 2 %H.03
Actividades económicasDeterminadas actividades empresariais en Estimación Obxectiva (art. 95.6 RIRPF)1 %H.04
Actividades económicasDevolucións do art. 75.2.b): cesión de dereitos de imaxe (art. 101.1 RIRPF)24 %I.01
Actividades económicasDevolucións do art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF)19 %I.03
Imputación de ingresos
por cesión
de dereitos de imaxe
(art. 92.8 LIRPF, e art. 107 RIRPF)19 %J.
Plusvalías
_
Premios de xogos, concursos, sorteos… suxeitos a retención, distintos dos suxeitos á GELA (101,7 LIRPF)19 %K.01, K.03
Plusvalías
_
Explotación forestal en montes públicos 101,6 LIRPF e 99,2 RIRPF)19 %K.02
Outras
plusvalías
Transmisión de dereitos de subscrición (art. 101.6 LIRPF): a partir do 1.1.201719 %M, N, O
Outras
plusvalías
Transmisión de accións e participacións en Institucións de Investimento Colectivo (Fondos de Investimento) (art. 101.6 LIRPF) 19 %CE
Mobiliario de capitalTransferencia de capital propio a terceiros19 %M
Mobiliario de capitalOperacións de capitalización, seguro de vida ou invalidez19 %N
Mobiliario de capitalPropiedade industrial, asistencia técnica19 %CALQUERA
Mobiliario de capitalArrendamento e subarrendamento de bens mobles, negocios ou minas19 %CE
Capital InmobiliarioArrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos19 %Mod.180
Independentemente
da súa clasificación
como fonte de
ingresos (traballo, actividade profesional
ou ac
Propiedade intelectual (art. 101.9 LIRPF): Con carácter xeralCando o tipo do 7% previsto no art. 101.3 ou 101.5 LIRPF
Anticipos por conta da transferencia de dereitos de autor que se devengarán durante varios anos
 15%7 %7 %F.05, G.05 ou
I.02F.06 ou G.06F.07 ou G.07

Nota: Os tipos de retención poden variar en determinados casos especiais, como para os contribuíntes residentes en Ceuta, Melilla ou a Illa da Palma, onde se aplican reducións específicas.

Esta táboa resume as principais categorías de documentos e as taxas de retención correspondentes para 2024. Se necesitas máis detalles ou categorías específicas, avísanos.

Ver  táboa completa de retencións 2024

Que son as retencións e os pagamentos a conta?

Son as cantidades que o pagador dunha renda, dineraria ou en especie, desconta dela e ingresa na Facenda Pública.

Estes ingresos son un anticipo do importe do imposto que deberá aboar o perceptor da renda.

O pagador dunha renda en especie deberá efectuar o pagamento á conta e pode repercutir ou non ao perceptor da renda.

Deberá reter ou ingresar na conta cando cumpra os seguintes requisitos:

 • Vostede é un pagador obrigado a reter ou ingresar na conta e
 • Os ingresos que pague, en diñeiro ou en especie, están suxeitos a retención ou aboamento a conta.

Asumirá (ou estará suxeito a) unha retención cando reciba unha renda suxeita a retención pagada por quen estea obrigado a reter

Ingresos suxeitos a retención ou ingreso á conta

Entre outros:

 • Desempeño do traballo
 • Ingresos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de bens inmobles urbanos, salvo excepcións
 • Ingresos por actividades profesionais
 • Ingresos das actividades agrícolas, gandeiras e forestais
 • Devolucións das seguintes actividades empresariais en estimación obxectiva: «Transporte de mercadorías por estrada» (IAE 722) e «Servizo de mudanzas» (IAE 757)
 • Determinadas plusvalías como as derivadas da transmisión de accións
 • Rendibilidade do capital mobiliario
 • Premios concedidos como consecuencia da participación en concursos, sorteos
 • As derivadas da propiedade industrial e intelectual, da prestación de asistencia técnica, do arrendamento ou subarrendamento de bens mobles, negocios ou minas e da cesión do dereito de explotación do dereito de imaxe.

Ingresos non suxeitos a retención ou ingreso a conta

Entre outros:

 • Ingresos e dietas exentos e gastos de viaxe exentos de impostos
 • Ingresos por arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos nos seguintes casos:
  • cando o aluguer que lle aboe o arrendatario ao mesmo propietario non supere os 900 € anuais
  • cando se trata de arrendamentos de vivendas da empresa para os seus empregados
  • cando o arrendador exerza unha actividade do grupo 861 do IAE ou outra que lle dea dereito a arrendamento ou subarrendamento e aplicando ao valor catastral a taxa establecida para o grupo 861 non resulta nula.

A taxa será nula se o valor catastral dos inmobles arrendados ou subarrendados a efectos do IBI multiplicado por un 0,1% dá un resultado inferior a 601,01 €.

 • Rendemento de letras do Tesouro
 • Primas de conversión de bonos en accións

Persoas ou entidades obrigadas a reter ou realizar depósitos a conta

Con carácter xeral, teñen a obriga de reter ao aboar ingresos suxeitos a retención, entre outros:

 • Persoas físicas que desenvolvan unha actividade económica (empresarios, profesionais, agricultores, etc.) polos ingresos que obteñan ou aboen no exercicio da actividade.
 • As entidades en réxime de atribución da renda que paguen ou satisfagan rendas suxeitas ao IRPF.
 • As persoas xurídicas e outras entidades que paguen o Imposto de Sociedades que paguen ou satisfagan rendas suxeitas a este imposto.
 • Contribuíntes do Imposto sobre a Renda de Non Residentes (IRNR) que operen en España a través dun establecemento permanente ou sen establecemento permanente en determinados casos.

Cando teño que facer a retención ou o ingreso á conta?

Con carácter xeral, a obriga xorde no momento en que satisfaga ou paga os ingresos.

Nas  rendas do capital mobiliario  xorde a obriga:

 • No momento de vencemento ou no momento do pagamento ou entrega se é anterior;
 • No momento da transmisión, amortización ou reembolso se os rendementos derivan da transmisión, amortización ou reembolso de activos financeiros.

Nas  plusvalías  xorde a obriga de retención e ingreso á conta: Se a ganancia deriva da transmisión ou reembolso de accións ou participacións de entidades de investimento colectivo, cando se formalice a transmisión ou reintegro das accións ou participacións.

Pago anticipado por residencia habitual

No caso de ser traballador por conta allea, poderá solicitar a redución de dous números enteiros do tipo de retención aplicable á súa renda laboral sempre que:

 • O importe total da súa retribución íntegra por ingresos do traballo de todos os seus pagadores é inferior a 33.007,20 € anuais;
 • Realizas pagos de préstamos destinados á adquisición ou rehabilitación da túa vivenda principal (non se contempla ampliación nin construción);
 • Tes dereito á dedución por investimento en vivenda habitual;
 • Comunique esta situación ao seu pagador (pode utilizar o modelo 145);
 • E, o tipo de retención non é negativo como consecuencia da redución.

Se vostede é o pagador da renda laboral, terá que telo en conta para calcular a retención que debe aplicar aos seus empregados.

Prazos de presentación e efectos

Podes comunicar desde o momento en que destinas cantidades á adquisición ou rehabilitación da túa vivenda habitual.

A regularización do tipo de retención producirase a partir da data en que a comunique e, sempre que queden polo menos 5 días para confeccionar a nómina.

Non ten que repetir esta comunicación en cada exercicio salvo que existan variacións nos datos que comunicou inicialmente.

Obrigas como retenedor

1-Efectuar a declaración mensual ou trimestral e anotación das cantidades retidas utilizando os modelos homologados para as distintas modalidades de ingresos.

Estes modelos son, entre outros, o modelo 111 de Retencións e rendas por rendas do traballo, actividades económicas, premios e determinadas dotacións de ingresos e o modelo 115 de retencións por arrendamento de bens inmobles.

 • Declaracións trimestrais: salvo domiciliación do pagamento, nos 20 primeiros días naturais de abril, xullo, outubro e xaneiro das cantidades retidas no trimestre anterior.
 • Declaracións mensuais: entre outros casos, cando o volume das súas operacións no ano inmediatamente anterior sexa superior a 6.010.121,04 €. O prazo, salvo domiciliación do pagamento, é dentro dos 20 primeiros días naturais do mes para as cantidades retidas o mes anterior.

Deberá presentar declaracións negativas, nos prazos anteriores e cos mesmos modelos, cando satisfaga ingresos suxeitos a retención ou ingreso a conta e polo seu importe non proceda practicalas.

Se o vencemento dos prazos de presentación coincide cun día inhábil, o prazo rematará o primeiro día hábil seguinte.

Excepcionalmente, no ano 2020 poderían presentarse e depositar ata esa data as retencións cuxo vencemento se producise entre o 15 de abril e o 20 de maio se o volume de operacións en 2019 non superase os 600.000 euros.

2-Presentar anualmente unha declaración informativa cos modelos homologados para cada tipo de renda.

Debe presentar o modelo 190 se presentou o modelo 111 e o modelo 180 se enviou o modelo 115.

O período, con carácter xeral, está comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de xaneiro do ano seguinte a aquel ao que corresponda a declaración anual.

3-Expedir a favor do perceptor da renda os certificados que acrediten as retencións e ingresos a conta efectuados. Debes poñelos a disposición antes do inicio da declaración do IRPF. Podes utilizar este modelo: Certificado de retención

4-Comunicarlle ao perceptor da renda, no momento do pagamento, a retención ou ingreso a conta efectuado e a porcentaxe aplicada.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *