Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na comunidade autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, establézanse na Comunidade Autónoma galega:

  1. As persoas galegas e nadas en Galicia.
  2. Os/as cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nadas en Galicia.

Requisitos

Todas as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos na data de presentación
da solicitude:
a) Acreditar a condición de persoa beneficiaria.
b) Estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno a España.
c) Residir no estranxeiro e que a data do retorno a España sexa a partir de 1 de xaneiro de 2022, incluído.
d) Estar de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade do colexio profesional, en todo caso, con anterioridade á presentación da solicitude.
e) Residir e exercer a súa actividade empresarial ou profesional na Comunidade Autónoma de Galicia
(segundo o alta no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria, modelo 036 o 037).
f) Ter o domicilio fiscal en Galicia. No caso de que a actividade realícese a través dunha empresa, este requisito referirase ao domicilio fiscal desta.
g) Non ser beneficiaria desta axuda ao amparo de anteriores convocatorias.
h) Non incorrer en ningunha das circunstancias e prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria de subvencións enumeradas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Quedan excluídos os autónomos colaboradores.

Contía da subvención e compatibilidade de axudas

Para promover a creación e o desenvolvemento do autoemprego das persoas galegas retornadas e da súa descendencia que se establezan na comunidade autónoma galega, establécese unha contía da subvención de 6.000 euros.
O importe da subvención incrementarase no caso de concorrer as seguintes situacións e nos seguintes importes, que serán acumulables:
a) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000 euros.
b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, en caso de carecer deste)/deste) estea situado nun concello rural: 3.000 euros.
Para estes efectos, enténdese por concello rural aquel que non conta con ningunha zona densamente poboada a nivel de parroquia (ZDP) segundo a clasificación publicada polo Instituto Galego de Estatística. Para estes efectos, considéranse concellos rurais todos os concellos galegos excepto os seguintes:
Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo. O importe máximo da subvención concedida será de 10.000 euros.

Obrigacións

Con carácter xeral, as persoas beneficiarias das subvencións convocadas por esta resolución quedan obrigadas a manter o alta no réxime da Seguridade Social ou mutualidade durante un tempo mínimo de dezaoito meses como persoa traballadora autónoma ou por conta propia, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade, o cal deberá acreditar de maneira fidedigna.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación
desta resolución no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de setembro de 2024
.

Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *