Subvencións da Consellería de Economía, Industria e Innovación para a transformación dixital, innovación e modernización do sector comercial e artesanal

Persoas e entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases e sempre que nas persoas solicitantes non concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran ademais os seguintes requisitos:

Comerciantes retallistas:

a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social radique na comunidade autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade.

b) Que teñan a condición de peme conforme ao establecido no Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE 187, do 26 de xuño).

c) Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan nos anexos II e IIIe que esta constitúa a actividade para a que vai dirixida a subvención.

No caso de que a actividade subvencionable se corresponda cunha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III deberá estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada no anexo II.

No suposto de que nun mesmo establecemento comercial se realicen actividades comerciais subvencionables con outras actividades comerciais ou servizos non subvencionables, a persoa solicitante deberá acreditar fidedignamente que a actividade principal está incluída nas epígrafes do IAE que se relacionan nos anexos II e III. En todo caso, a actividade principal do establecemento deberá realizarse de forma notoria e inequívoca.

d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.

Obradoiros artesáns:

Que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros,
poderán solicitar a inscrición no dito rexistro ata o último día do prazo establecido para a
presentación de solicitudes.

Non poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas en crise, conforme á definición prevista no artigo 2 número 18 do Regulamento (CE) nº 651/2014, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE 26.06.2014, L 187/1); as persoas que resultaran beneficiarias no ano 2023 das ordes de axudas CO300C e CO300G para a mesma actuación subvencionable agás nos supostos nos que pola natureza da actuación non sexa susceptible da súa conservación nos termos establecidos no artigo 19.6

Actuacións subvencionables para comerciantes retallistas con tenda física

Liña de dixitalización comercial.

Establécense dous programas de e-commerce en función do grao de dixitalización do comercio
que son incompatibles e excluíntes entre si.

a) Programa e-commerce I (comerciantes retallistas sen páxina web):
Dirixido á dixitalización básica da contorna comercial omnicanle. Supón obrigatoriamente a
realización do conxunto das seguintes actuacións:

 • Implantación de páxina web sen venda online. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.
 • Hardware (sistema TPV ou tablet).
 • Software de pagamento adaptado á actividade comercial desenvolvida e homologado para a dixitalización certificado de facturas (máximo 12 meses).
 • Impresora de código de barras térmica 1D/2D.
 • Ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).

b) Programa e-commerce II (comerciantes retallistas con páxina web, con ou sen venda online,
que teñan implantado o programa e-commerce I):

Dirixido á dixitalización avanzada da contorna comercial omnicanle a través das seguintes
actuacións :

 • Implantación ou mantemento de páxina web con venda online. A páxina web deberá
  cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.
 • Melloras das ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).
 • Loxística e-commerce, entendéndose como o servizo de transporte para envíos en liña, que
  deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.
 • Xestor de redes sociais, que deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.
 • Imaxe dixital.

A porcentaxe da subvención será o 75 % dos seguintes investimentos máximos
subvencionables (IVE excluído):

Liña de innovación comercial.

a) Programa smart retail (comerciantes retallistas que teñan implantado o programa ecommerce I e, no seu caso, páxina web con venda online):
Dirixido á transformación dixital do punto de venda e modelo de negocio, a través das seguintes actuacións:

 • Etiquetado electrónico para lineais de venda.
 • Sistemas de click and collect e lockers dixitais.
 • Terminais de autopagamento para a clientela (self check out).
 • Tecnoloxía de control de stocks e tecnoloxía RFID.
 • Software para a xestión loxística do e-commerce.
 • Solucións de ciberseguridade.
 • Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivos (chatbots).
 • Aplicacións para dispositivos móbiles (m-commerce).
 • Aplicacións de realidade virtual e aumentada.

b) Programa visual merchandising (comerciantes retallistas que teñan implantado o programa e-commerce I):

Dirixido á mellora da experiencia de compra, a través das seguintes actuacións:

 • Escaparates virtuais con ou sen interacción coa clientela.
 • Pantallas e tótems publicitarios con ou sen interacción coa clientela.

En todo caso, as actuacións comprendidas no programa visual merchandising deberán situarse no punto de venda e incluír o software para a programación e emisión de contidos dixitais. Consideraranse subvencionables os gastos relativos á elaboración destes contidos. A porcentaxe da subvención será o 75 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):

Liña de modernización comercial.

a) Programa eficiencia:
Dirixido á mellora da eficiencia enerxética do local e dos recursos, a través das seguintes actuacións:

 • Portas automáticas con sensores de proximidade.
 • Sistemas de iluminación enerxeticamente eficientes e sensores de presenza para a regulación automática de luces.
 • Sistemas de climatización enerxeticamente eficientes.

b) Programa reforma:
Dirixido á mellora da imaxe do local, a través das seguintes actuacións:

 • Obras de acondicionamento e reforma da superficie de exposición e venda do establecemento comercial.
 • Actuacións de mellora da fachada e instalación de rótulos do establecemento comercial.
 • Adquisición de moblaxe auxiliar destinada á mellora da imaxe comercial e adquisición de mobiliario expositivo de produtos que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso exclusivo na superficie de exposición e venda.
 • Sistemas de videovixiancia dixital cun investimento máximo subvencionable de 250,00 €.

c) Programa equipamento:

Adquisición, en réxime de propiedade, de equipamentos propios da actividade comercial que deberán ser en todo caso de primeiro uso; en concreto, maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal, así como outra maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial que melloren o deseño e a calidade do produto final.
A porcentaxe da subvención será o 60 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):

Actuacións subvencionables para obradoiros artesáns

Liña de dixitalización comercial.
Establécense dous programas de e-commerce en función do grao de dixitalización, que son incompatibles e excluíntes entre si.
a) Programa e-commerce I (obradoiros artesáns sen páxina web):
Dirixido á dixitalización básica da contorna comercial omnicanle. Supón obrigatoriamente a realización do conxunto das seguintes actuacións:

 • Implantación de páxina web sen venda online. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV
 • Hardware (sistema TPV ou tablet).
 • Software de pagamento adaptado á actividade comercial desenvolvida (máximo 12 meses).
 • Ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).

b) Programa e-commerce II (obradoiros artesáns con páxina web, con ou sen venda online, que teñan implantado o programa e-commerce I):
Dirixido á dixitalización avanzada da contorna comercial omnicanle a través das seguintes actuacións :

Implantación ou mantemento de páxina web con venda online. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

Melloras das ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).

Loxística e-commerce, entendéndose como o servizo de transporte para envíos en liña, que deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

Xestor de redes sociais, que deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

Imaxe dixital.
A porcentaxe da subvención será o 75 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):

Liña de innovación comercial.
a) Programa smart retail (obradoiros artesáns con tenda física que teñan implantado o programa e-commerce I e, no seu caso, páxina web con venda online):
Dirixido á transformación dixital da tenda física, a través das seguintes actuacións:

 • Etiquetado electrónico para lineais de venda.
 • Sistemas de click and collect e lockers dixitais.
 • Terminais de autopagamento para a clientela (self check out).
 • Tecnoloxía de control de stocks e tecnoloxía RFID.
 • Software para a xestión loxística do e-commerce.
 • Solucións de ciberseguridade.
 • Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivos (chatbots).
 • Aplicacións para dispositivos móbiles (m-commerce).
 • Aplicacións de realidade virtual e aumentada.

b) Programa visual merchandising (obradoiros artesáns con tenda física que teñan implantado o programa e-commerce I):
Dirixido á mellora da experiencia de compra na tenda física, a través das seguintes actuacións:

 • Escaparates virtuais con ou sen interacción coa clientela.
 • Pantallas e tótems publicitarios con ou sen interacción coa clientela.

En todo caso, as actuacións comprendidas no programa visual merchandising deberán situarse no punto de venda e incluír o software para a programación e emisión de contidos dixitais.
Consideraranse subvencionables os gastos relativos á elaboración destes contidos.

A porcentaxe da subvención será o 75 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *