Obxecto e réxime das subvencións

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír a fomentar o uso da madeira como elementos estruturais mediante as seguintes liñas de apoios:

  • Liña 1.1 (código de procedemento MR502B): axudas á redacción de proxectos de construción nova, rehabilitación ou reforma de vivendas en altura, naves e establecementos de negocio que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais.
  • Liña 1.2 (código de procedemento MR502D): axudas á redacción de proxectos de construción nova, rehabilitación ou reforma de vivendas unifamiliares que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais.
  • Liña 2.1 (código de procedemento MR502F): axudas á utilización de produtos de madeira en obra nova, rehabilitación ou reforma de vivendas en altura, naves e establecementos de negocio que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais.
  • Liña 2.2 (código de procedemento MR502G): axudas á utilización de produtos de madeira en obra nova, rehabilitación ou reforma de vivendas unifamiliares que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais.

Configúranse como conceptos de gastos subvencionables para cada unha das liñas de apoio os seguintes:

  • Liñas 1.1 e 1.2: Custos dos honorarios técnicos de redacción dos proxectos técnicos e proxectos de edificación correspondentes ás actuacións subvencionables. Os proxectos de obras de edificación poderanse redactar nunha única fase ou dividirse en proxecto básico e proxecto de execución.
  • Liñas 2.1 e 2.2: Custos correspondentes aos produtos de madeira ou derivados da madeira e a súa colocación con finalidade estrutural, dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabados excluíndo os das carpinterías interiores, pavimentos interiores e acabados interiores.

Importe das axudas

As axudas que se outorguen ao amparo destas bases concederanse en forma de subvención, como unha porcentaxe do custo subvencionable dentro dos límites de intensidade previstos para cada liña que se indican a seguir:
a) Liñas 1.1 e 1.2
A intensidade máxima de axuda será do 50% do gasto subvencionable; con todo, esta porcentaxe poderá verse incrementado:
Nun 10% se o solicitante asume o compromiso de que o proxecto contemple a utilización de, cando menos, un produto de madeira ou derivado da madeira procedente de montes galegos xestionados de forma sostible (PEFC ou FSC) e de que, igualmente, na execución da obra empréguese, cando menos, un produto que reúna estas características, debendo para demostrar a devandito orixe e calidade garantir a súa rastreabilidad mediante o uso da plataforma pública e gratuíta da Xunta de Galicia,
denominada FORTRA.
– Nun 10% se o solicitante asume o compromiso de que o proxecto contemple a utilización de, cando menos, un produto de madeira ou derivado da madeira que dispoña da marca de garantía “Pino de Galicia” e de que, igualmente, na execución da obra empréguese, cando menos, un produto que reúna estas características.
Estas porcentaxes poderán ser acumulativos ata un 70% do gasto subvencionable. O importe máximo da subvención non superará en ningún caso os 35.000 euros para a liña 1.1 e os 15.000 euros para a liña 1.2.
b) Liña 2.1
A intensidade máxima de axuda será do 50%; con todo, esta porcentaxe poderá verse incrementado:
– Nun 10% se se emprega, cando menos, un produto de madeira ou derivado da madeira que proceda de montes galegos xestionados de forma sostible (PEFC ou FSC), debendo para demostrar a devandito orixe e calidade garantir a súa rastreabilidad mediante úsoo da plataforma pública e gratuíta da Xunta de Galicia, denominada FORTRA.
– Nun 10% se emprega, cando menos, un produto de madeira ou derivado da madeira que dispoña da marca de garantía “Pino de Galicia”.
Estas porcentaxes poderán ser acumulativos ata un 70% do gasto subvencionable. O importe máximo da subvención non superará, de modo xeral, os 20.000 euros podendo incrementarse a súa contía ata:

  • 30.000 euros, cando o solicitante declare responsablemente que os custos correspondentes aos produtos de madeira e a súa colocación con finalidade estrutural e dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabados (excluíndo as carpinterías interiores, pavimentos interiores e acabados interiores) supoñerán, cando menos, o 30% dos custos de execución da obra da obra finalizada.
  • 40.000 euros, cando o solicitante declare responsablemente que os custos correspondentes aos produtos de madeira e a súa colocación con finalidade estrutural e dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabados (excluíndo as carpinterías interiores, pavimentos interiores e acabados interiores) supoñerán, cando menos, o 40% dos custos de execución da obra finalizada.

Adicionalmente, no caso de que a obra realizada teña a consideración de edificación en altura segundo a definición recollida no anexo XVI, a contía da subvención incrementará a súa contía en 20.000 euros por cada planta piso ou alta.

b) Liña 2.2.
A intensidade máxima de axuda será do 50%; con todo, esta porcentaxe poderá verse incrementado:
– Nun 10% se se emprega, cando menos, un produto de madeira ou derivado da madeira que proceda de montes galegos xestionados de forma sostible (PEFC ou FSC), debendo para demostrar a devandito orixe e calidade garantir a súa rastreabilidad mediante úsoo da plataforma pública e gratuíta da Xunta de Galicia, denominada FORTRA.
– Nun 10% se se emprega, cando menos, un produto de madeira ou derivado da madeira que dispoña da marca de garantía “Pino de Galicia”.
Estas porcentaxes poderán ser acumulativos ata un 70% do gasto subvencionable.
O importe máximo da subvención non superará, de modo xeral, os 20.000
euros podendo incrementarse a súa contía ata:

  • 30.000 euros, cando o solicitante declare responsablemente que os custos correspondentes aos produtos de madeira e a súa colocación con finalidade estrutural e dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabados (excluíndo as carpinterías interiores, pavimentos interiores e acabados interiores) supoñerán, cando menos, o 30% dos custos de execución da obra finalizada.
  • 40.000 euros, cando o solicitante declare responsablemente que os custos correspondentes aos produtos de madeira e a súa colocación con finalidade estrutural e dos sistemas de compartimentación, envolvente e acabados (excluíndo as carpinterías interiores, pavimentos interiores e acabados interiores) supoñerán, cando menos, o 40% dos custos de execución da obra finalizada.

En calquera caso, o importe máximo de subvención total acumulada por beneficiario será de 70.000 euros para aquelas persoas beneficiarias das liñas 1.1 e 2.1, podendo chegar ata os 120.000 euros no caso de edificación en altura con madeira e de 45.000 euros para aquelas persoas beneficiarias das liñas 1.2 e 2.2.

Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *