Obxecto da subvención.

1. As axudas económicas reguladas nesta orde teñen por obxecto subvencionar a prestación inicial do botiquín que deban ser subministrados os buques, entendendo por tal a adquisición inicial dos medicamentos e material sanitario que integran o botiquín regulamentario xunta, de conformidade co disposto no Real decreto 258/1999, do 12 de febreiro, polo que se establecen as condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia sanitaria dos traballadores do mar, cando sexa a primeira vez que o empresario solicite a axuda correspondente ao Instituto Social da Mariña.

2. Así mesmo, a axuda económica ten por obxecto subvencionar a substitución de medicamentos e material sanitario que deban integrar o preceptivo kit de primeiros auxilios, de conformidade co establecido no Real decreto 258/1999, do 12 de febreiro, entendéndose como substitución. a adquisición dos medicamentos e/ou material médico caducados, deteriorados ou consumidos.

3. Quedan excluídas destas subvencións as cantidades que se refiran á adquisición ou substitución dos armarios e contedores onde estea almacenada e protexida o botiquín de a bordo.

4. A axuda concederase en concepto de subvención a fondo perdido. O seu importe e prazos serán os sinalados na correspondente convocatoria.

5. O procedemento de concesión destas subvencións será de concorrencia competitiva, de conformidade co disposto no artigo 22.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Beneficiarios.

1. Os empresarios de buques debidamente matriculados ou abanderados en España poderán solicitar as subvencións reguladas nesta orde, de conformidade co disposto no texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2./2011. , do 5 de setembro, que realicen navegación marítima ou pesqueira con exclusión de:

Navegación fluvial.

Buques de guerra.

Embarcacións de recreo utilizadas con fins non comerciais que non teñan tripulación profesional, e

Os remolcadores que navegan pola zona portuaria.

Requisitos dos beneficiarios.

Para obter a condición de beneficiarios das axudas reguladas nesta orde, os solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Ser propietarios de embarcacións debidamente matriculadas ou abanderadas en España, con suxeición á obriga de levar permanentemente a bordo o botiquín, segundo a categoría na que estea clasificado, de acordo co establecido no anexo I do Real decreto 258/. 1999, do 12 de febreiro.

b) Acreditar ter realizado o gasto correspondente á provisión inicial ou substitución da caixa de primeiros auxilios a bordo de que se trate. O gasto acreditarase mediante facturas orixinais e demais documentos de valor probatorio equivalente válidos no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa.

c) De conformidade co disposto no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, non poderán obter a condición de beneficiarias das subvencións reguladas nesta orde as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias recollidas nesta orde seccións do devandito artigo.

Tipos de axudas.

As axudas reguladas nesta orde serán de dúas modalidades:

a) Axudas para a dotación inicial de botiquíns.

Dirixido a subvencionar a adquisición inicial de medicamentos financiados polo sistema da Seguridade Social e os materiais sanitarios que integran o botiquín regulamentario a bordo, cando sexa a primeira vez que o empresario solicite ao Instituto Social da Mariña a correspondente axuda.

b) Axudas para a reposición de botiquíns.

Dirixido a subvencionar a substitución de medicamentos financiados polo sistema da Seguridade Social e os materiais sanitarios que deben integrar o kit de primeiros auxilios obrigatorio.

 Contía da axuda.

A contía das axudas para a prestación inicial e para a substitución de botiquíns será determinada polo Instituto Social da Mariña na correspondente convocatoria en función dunha porcentaxe do custo real de mercado da botiquín normalizada á que estea obrigada a embarcación. levar.

En todo caso, o importe da axuda concedida ao empresario para a adquisición dos compoñentes do botiquín regulamentario a bordo non poderá superar o 100 % do seu custo.

En ningún caso a concesión das subvencións reguladas nesta orde poderá superar o importe dos créditos asignados para o efecto.

Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *