Non poderán ser beneficiarias das axudas de contía superior a 30.000 euros as persoas e empresas que incumpran os prazos de pagamento previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

Desde o 19 de outubro de 2022, data de entrada en vigor da Lei de Creación e Crecemento, os requisitos relativos á solicitude de subvencións por parte das empresas cambiaron.

A introdución dun novo artigo 13.3.bis na Lei xeral de subvencións levou consigo a incorporación dun requisito adicional para as empresas que queiran ser beneficiarias de axudas por importe superior a 30.000 euros. En particular, este artigo vetou o acceso ás devanditas subvencións a aquelas empresas que incumprisen os prazos de pagamento previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais (coñecida tamén como lei de tardanza). pago).

O artigo 4 da Lei de morosidade establece que o prazo de pagamento que deberá cumprir o debedor (salvo pacto contractual en contrario) será de 30 días naturais contados a partir da data de recepción dos bens ou da prestación dos servizos, aínda que teña recibido a factura. anticipadamente. Como límite, o prazo de pagamento pactado non poderá exceder de 60 días naturais.

O alcance e os requisitos do novo requisito de acreditación do pagamento en prazo como condición previa á obtención de subvencións está especificado no Real decreto lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e amplían determinadas medidas de seguridade e as consecuencias sociais da guerra de Ucraína.

As principais novidades introducidas son as seguintes:

• Para as subvencións de máis de 30.000 euros a persoas físicas e xurídicas con ánimo de lucro é obrigatorio o cumprimento da lexislación de loita contra a morosidade. Non están suxeitas a este requisito as entidades de dereito público e as entidades sen ánimo de lucro.

• Considérase válido para ser beneficiario calquera financiamento que permita o pagamento anticipado da empresa subministradora, sempre que:

– O custo corre a cargo do cliente.

– Non hai posibilidade de recorrer ao provedor en caso de impago. Neste caso, abriríase a posibilidade de que a confirmación sexa válida como pago realizado polo cumprimento.

• Salvo que as bases reguladoras prevexan outro período ou momento de acreditación, esta realizarase no prazo de 10 días hábiles desde a notificación da proposta de resolución provisional.

• A acreditación do cumprimento dos prazos de pagamento realizarase da seguinte forma:

a) As persoas xurídicas que poidan presentar unha conta de perdas e ganancias abreviada poderán acreditalo mediante certificación asinada polo órgano de administración ou equivalente, na que acrediten ter alcanzado o grao de cumprimento dos prazos de pagamento da Lei de morosidade (Declaración responsable). .

b) As persoas xurídicas que, de acordo coa normativa contable, non poidan presentar conta de perdas e ganancias abreviada, acreditarano mediante:

• Certificación expedida por un auditor inscrito no Rexistro Oficial de Auditores de Contas (ROAC) que conteña a desagregación da información de pagamentos descrita na memoria das últimas contas anuais auditadas, cando se conste o nivel de cumprimento do pagamento prazos establecidos na Lei de morosidade. Esta certificación terá vixencia ata que non sexan auditadas as contas anuais do exercicio seguinte.

• No caso de que non sexa posible emitir o certificado indicado, entón as empresas deberán presentar un “Informe de Procedementos Acordados” (IPA), elaborado por un auditor inscrito no ROAC, que, a partir da revisión dunha mostra representante das facturas pendentes de pagamento aos provedores da empresa a partir dunha data de referencia, conclúe sen que se detecten excepcións ao cumprimento dos prazos de pagamento da Lei de morosidade, ou no caso de que se detecten, non impidan acadar un nivel de cumprimento dos prazos de pagamento de polo menos o 90% das facturas.

A acreditación do cumprimento realizarase no prazo de 10 días hábiles contados desde a notificación da proposta de resolución provisional. (Salvo que as bases reguladoras prevexan outro período).

Se non se pode obter o certificado do auditor ou o Informe de Procedementos Acordados (IPA) antes do remate do prazo establecido:

– Achegarase o xustificante de ter solicitado a dita acreditación.

– O informe final presentarase, unha vez obtido, inmediatamente antes da resolución definitiva de concesión.

Quedan excluídas as facturas correspondentes a provedores que formen parte do mesmo grupo de empresas.

Nin o IPA nin os certificados dan lugar a dereitos ou expectativas de dereitos a favor dos solicitantes ou de terceiros. Unha vez expedidas as certificacións, terán unha validez de seis meses desde a data de expedición.

Que se debe incluír no “Informe de Procedementos Acordados” (IPA)?

Para a expedición do certificado, a partir da data de referencia utilizada, os procedementos acordados incluirán, como mínimo, os seguintes, en función do detalle dos pagamentos pendentes a provedores: o auditor verificará o importe total dos datos achegados cos rexistros contables, obtendo, se é o caso, a oportuna conciliación, e tomará unha mostra para verificar a corrección das facturas seleccionadas en canto a provedor, data da factura, entrega de bens ou prestación de servizos, antigüidade e clasificación.

Así mesmo, comprobarase unha mostra dos pagamentos realizados con posterioridade á data de referencia para comprobar que non existen facturas adicionais ás incluídas nos datos facilitados pola entidade ou se verificará, a partir dos datos das facturas de provedores no Rexistro. Libro de IVE soportado, para unha mostra de facturas, se están pendentes de pagamento e, en tal caso, a súa inclusión no detalle das facturas a partir da data de referencia e, no caso contrario, do maior número de provedores, será unha mostra. seleccionados cun grao de confianza suficiente e realizarase a confirmación externa cos provedores.

Unha vez realizados estes trámites, entenderase cumprido o requisito do artigo 13.3bis da Lei xeral de subvencións cando da información facilitada non se indique que existan facturas pendentes de pagamento con máis de 60 días.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *