Cada vez que un traballador comece a traballar na súa empresa, deberá solicitarlle que cubra o modelo 145 ,  indicando os seus datos persoais e familiares . Esta información axudaralle á súa empresa  a calcular a retención  que debe aplicarse á súa nómina.

Ademais, debes informar aos teus empregados de que  se cambiase algunha das circunstancias  que te informaron inicialmente no futuro, tamén o deberán comunicar mediante o  modelo 145 .

Para obter a previsión de ingresos dun traballador, computar o seu salario fixo anual e a retribución variable que previsiblemente percibirá. Calcula como mínimo a variable do ano anterior, salvo que existan elementos obxectivos que acrediten que este ano será inferior. Tamén engadir salarios en especie.

Modelo 145

Para coñecer a situación familiar dos seus empregados, solicítalles que cubran e entreguen o modelo 145 de comunicación dos datos do perceptor da renda laboral ao seu pagador ou da variación dos datos previamente comunicados. Se un traballador xa che deu este modelo con anterioridade (por exemplo, cando asinou o contrato de traballo) non é imprescindible que llo dea de novo todos os anos, salvo que cambien as súas circunstancias persoais. Non obstante, para que a túa empresa teña sempre datos actualizados, o mellor é que cada mes de xaneiro solicite ao teu persoal que entregue este modelo rematado.

Tendo en conta que moitos traballadores esquecen facer esta comunicación, é conveniente que en xaneiro lles ofreza a posibilidade de cubrir un modelo 145 para comunicar aqueles cambios que se produciron no ano anterior e que aínda non comunicaron. Aínda que esta oferta non é obrigatoria, son eles os que deben comunicar os cambios, todos se beneficiarán:

  • Se os cambios implican unha taxa de retención máis baixa, os seus traballadores percibirán uns ingresos netos máis altos cada mes. E no caso de que supoñan un incremento, evitarán as sancións que a Facenda lles poida impoñer por non comunicar os devanditos cambios á empresa.
  • Pola súa banda, a súa empresa evitará que os seus traballadores comuniquen noutro momento (por exemplo, a mediados de ano) os cambios producidos no ano anterior, o que lle obrigaría a recalcular o tipo de retención establecido en xaneiro.

Inflúen no tipo de retención aplicable, por exemplo, o número de fillos do traballador, se se lle recoñeceu un grao de discapacidade ou se o traballador estivo obrigado por sentenza xudicial a pagar unha pensión compensatoria ao seu cónxuxe ou anualidades. por pensión alimenticia a favor dos fillos.

A comunicación dos datos relativos á situación persoal e familiar do destinatario deberá realizarse con anterioridade  ao primeiro día de cada ano natural ou ao inicio da relación laboral,  tendo en conta a situación que previsiblemente se vaia producir nesas datas. O pagador deberá manter á disposición da Administración Tributaria, xunto coas comunicacións que presenten os destinatarios, os documentos que se acompañen dos mesmos.

Conserva o 145.  Calcula sempre a retención en función dos datos facilitados polos teus empregados (aínda que saibas que son incorrectos), e conserva o modelo 145 asinado. Así, en caso de comprobación, a súa empresa poderá acreditar que actuou correctamente.

A falta de comunicación ao ordenante das circunstancias persoais e familiares, así como a realización de pagamentos que inflúan na determinación do tipo de retención, determinará que o ordenante aplique o correspondente tipo de retención sen ter en conta as ditas circunstancias.

Se o traballador non quere revelar a súa situación persoal (nin no momento da súa contratación, nin posteriormente) e non presenta o modelo 145, a súa empresa deberá calcular o seu tipo de retención coma se fose solteiro e sen cargas familiares ou outras (que é, coma se non tiveses dereito a ningún incentivo no IRPF).

Atención. A inclusión de datos falsos, incompletos ou inexactos nesta comunicación, así como a falta de comunicación nela de variacións que, de coñecerse o ordenante, determinasen unha retención superior, constitúe unha infracción fiscal sancionada con multa de 35 a 150 por cada un. 100 das cantidades que estarían paralizadas por este motivo.

O momento en que o/a  traballador/a deberá comunicar o cambio da súa situación persoal ou familiar  será diferente segundo os casos. Así, o traballador deberá comunicarlle  no prazo de 10 días  a modificación da súa circunstancia se se cumpren os dous requisitos seguintes:

  • Cando a modificación supoña un incremento do tipo de retención aplicable.
  • Cando para o devandito cambio a Lei establecese que é posible regularizar o tipo de retención a mediados de ano.

Podes contactar coa nosa consultoría laboral para calquera dúbida ou aclaración que teñas ao respecto.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *