Unha cuestión a ter en conta e que moitas veces se descoñece, é o dereito dos socios a solicitar a presenza na xunta xeral de socios dun Notario para elaborar acta notarial da xunta.

Normalmente, cando un notario está obrigado a redactar acta da reunión é porque  existen discrepancias entre os socios , e o que se pretende coa presenza do notario é que este, ao amparo da súa fe pública, relate con exactitude os feitos. e dotar de autenticidade e forza probatoria as declaracións de vontade das partes.

Requisito notarial

De conformidade co artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital,  os administradores poderán requirir a presenza de notario  para a redacción da acta da xunta xeral e  estarán obrigados a facelo  sempre que, con 5 días de antelación á data prevista para a celebración da asemblea, a solicitude dos  socios que representen polo menos o 1% do capital social  da sociedade anónima  ou  o 5% da sociedade de responsabilidade limitada . Neste caso, os acordos só serán efectivos se constan en acta notarial.

A acta notarial non estará sometida a trámite de aprobación, considerarase acta da asemblea e os acordos que nel se conteñan poderán executarse desde a data do seu peche.

Os honorarios do notario correrán a cargo da sociedade.

O socio que solicitou a presenza de notario (se así o fixera por requirimento notarial) poderá solicitar ao Rexistro Mercantil que conste a dita solicitude. Así, os acordos adoptados na asemblea que non figuren en acta notarial non poderán ser inscritos no Rexistro.

Unha recente resolución do 11 de outubro de 2023 da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública (DGSJFP) confirmou a negativa dun rexistrador a rexistrar os acordos dunha reunión (un socio solicitou acta notarial, así consta no Rexistro e o O notario só fixo acta de asistencia para comprobar determinados feitos acontecidos na reunión).

Ao solicitar a acta notarial e rexistrar a solicitude non se rexistran os acordos que non figuran no rexistro.

Expediente notarial da Xunta

O Notario que fose solicitado polos administradores para asistir á celebración da Xunta e levantar acta da mesma, xulgará a capacidade do solicitante e, salvo que se trate de Asemblea ou Asemblea Universal, comprobará se a reunión foi realizada. convocado cos requisitos legais e estatutarios, en caso contrario denegándoo

Unha vez admitida a solicitude, o Notario comparecerá no lugar, data e hora sinalados na convocatoria, e procederá a asegurar a identidade e os cargos de Presidente e Secretario da Xunta.

Unha vez constituída a Xunta, preguntará á asemblea se existen reservas ou protestas respecto das declaracións do Presidente sobre o número de socios asistentes e o capital presente.

Ademais das circunstancias xerais derivadas da lexislación notarial e rexistral, o Notario acreditará os seguintes feitos ou circunstancias:

  1. ª Da identidade do presidente e do secretario, expresando os seus cargos.
  2. ª Declaración do presidente de que a Xunta está validamente constituída e o número de socios con dereito a voto que asistan persoalmente ou representados e a súa participación no capital social.
  3. ª Que non se formularan reservas ou protestas polos socios sobre as anteriores declaracións do presidente e, de non ser así, sobre o contido das formuladas, con indicación do seu autor.
  4. ª Das propostas sometidas a votación e dos acordos adoptados, con transcrición literal de cada unha delas, así como a declaración do presidente do Consello sobre o resultado das votacións, con indicación das declaracións relacionadas coas mesmas cuxa acta consta. constaría na acta sería solicitada.
  5. ª Das manifestacións de oposición aos acordos e demais intervencións que se soliciten, facendo constar o feito da manifestación, a identificación do autor e o sentido xeral daquel ou do seu sentido literal se fose entregado por escrito ao Notario, que será adxunto á matriz.

O notario poderá escusar a revisión das intervencións que, ao seu xuízo, non sexan pertinentes por non ter relación cos asuntos tratados nin cos puntos da orde do día. Cando aprecie a concorrencia de circunstancias ou feitos susceptibles de ser constitutivos de delito, poderá interromper os seus actos constándoos en acta.

Se as sesións se prolongan durante dous ou máis días consecutivos, a reunión de cada día farase constar como procedemento distinto no mesmo instrumento e por orde cronolóxica.

En ningún caso o notario cualificará a legalidade dos feitos consignados no escrito.

A dilixencia relativa á reunión, ampliada polo Notario no propio acto ou, posteriormente, no seu estudo con referencia ás notas tomadas sobre o lugar, non requirirá aprobación nin será asinada polo presidente e polo secretario. do Encontro.

A acta notarial terá a consideración de acta da Xunta e, como tal, será transcrita no Libro de Actas da sociedade.

Na práctica, o atestado público notarial é útil para deixar constancia fidedigna do que realmente aconteceu na xunta xeral. Así, por exemplo, o notario poderá acreditar debidamente que os administradores aclararon aos socios as cuestións que lles plantexeron ou, pola contra, os socios minoritarios poderán ter a certeza de que constará o contrario. aconteceu.

En definitiva, a acta notarial é un recurso moi útil que debería utilizarse en todos aqueles casos nos que exista un conflito entre os socios dunha sociedade mercantil.

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *