Desde 2023, as empresas que realizan achegas a plans de pensións dos seus empregados gozan de beneficios na cotización. Agora, no sector da construción, estes plans son obrigatorios.

O pasado 1 de febreiro de 2024 entrou en vigor o novo Convenio colectivo da construción, que recolle esta obrigación. O plan de pensións para cada asalariado estará xestionado por VidaCaixa e os empresarios ou autónomos deberán realizar estas achegas a mes vencido, o día 22 do mes seguinte. Por tanto, a primeira terá que ingresarse o próximo 22 de marzo, coa cantidade correspondente á nómina de febreiro. No caso dos empregados que leven na empresa desde 2022, deberanse realizar as súas achegas con carácter retroactivo desde entón (para iso, o convenio recolle unha data máxima de 90 días desde o 1 de febreiro).

Ata que se cumpra o primeiro prazo, todos os negocios da construción, independentemente do número de empregados, deben darse de alta como entidades aportadoras neste plan de pensións de emprego enchendo o documento dispoñible na páxina web de VidaCaixa.

O importe das achegas varía en función da categoría profesional do traballador e das táboas salariais de cada provincia.

Isto non debería supoñer un sobrecusto para autónomos e empresas a nivel salarial (máis aló dos posibles gastos de xestión), xa que parte da subida de soldo anual acordada abónase a través deste plan de pensións.

Os autónomos non están obrigados a realizar tamén achegas no seu propio nome, pero poden facelo.

“As empresas terán que facer fronte a un incremento dos custos salariais duns 20 euros por empregado, pero pode ser un gasto que incentive a chegada de novos traballadores a un sector que os necesita

Confederación Nacional da Construción (CNC) explicou que o plan sectorial de pensións será xestionado por VidaCaixa e será de aplicación a todos os empregados con contrato en vigor a partir do 1 de febreiro. As cotas poderán ser rescatadas en casos de xubilación, falecemento ou incapacidade permanente e están suxeitas a beneficios fiscais, como deducións no Imposto de Sociedades e bonificacións nas cotas á Seguridade Social.

CONTRIBUCIÓNS RETROACTIVAS

Ademais, as empresas deberán realizar cotizacións retroactivas correspondentes aos anos 2022 (1% dos salarios correspondentes ao convenio provincial de 2021) e 2023 (as mesmas contías, pero sumando o 0,25% das táboas salariais correspondentes a 2023), o que podería supoñer un problema financeiro e administrativo adicional. 

A pesar da carga que pode supor o novo convenio, a medida fará do sector da construción un eido máis atractivo para os potenciais traballadores, abordando así a escaseza de man de obra que se está a realizar na actualidade. na construción.  

O plan de pensións da construción podería sentar un precedente para outras industrias, marcando unha tendencia a incluír beneficios de xubilación nos convenios colectivos. Trátase dun acordo que mesmo podería influír nas futuras negociacións laborais noutros sectores.

Os aspectos clave desta nova norma pódense resumir como:

 • Cotizacións mensuais, aboables mensualmente vencidos o día 22 de cada mes.
 • A obriga de cotizar aplícase incluso aos contratos temporais de curta duración iniciados a partir do 1 de febreiro.
 • Posibilidade de achegas voluntarias tanto da empresa como do traballador.
 • No caso de extinción da relación laboral, o traballador poderá transferir os fondos a outro plan de pensións.
 • Cobertura por xubilación, falecemento e incapacidade permanente, con posibilidade de rescate nestas circunstancias.
 • Dedución do imposto de sociedades do 10% das achegas, cun límite de 27.000 euros anuais.
 • As cotizacións contribúen á Seguridade Social como retribucións en especie, con bonificacións case totais.
 • As achegas non están suxeitas ao IRPF.
 • Os empregados non poden renunciar ao plan a cambio dunha compensación económica.
 • A Inspección de Traballo vixiará o cumprimento destas obrigas, con posibles sancións por incumprimento.
 • A retroactividade só afecta ás persoas inscritas a partir da entrada en vigor do Plan, o 1 de febreiro. É dicir, as empresas non terían que cotizar para os empregados que cesaron antes desa data.
 • Os autónomos tamén poden cotizar en nome propio e deducir ata 4.250 euros no IRPF. Iso, sumado aos 1.500 euros que permite Facenda no caso dos plans de pensións individuais, permitiríalles acadar unha redución de ata 5.750 euros anuais na base impoñible.

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *