Principais novidades para 2024:

 • Se fará efectivo o compromiso adquirido pola AEAT no marco do Código de Boas Prácticas de Profesionais Tributarios de mellorar as funcionalidades da aplicación de cita, establecendo a cita previa especializada para os profesionais adheridos ao citado Código.
 • No ámbito do IRPF, a aplicación INFORMA+ ampliarase para aquelas cuestións máis complexas que non poidan ser abordadas mediante unha contestación automática, permitindo a presentación on-line de solicitudes de información tributaria a través desta ferramenta.
 • Se poñerá en marcha unha campaña de avisos aos contribuíntes informándolles de incidencias para que poidan proceder a corrixilas mediante a presentación dunha declaración complementaria. No caso concreto do IRPF, @teniendo en cuenta as particularidades dos declarantes por este Imposto, facilitarase a navegación en Renda Web para que os contribuíntes que desexen corrixir as incidencias detectadas poidan presentar unha declaración complementaria da maneira máis áxil posible, mediante a confirmación do borrador que se poñerá á súa disposición.
 • Se realizará un esforzo adicional na captación de información sobre a execución de instalacións enerxéticas en vivendas e centros industriais, ao obxecto de garantir un mellor control do sector e verificar o adecuado cumprimento das súas obrigacións tributarias.
 • Se continuará coa depuración do censo de entidades non mercantís, en particular, fundacións, cooperativas e asociacións, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico, contrastando cos rexistros correspondentes, tanto estatais como autonómicos, a información necesaria para verificar o cumprimento dos requisitos para a aplicación do réxime fiscal especial previsto na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.
 • Se impulsará o Plan de Rectificación Censal Integral Permanente para o control das situacións de risco censal á entrada no censo de novos contribuíntes, e a aplicación de forma efectiva do principio de control right from the start (atención ao contribuínte desde o seu primeiro rexistro).
 • Respecto ao Imposto sobre Sociedades dispoñerase dunha nova declaración informativa sobre as operacións de comercio de bens corporais realizadas na ZEC sen que as mercadorías transiten por territorio canario.
 • Se impulsarán as accións formativas desenvolvidas tanto nos centros escolares como nos universitarios, co obxecto de fomentar un mellor entendemento da necesidade de que toda a sociedade contribúa ao sostemento do ben común, favorecendo o desenvolvemento de novos materiais que axuden nesta tarefa.
 • Se vai a continuar realizando unha simplificación do literal dos documentos emitidos con máis frecuencia pola AEAT e que máis incidencia teñen nos destinatarios, de maneira que aqueles sexan máis comprensibles e accesibles para os obrigados tributarios.
 • Se construirá un modelo unificado de prevención e control no que os diferentes mecanismos utilizados sexan fases dun mesmo proceso de redución dos riscos tributarios e non compartimentos estancos, de tal maneira que, para un determinado risco tributario, defínanse os diferentes mecanismos a utilizar nos diferentes momentos nos que se poden realizar accións para minimizalo, desde o momento en que se realiza o feito económico, declárase o feito impoñible ou con posterioridade á súa autoliquidación.
 • No ámbito internacional, os controis simultáneos e as inspeccións coordinadas son instrumentos que terán maior presenza, permitindo continuar en busca dunha maior eficacia administrativa, así como dunha redución dos custos de cumprimento dos contribuíntes.
 • Se realizarán actuacións para a análise e, no seu caso, comprobación do Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais, o Imposto sobre Transaccións Financeiras, o Imposto Temporal de Solidariedade das Grandes Fortunas e os gravames temporais enerxético e de entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito.
 • Continuarán os labores de investigación directa sobre contribuíntes de alta capacidade económica, coñecidos polas súas siglas en inglés como HNWI (High Net Worth Individuals) ou UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), para a detección e regularización dos comportamentos irregulares en que incorran.
 • Dedicaranse esforzos á implementación e explotación de ferramentas para a utilización masiva da nova información sobre inmobles e sociedades procedente do Consello Xeral do Notariado (Índice Único Notarial) da que dispón a Axencia Tributaria, con vistas a mellorar os labores de selección de riscos e de comprobación tributaria.
 • Se seguirá coa comprobación daquelas entidades que foron creadas instrumentalmente co único fin de emitir facturas irregulares para ser deducidas por sociedades operativas.
 • Se prestará especial atención á investigación de bens que aparecen ocultos en canto á súa titularidade real dentro da información relacionada coas actividades propias das fundacións.
 • Se prestará especial atención aos movementos e esquemas societarios que teñen por obxecto a conversión de rendas ordinarias en plusvalías ou participación en beneficios ao obxecto de reducir o gravame.
 • Se controlará a falsa afectación á actividade económica de bens de luxo (vivendas ou segundas residencias, aeronaves, embarcacións ou automóbiles de alta gama) ou de servizos relacionados co sector do luxo por parte de persoas xurídicas cuxa actividade non se atope vinculada co aproveitamento ou arrendamento de tales bens.
 • As operacións clásicas que rodean a calquera sociedade de capital (constitución, aumento e redución de capital, disolución e liquidación, separación de socios, etcétera) serán obxecto dun seguimento particular ao obxecto de que non sirvan de cobertura para disimular as capacidades económicas dos seus propietarios no IRPF, ou sirvan de refuxio de rendas opacas.
 • A AEAT manterá a presenza naqueles sectores e modelos de negocio nos que se aprecie alto risco de existencia de economía mergullada, con especial atención ao uso intensivo de efectivo ou ao emprego de métodos electrónicos de pago radicados no estranxeiro que eviten as obrigacións de subministración de información. O emprego de efectivo por encima dos máximos admitidos pola norma tamén será obxecto de atención.
 • Continuará a verificación por parte da Administración tributaria do adecuado cumprimento da obrigación dos suxeitos pasivos acollidos ao sistema SII (Subministración Inmediata de Información), xa sexa con carácter obrigatorio ou voluntario, de envío de rexistros do SII.
 • Se realizarán actuacións de control dirixidas a verificar que, tras unha solicitude de devolución do IVE pola construción ou adquisición de bens de investimento, non se produce un cambio de afectación ou destino do ben que determine a improcedencia da dedución aplicada ou deba ser obxecto o ben de investimento de regularización.
 • Se realizarán actuacións para corrixir as situacións nas que na adquisición ou construción de bens de investimento interpóñense sociedades co único propósito de lograr a plena dedución das cotas soportadas cando o usuario efectivo dos bens non tería en cambio dereito á súa dedución plena.
 • Se realizarán actuacións de comprobación e investigación dirixidas ao control do abuso na utilización do tipo reducido de IVE nas prestacións de servizos que conlevan unha achega relevante de subministracións por parte de quen executa devanditos servizos.
 • A Inspección dos Tributos incidirá en expedientes nos que existan bases impoñibles negativas, créditos fiscais en base ou cota pendentes de compensar ou de aplicar.
 • Se atenderá ás AIE cando se aparten da lei, sexan claramente abusivas, baséense en orzamentos de feito simulados, ou inflen artificialmente a contía dos créditos fiscais transmitidos, de forma que se desvirtúe o obxecto mesmo do beneficio fiscal.
 • Levaranse a cabo actuacións nas que se controlará aos non declarantes no IRPF, no Imposto sobre Sociedades e no IVE.
 • Se prestará especial atención ás retencións e ingresos a conta relativos a rendementos do capital mobiliario ou rendas suxeitas a retención que deban ingresarse en proporción ao volume de operacións segundo o previsto no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra e no Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco
 • Se intensificarán as actuacións encamiñadas a regularizar aquelas situacións nas que se observe infrarretención das rendas obtidas por artistas e deportistas non residentes en territorio español, sempre que estes actúen sen mediación de establecemento permanente, e sen prexuízo das actuacións e os procedementos iniciados polos órganos que teñen atribuídas as competencias inspectoras.
 • Se intensificarán tamén os controis sobre a regularidade das rendas obtidas polos obrigados tributarios non residentes, así como sobre aquelas figuras impositivas que gravan a tenencia ou a transmisión do patrimonio dos mesmos, xa sexa esta última a título oneroso ou lucrativo, e todo iso sen prexuízo das funcións que correspondan aos órganos que teñen atribuídas as competencias inspectoras.
 • Continuarase cos plans sectoriais de visitas, dirixidos a actividades empresariais e profesionais, sectoriais ou temáticas, cun forte contido de revisión censal e formal, que poñerá a énfase no control das TPV e outros programas informáticos que sirvan para a facturación ao público.
 • Se intensificarán os controis sobre aquelas empresas que utilicen medios de cobranza que se atopen á marxe das obrigacións de subministración de información de pagos por medio de tarxeta de débito e crédito, para evitar que a utilización destes medios de pago alternativos constitúa unha vía de elusión ou fraude.
 • Seguirán as captacións de información relativas a empresas intermediarias do investimento e pago en moedas virtuais, para aumentar o coñecemento dos investidores deste tipo de criptoactivos, a fonte da súa renda e patrimonio, así como a posible existencia de rendementos ou plusvalías obtidas dos devanditas investimentos.
 • En relación coa prevención e represión do contrabando, narcotráfico e branqueo de capitais, a AEAT desenvolverá especificamente unha serie de actuacións encamiñadas á neutralización das actividades de delincuencia organizada, a miúdo transfronteirizas, actuando de maneira integral contra as estruturas loxísticas, financeiras e patrimoniais das organizacións criminais.
 • Se traballará coa plataforma da Unión Europea de intercambio de información en materia de seguridade marítima, que permitirá a cooperación e colaboración, así como o intercambio de información de maneira segura, entre as axencias europeas con competencias no ámbito marítimo.
 • Se intensificarán e reforzarán os mecanismos de colaboración coas áreas de control da AEAT especialmente mediante o uso das ferramentas desenvolvidas en 2023, que permitan avaliar riscos recadatorios e unha revisión e actualización dos mecanismos de colaboración en relación con contribuíntes suxeitos a actuacións de regularización polos órganos de liquidación da Axencia, co fin de poder adoptar medidas que aseguren de maneira eficaz a satisfacción das débedas afloradas como consecuencia das actuacións de control dos incumprimentos tributarios.
 • A AEAT realizará actuacións de obtención de información sobre a utilización dos devanditos terminais que, unido a unha resolución específica que regule o procedemento para efectuar de maneira telemática o embargo de créditos derivados da cobranza mediante terminais do punto de venda en entidades de crédito e provedores de servizos de pago, permitirá á Axencia Tributaria previr e controlar a fraude fiscal mediante o uso de TPV.
 • En canto á recadación das débedas vinculadas a delito seguirán realizándose cantas actuacións recadatorias sexan necesarias, despregando unha especial vixilancia patrimonial destes debedores e dos seus responsables tributarios específicos, coa finalidade de previr e detectar, coa maior anticipación posible, condutas de baleirado patrimonial fronte ás que reaccionar.
 • Se continuará activamente coas actuacións de investigación dirixidas a identificar a terceiros responsables ou outras persoas a cuxo cargo a Lei impón a obrigación de pago, e a acreditar a concorrencia dos supostos de feito previstos na norma para esixirlles o pago das débedas.
 • Se realizará un especial seguimento das derivacións de responsabilidade procedentes de actuacións coordinadas con outras áreas liquidadoras.
 • Se intensificará o control da débeda pendente, en particular, da débeda en fase de embargo, co fin de axilizar a xestión recadatoria e así conseguir unha redución da mesma. Para iso, procederase a revisar esta débeda pendente, fundamentalmente a máis antiga, de maneira que se axilice a finalización do procedemento de présa.

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *