Os traballadores autónomos que o desexen teñen a posibilidade ata finais de mes de modificar a súa cuota e axustala aos seus ingresos efectivos, con efectos a partir do día 1 do mes seguinte.

Como xa sabedes, o 1 de xaneiro de 2023 entrou en vigor o novo sistema de cotización dos autónomos en función dos seus ingresos netos. Se es un traballador autónomo e necesitas actualizar a túa base de cotización, terás que axustar a túa base de cotización ao apartado correspondente aos teus novos ingresos. A seguinte modificación entrará en vigor a partir do 1 de marzo e podes facelo ata o 29 de febreiro.

Se se prevé unha variación dos rendementos netos ao longo de 2024, poderase seleccionar unha nova base de cotización cada dous meses e, polo tanto, unha nova cota adaptada a elas cun  máximo de seis cambios anuais . Esta modificación entrará en vigor nas seguintes datas:

  • 1 de marzo de 2024,  se a solicitude se realiza entre o 1 de xaneiro e o último día natural do mes de febreiro.
  • 1 de maio de 2024, se a solicitude se realiza entre o 1 de marzo e o 30 de abril.
  • 1 de xullo de 2024, se a solicitude se realiza entre o 1 de maio e o 30 de xuño.
  • 1 de setembro de 2024, se a solicitude se realiza entre o 1 de xullo e o 31 de agosto.
  • 1 de novembro de 2024, se a solicitude se realiza entre o 1 de setembro e o 31 de outubro.
  • 1 de xaneiro de 2025, se a solicitude se realiza entre o 1 de novembro e o 31 de decembro

Por iso, agora,  ata o 29 de febreiro,  podes facer un cambio de sección se o consideras oportuno.

Novo procedemento en CASIA para autónomos denominado “Solicitude de Base Máxima de Cotización”

A Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) informou do novo procedemento en CASIA para autónomos denominado “Solicitude de Base Máxima de Cotización”.

Esta modificación é especialmente relevante para aqueles traballadores autónomos que cotizasen pola base máxima dos apartados 11 e 12 da táboa xeral durante o ano 2023. Deste xeito, os autónomos poderán solicitar ata o 29 de febreiro de 2024. (último día do mes seguinte ao da publicación da orde de cotización de 2024 no BOE), que se adapte a base máxima a 4.720,50 euros con efectos do 1 de xaneiro (DT Terceira da Orde PJC/51/2024, do 29 de xaneiro).

Se os autónomos non actualizan as súas bases de cotización ao novo máximo antes do 29 de febreiro, deberán agardar ata o 1 de marzo para comezar a cotizar a máxima cotización á Seguridade Social. Nestes casos será necesario solicitar a modificación da base de cotización.

Cotización en función dos rendementos obtidos

Deseñáronse táboas de cotización con 15 apartados de rendementos netos mensuais, que conteñen as bases mínimas e máximas que se aplicarán en cada apartado.

Para os efectos da determinación da base de cotización teranse en conta todos os ingresos netos obtidos no ano natural, no exercicio das súas distintas actividades profesionais ou económicas, con independencia de que as realicen individualmente ou como socios ou socias, calquera entidade, con ou sen personalidade xurídica, sempre que non deban estar inscritas por elas como traballadores por conta allea ou asimiladas a elas. A renda computable neta de cada unha das actividades realizadas calcularase de acordo co establecido na normativa do IRPF e con algunhas particularidades en función do colectivo ao que pertenzan.  

Como calculo os meus rendementos?

Do importe resultante descontarase un 7 por cento como gastos xerais, agás nos casos en que o traballador autónomo reúna as seguintes características, onde a porcentaxe será do 3 por cento:

  • Administrador de sociedades mercantís capitalistas cuxa participación sexa superior ou igual ao 25 ​​por cento.
  • Socio nunha sociedade mercantil capitalista cunha participación superior ou igual ao 33 por cento.

Para a aplicación da indicada porcentaxe do 3 por cento será suficiente estar empadroado durante noventa días neste réxime especial, durante o período que se vai regularizar, nalgún dos supostos anteriormente sinalados.

A partir da media mensual destes rendementos netos anuais, seleccionarase a base de cotización que determinará a cota a aboar.

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado establecerá anualmente un cadro xeral e un cadro reducido de bases de cotización que se dividirán en tramos consecutivos de contías de ingresos netos mensuais aos que se asignarán, para cada apartado, as bases de cotización mensual máxima e mínima.

Durante o ano 2024 , a táboa xeral e a táboa reducida e as bases máximas e mínimas aplicables aos distintos  tramos de rendementos netos  serán as seguintes (Orde PJC/51/2024, do 29 de xaneiro):

Táboa de devolucións e bases de cotización.
Mesa reducida
 
Tramos de ingresos netos2023
Tramos base de cotización
Base mínima-Base máxima
Euros/mes
2024
Tramos base de cotización
Base mínima-Base máxima
Euros/mes
2025
Tramos base de cotización
Base mínima-Base máxima
Euros/mes
1<= 670 €751,63 – 849,66753,29 – 816,98653,59 – 718,94
2> 670 e <= 900 €849,67 – 900816,99 – 900718,95 – 900
3> 900 e <1.166,70 €898,69 – 1.166,70872,55 – 1.166,70849,67 – 1.166,70
Táboa de devolucións e bases de cotización.
Táboa xeral
 
Tramos de ingresos netos2023
Tramos base de cotización
Base mínima-Base máxima
Euros/mes
2024
Tramos base de cotización
Base mínima-Base máxima
Euros/mes
2025
Tramos base de cotización
Base mínima-Base máxima
Euros/mes
1>= 1.166,7 e <= 1.300 €950,98 – 1.300950,98 – 1.300950,98 – 1.300
2> 1.300 e <= 1.500 €960,78 – 1.500960,78 – 1.500960,78 – 1.500
3> 1.500 e <= 1.700 €960,78 – 1.700960,78 – 1.700960,78 – 1.700
4> 1.700 e <= 1.850 €1.013,07 – 1.8501.045,75 – 1.8501.143,79 – 1.850
5> 1.850 e <= 2.030 €1.029,41 – 2.0301.062,09 – 2.0301.209,15 – 2.030
6> 2.030 e <= 2.330 €1.045,75 – 2.3301.078,43 – 2.3301.274,51 – 2.330
7> 2.330 e <= 2.760 €1.078,43 – 2.7601.111,11 – 2.7601.356,21 – 2.760
8> 2.760 e <= 3.190 €1.143,79 – 3.1901.176,47 – 3.1901.437,91 – 3.190
9> 3.190 e <= 3.620 €1.209,15 – 3.6201.241,83 – 3.6201.519,61 – 3.620
10> 3.620 e <= 4.050 €1.274,51 – 4.0501.307,19 – 4.0501.601,31 – 4.050
once> 4.050 e <= 6.000 €1.372,55 – 4.495,501.454,25 – 4.139,401.732,03 – 4.139,40
12> 6.000 €1.633,99 – 4.495,501.732,03 – 4.139,401.928,10 – 4.139,40

Que pasa se escollo unha base de cotización que finalmente non se corresponde coas miñas rendibilidades definitivas?

As bases mensuais elixidas cada ano serán provisionais, ata que se realice a regularización anual da cotización.

Ao final do ano natural (neste caso 2023), a Administración Tributaria facilitará á Facenda a información sobre as declaracións anuais reais recibidas. Se a cota elixida durante o ano fose inferior  á asociada aos ingresos comunicados pola Administración tributaria correspondente, comunicaráselle ao traballador o importe da diferenza. Esta cantidade deberá aboarse antes do último día do mes seguinte a aquel en que se recibise a notificación co resultado da regularización.

Se, pola contra,  a achega é superior  á correspondente á base máxima do apartado no que se inclúen os rendementos, Facenda procederá ao reintegro da diferenza antes do 30 de abril do ano seguinte a aquel en que teña o correspondente Imposto sobre Administracións. comunicou os rendementos computables.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *