A Orde de módulos para o ano 2024 mantén a estrutura da anterior Orde HFP/1172/2022, do 29 de novembro , pola que se desenvolve para o ano 2023 o método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o réxime especial simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido.

Reducións e reducións na declaración da renda neta

En relación co Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, mantense o importe dos signos, índices ou módulos, así como as instrucións de aplicación, para o exercicio 2024.

Por outra banda, establécese unha redución do 5% sobre o rendemento neto dos módulos, aplicable aos contribuíntes que determinen o rendemento neto da súa actividade económica de acordo co método de estimación obxectiva.

Adicionalmente, para as actividades agrarias e gandeiras , para compensar o incremento do custo de determinados insumos, establécese para o período impositivo 2024 que o rendemento neto anterior poderá ser reducido nun 35 por cento do prezo de adquisición do gasóleo agrícola e por O 15 por cento do prezo de compra dos fertilizantes, en ambos os casos, necesarios para o desenvolvemento das devanditas actividades, aínda que estas reducións non son novas dado que xa se aplicaron nos anos 2022 e 2023.

IVE: reducións de módulos e prazos de renuncia ou revogación

Para o ano 2024, a orde conserva e mantén tanto os módulos como as instrucións para a súa aplicación no réxime especial simplificado do exercicio anterior.

Como en anos anteriores, a porcentaxe aplicable en 2023 para o cálculo da cota devengada por operacións correntes en réxime de IVE simplificado redúcese a determinadas actividades gandeiras afectadas por crises sectoriais: actividades apícolas (0,070) e servizos de cría, garda e engorde de aves (0,070). 0,06625).

Os suxeitos pasivos do Imposto sobre o Valor Engadido que desenvolvan actividades ás que sexa de aplicación o réxime especial simplificado e desexen renunciar a el ou revogar a súa renuncia para o ano 2024, poderán exercer a dita opción desde o 22 de decembro de 2023 ata o 2 de xaneiro de 2024.

Como é habitual, a renuncia tamén se entenderá producida cando se presente en prazo a declaración-liquidación correspondente ao primeiro trimestre do ano natural en que deba producir efectos, aplicando o réxime xeral.

No caso de inicio da actividade, a renuncia tamén se entenderá practicada cando dentro do prazo de aplicación do réxime xeral se presente a primeira declaración que o suxeito pasivo deberá presentar con posterioridade ao inicio da actividade.

Medidas especiais para Lorca e a illa da Palma

No concello de Lorca , no ano 2024, como en anos anteriores, a rendibilidade neta calculada polo método de estimación obxectiva do IRPF reducirase nun 20 por cento e tamén se reducirá nun 20 por cento a taxa devengada polas operacións correntes do réxime. .IVE especial simplificado.

Ambas as reducións tamén deben terse en conta para cuantificar o rendemento neto para os efectos das liquidacións fraccionadas correspondentes ao ano 2024 no IRPF, e para o cálculo tanto da cota trimestral como da cota anual do réxime especial simplificado do IVE correspondente ao ano 2024. .

Finalmente, a redución especial, que xa se aplicou nos anos 2022 e 2023, mantense para 2024, debido ás consecuencias das erupcións volcánicas acontecidas na illa da Palma , para actividades económicas desenvolvidas na devandita illa similar á establecida para o concello de Lorca, por mor do terremoto ocorrido no dito concello.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *