As transaccións con partes vinculadas son un tipo de transacción que se puxo baixo a atenta mirada do Tesouro, considerándoas posibles subterfuxios para a fraude fiscal.

Son operacións vinculadas aquelas relacións comerciais que desenvolven persoas físicas ou xurídicas con algún tipo de unión entre si e que, para evitar a fraude fiscal, deben declararse no modelo 232.

Sabes se estás obrigado?

– Operacións específicas, sempre que o importe conxunto de cada unha destas operacións no período impositivo supere os 100.000 euros. 

– Operacións realizadas coa mesma persoa ou entidade vinculada sempre que o importe da contraprestación polo conxunto de operacións no período impositivo superior a 250.000 euros, de acordo co valor de mercado.

Os contribuíntes do imposto de sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes que actúen a través dun establecemento permanente estarán obrigados a presentar o modelo oficial e completar a información sobre as operacións con persoas ou entidades vinculadas?, así como as entidades en réxime de atribución da renda establecidas no estranxeiro con presenza. en territorio español, que realicen as seguintes operacións con persoas ou entidades vinculadas:

Quen está obrigado a presentar o modelo oficial?

– Entidade residente en territorio español e os seus establecementos permanentes no estranxeiro. 

– Dúas entidades nas que os mesmos socios, partícipes ou os seus cónxuxes, ou persoas vinculadas por relacións de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao, participen, directa ou indirectamente, polo menos no 25 por cento do capital social ou propio. fondos.

– Unha entidade e outra entidade participada indirectamente pola primeira en polo menos o 25 por cento do capital social ou dos fondos propios.

– Unha entidade e os directores ou administradores doutra entidade, cando ambas as dúas entidades pertenzan a un grupo.- Dúas entidades que pertenzan a un grupo.

– Unha entidade e os cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao de socios ou participantes, directores ou administradores.

– Unha entidade e os seus directores ou administradores, agás no caso de as retribucións polo exercicio das súas funcións.

– Unha entidade e os seus socios ou participantes.As transaccións vinculadas son aquelas que realizan entidades ou persoas físicas entre elas e teñen un contido económico. Consideraranse vinculadas as seguintes persoas ou entidades:

Que é unha transacción vinculada?

– Cando existan operacións do mesmo tipo que, á súa vez, utilicen o mesmo método de valoración, sempre que o importe de todas as devanditas operacións no período impositivo sexa superior ao 50 % do volume de negocios da entidade.

– Se se aplica a redución de ingresos de determinados inmobilizados intanxibles, ter obtido ingresos como consecuencia da cesión de determinados activos intanxibles a persoas ou entidades vinculadas.

– Neses casos. nos que o contribuínte realiza operacións ou ten títulos en países ou territorios clasificados como paraísos fiscais independentemente da súa contía.

¿Cando non é obrigatorio completar a información sobre operacións con persoas ou entidades vinculadas a modelo 232?

Non será obrigatorio respecto das seguintes operacións:

1. As realizadas entre entidades que formen parte do mesmo grupo de consolidación fiscal, sen prexuízo do disposto no artigo 65.2 da LIS.

2. As realizadas cos seus asociados ou con outras entidades integrantes do mesmo grupo de consolidación fiscal por agrupacións de interese económico, unións empresariais temporais e empresas autonómicas de desenvolvemento industrial. Non obstante, deberán presentar o modelo 232 no caso de sociedades mixtas temporais, ou fórmulas de colaboración análogas ás sociedades mixtas temporais, que se axusten ao réxime establecido no artigo 22 da LIS.

Cal é o prazo. para a presentación do modelo oficial?

O modelo 232 deberá presentarse durante o undécimo mes posterior á finalización do período impositivo. É dicir, para aquelas empresas cuxo exercicio fiscal se peche o 31 de decembro, o prazo de presentación do modelo 232 é do 1 ao 30 de novembro de cada ano

A presentación deberá realizarse en formato electrónico a través da vía electrónica. sede da Axencia Tributaria, debendo conter información sobre:

– Operacións con persoas ou entidades vinculadas.

– Operacións con persoas ou entidades vinculadas en caso de aplicación do a redución de ingresos de determinados activos intanxibles (Patent Box).

– Operacións e situacións relacionadas con países ou territorios considerados paraísos fiscais.

Como se presenta o modelo 232?

Deberá presentarse por vía electrónica, ben a través da sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ben dende a páxina web da Axencia Tributaria. Esta presentación poderá ser realizada por:

– Os contribuíntes ou, se é o caso, os seus representantes legais.

– Os representantes voluntarios dos contribuíntes con facultades ou facultades para presentar electrónicamente declaracións e autoliquidacións ante a Axencia Tributaria no seu nome ou representalas ante esta.

– As persoas ou entidades que ostenten a condición de colaboradores sociais na aplicación de tributos.

Pode a Axencia Tributaria verificar as valoracións das operacións vinculadas declaradas?

A Administración Tributaria poderá comprobar que as operacións declaradas entre persoas ou entidades vinculadas foron valoradas polo seu valor normal de mercado e efectuará, no seu caso, as correccións valorativas que resulten oportunas respecto das operacións obxecto desta. ao imposto sobre a renda das persoas físicas ou ao imposto sobre a renda dos non residentes que non fosen valorados polo seu valor normal de mercado, coa documentación achegada polo suxeito pasivo e os datos e información de que dispoña.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *