A capitalización ou pago único da prestación por desemprego é unha medida para facilitar iniciativas de emprendimiento e de emprego autónomo, mediante o abono anticipado da prestación por desemprego pendente de percibir.

A seguir, nesta mesma páxina, podes atopar información acerca de que é a capitalización, os requisitos e a forma de presentación da solicitude, a documentación que se debe achegar, así como o destino que se debe dar ao diñeiro recibido e as obrigas contraídas.

Que é?

Trátase dunha medida para fomentar e facilitar iniciativas de emprego autónomo entre persoas que estean a percibir a prestación por desemprego de nivel contributivo, aboando o valor actual do importe da prestación que reste por percibir a aquelas persoas beneficiarias que pretendan:

 • Incorporarse de forma estable como socios/as traballadores/as ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais, aínda que mantivesen un vínculo contractual previo coas este sociedades, independentemente da súa duración ou constituílas.
 • A partir do 01 de setembro de , 2023 adquirir a condición de persoa socia traballadora ou de traballo na sociedade laboral ou cooperativa coa que manteñen unha relación laboral de carácter indefinido, sempre que reúnan todos os requisitos para ser persoa beneficiaria da prestación por desemprego de nivel contributivo, salvo o de estar en situación legal de desemprego.
 • Desenvolver unha actividade como persoas traballadoras autónomas. Non se incluirán neste caso quen se dean de alta como traballadores/as autónomos/as economicamente dependentes, asinando un contrato cunha empresa coa que mantivesen unha relación contractual inmediatamente anterior á situación legal de desemprego ou que pertenza  ao mesmo grupo empresarial daquela.
 • Destinar o importe a realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil de nova creación ou creada nun prazo máximo de meses 12 anteriores á achega, a condición de que se vaia a posuír o control efectivo da sociedade, se vaia a exercer na mesma unha actividade profesional e prodúzase un alta na Seguridade Social no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar.

Requisitos

 • Ser persoa beneficiaria dunha prestación contributiva por desemprego por cesamento total e definitivo dunha relación laboral, pendente de recibir a data de solicitude do pago único, polo menos tres mensualidades.
 • No suposto de capitalización da prestación por desemprego para as persoas traballadoras con contrato indefinido de sociedades laborais ou cooperativas que pretendan incorporarse como socias traballadoras ou de traballo das este sociedades laborais ou cooperativas, deben reunir todos os requisitos para ser beneficiarias da prestación contributiva por desemprego, excepto o de atoparse en situación legal de desemprego.
 • As persoas beneficiarias da prestación por cesamento de actividade é necesario que teñan pendente de percibir como mínimo seis meses.
 • Non cobrar o pago único, en calquera das súas modalidades, no catro anos inmediatamente anteriores.
 • Iniciar a actividade no prazo máximo dun mes desde a resolución que conceda o pago único, e sempre en data posterior á solicitude. No entanto, unha vez realizada a solicitude, pódese iniciar a actividade e darse de alta na Seguridade Social antes da resolución do pago.
 • Se se impugnou ante a xurisdición social o cesamento da relación laboral que deu lugar á prestación por desemprego, cuxa capitalización preténdese, a solicitude do pago único debe ser posterior á resolución do procedemento.
 • Quen nos 24 meses anteriores á solicitude do pago único haxan compatibilizado o traballo por conta propia coa prestación por desemprego de nivel contributivo, non terán dereito a obter o pago único para constituírse como traballadores ou traballadoras por conta propia ou como persoas traballadoras autónomas socias dunha sociedade mercantil.
 • Se a cooperativa prevé nos seus estatutos a posibilidade de que os socios ou socias teñan que superar un período de proba,  superar este período. Aínda que o dereito ao pago único da prestación poderase aprobar, a persoa solicitante unicamente percibirao cando presente ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) o acordo do consello reitor de superar este período de proba. 

Solicitude

Poderaa presentar a través de:

A data da solicitude debe ser anterior á data de incorporación á cooperativa ou sociedade laboral ou á do inicio da actividade como persoa traballadora autónoma ou como socio ou socia da entidade mercantil. Considérase data de inicio a que figura como tal na solicitude de alta da persoa traballadora na Seguridade Social.

Pode presentar a solicitude do pago único á vez que solicita a prestación contributiva por desemprego, ou en calquera momento posterior, sempre que lle falten por percibir, polo menos, tres mensualidades e non iniciase a actividade.

Cando se pretenda cobrar o pago único sen estar en situación legal de desemprego, (suposto de capitalización da prestación por desemprego para as persoas traballadoras con contrato indefinido de sociedades laborais ou cooperativas que pretendan incorporarse como socias traballadoras ou de traballo das este sociedades laborais ou cooperativas), a solicitude da prestación por desemprego e da capitalización realizarase de forma simultánea e a data da solicitude considerarase, para o recoñecemento e cálculo da prestación como a data da situación legal de desemprego.

Se se impugnou o cesamento da relación laboral orixe da prestación por desemprego, a solicitude será posterior á resolución do procedemento correspondente.

Aboarase como pago único a contía da prestación, calculada en días completos, restándose o importe que corresponda ao interese legal do diñeiro.

As prestacións por desemprego percibidas na modalidade de pago único están exentas do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) sempre que se destinen á finalidade para a que se concederon desta forma e que se manteña, durante o prazo de cinco anos, ben a actividade como persoa traballadora autónoma, ben as accións ou participacións da sociedade ou cooperativa na que se integrou.

Se non obtén a prestación na súa totalidade, o importe restante poderao recibir mediante abonos mensuais para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social.

Se percibe a súa prestación na modalidade de pago único, non poderá volver percibir prestación por desemprego ata que non transcorra un tempo igual ao que corresponda a capitalización da prestación, nin solicitar unha nova capitalización no catro anos seguintes.

Así mesmo, se só solicita a subvención de cotas de Seguridade Social, despois non poderá acceder ao pago único da prestación que lle reste por percibir.

Pode obter máis información no teléfono de atención á cidadanía.

Obrigas

 • Unha vez percibido o importe da prestación, iniciar a actividade no prazo máximo dun mes.
 • Presentar ante o Servizo Público de Emprego Estatal a documentación que xustifique o inicio da actividade, no prazo dun mes segundo a actividade que inicia e as modalidades de pago único que se conceden:
 • Pago a tanto alzado:
  • Socios e socias de cooperativas cando se trate de incorporación a unha cooperativa preexistente.
   • Acordo de admisión como socio/a traballador/a de a cooperativa.
   • Xustificante de realizar as achegas á cooperativa, incluíndo a cota de ingreso.
   • Documento de alta da persoa traballadora na Seguridade Social.
   • Certificado do previo acordo do Consello Reitor da cooperativa polo que se lle admitirá como socio/a traballador/a con carácter estable en caso de superación do período de proba, no caso de que a cooperativa prevexa nos seus estatutos este período.
  • Socios ou socias de cooperativas cando se trate dunha cooperativa de nova creación.
   • Escritura pública de constitución da cooperativa e estatutos da mesma.
   • Documento justificativo da inscrición no Rexistro de Cooperativas.
   • Documento de alta da persoa traballadora na Seguridade Social.
  • Membros de sociedades laborais ou mercantís, cando se trate de incorporación a unha sociedade laboral ou mercantil preexistente.
   • Acordo de admisión como socio/a traballador/a de a sociedade.
   • Xustificante de desembolsar o importe correspondente para a adquisición de accións ou participacións.
   • Documento de alta da persoa traballadora na Seguridade Social.

No caso de sociedades mercantís, xustificante da data de constitución das mesmas e de non manter vínculo contractual previo.

 • Membros de sociedades laborais ou mercantís, cando se trate dunha sociedade laboral ou mercantil de nova creación.
  • Escritura pública de constitución da sociedade e estatutos da mesma.
  • Documento justificativo da inscrición da sociedade no Rexistro mercantil e Rexistro de Sociedades.
  • Documento de alta da persoa traballadora na Seguridade Social
 • Persoas traballadoras autónomas.
  • Documento de alta na Seguridade Social como autónomo ou autónoma ou certificado de ingreso no Colexio profesional correspondente, no caso de actividades non suxeitas a cotizacións á Seguridade Social.
  • Xustificantes do investimento realizado.
 • Subvención de cotas:
  • Boletín de cotización ou xustificante bancario do seu ingreso, correspondente ao mes de inicio da actividade, se figura de alta como autónomo ou autónoma.
  • Copia da nómina do mes de inicio da actividade, se figura de alta como persoa traballadora por conta allea na Seguridade Social.

Documentación necesaria

 • En todos os casos:
  • Impreso de solicitude de pago único, en modelo oficial.
  • Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiros e estranxeiras con residencia legal en España:
   • Nacionais da Unión Europea: Certificado de rexistro de cidadán/a de a Unión Europea no que consta o NIE, xunto co pasaporte ou documento identificativo no seu país de orixe.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
  • Memoria explicativa sobre o proxecto da actividade a desenvolver e do investimento a realizar. Se se solicita só subvención de cotas á Seguridade Social, non é necesario que na memoria explicativa detállese o investimento a realizar.

Además, dependiendo de la actividad que se proponga iniciar, se deberá presentar:

Se se pretende a constitución dunha entidade mercantil:

 • Documento asinado polas futuras persoas socias no que conste:
  • A súaidentidade.
  • A manifestación da súa vontade de constituír unha sociedade de capital con elección dun tipo social determinado.
  • El valor y número de acciones o participaciones a suscribir por cada socio o socia.
  • A identidade da persoa ou persoas que teñan atribuídas as funcións de dirección e xerenciada sociedade.
  • A actividade profesional a realizar pola persoa solicitante e que esta vai posuír o control efectivo da sociedade.
 • Proxecto de Estatutos Sociais onde conste:
  • A denominación da sociedade.
  • O obxecto social.
  • O capital social.
  • As participacións ou as accións en que se divida o seu valor nominal e a súa numeración correlativa.
 • Calquera outra documentación que poida acreditar o investimento a realizar e/ou a viabilidade do proxecto.

Incorporación a unha sociedade mercantil constituída nos últimos doce meses

No caso de que a persoa traballadora pretenda a súa incorporación a unha sociedade mercantil constituída nos últimos doce meses:

 • Escritura de constitución de la empresa y justificante de su inscripción en el Registro Mercantil.
 • Certificación do órgano de administración da sociedade onde se indique:
  • Que a persoa traballadora ha solicitado o seu ingreso na mesma.
  • As condicións en que se producirá devandito ingreso para a realización dunha actividade profesional encadrada como persoa traballadora por conta propia na Seguridade Social e que posuirá o control efectivo da mesma.
  • El valor de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad.
  • Fecha prevista en que la persona solicitante efectuará su aportación al capital social.
  • A identidade da persoa ou persoas que teñan atribuídas as funcións de dirección e xerencia da sociedade.
 • Memoriadel proyecto si se trata de incorporación a una sociedad mercantil que aún no ha iniciado la actividad.
 • Calquera outra documentación que poida acreditar o investimento a realizar.

Constitución dunha cooperativa ou sociedade laboral

Se se pretende a constitución dunha cooperativa ou sociedade laboral:

 • Documento privado firmado por quienes vayan a constituir la cooperativa o sociedad laboral, en el que figure:
  • A identidade dos socios e socias .
  • La manifestación de su voluntad de constituir la cooperativa o sociedad laboral.
  • Condicións de traballo estable.
  • Se se fixa ou non período de proba e duración do mesmo.
   • Achega obrigatoria e, no seu caso, voluntaria da persoa socia traballadora á cooperativa, así como no seu caso, cota de ingreso, ou o valor e número de accións ou participacións a subscribir polo socio ou socia da sociedade laboral anónima ou de responsabilidade limitada.
 • Proyecto de estatutos de la cooperativa o sociedad laboral, donde conste:
  • O capital social.
  • A distribución en achegas, accións ou participacións.
  • Posibles formas e prazos para efectuar o desembolso.
  • As condicións de traballo estable e achegas dos socios e socias.
 • Calquera outra documentación que poida acreditar o investimento a realizar e/ou a viabilidade do proxecto.

Incorporación a unha cooperativa ou sociedade laboral xa constituídas

No caso de que se pretenda a incorporación a unha cooperativa ou sociedade laboral xa constituída:

 • Certificación del consejo rector de la cooperativa u órgano de administración de la sociedad laboral donde conste:
  • Que a persoa traballadora ha solicitado o seu ingreso na cooperativa ou sociedade laboral. 
  • Condicións en que se producirá este ingreso:
   • Condicións de traballo estable e se se fixa ou non período de proba e a súa duración.
   • Importe da achega obrigatoria e, no seu caso, da voluntaria. Así mesmo, importe da cota de ingreso á cooperativa ou valor de adquisición das accións ou participacións da sociedade laboral. Estes datos non son necesarios se se solicita exclusivamente a capitalización para a subvención de cotas á Seguridade Social.
 • Memoria do proxecto explicativa da actividade a realizar, se se trata de incorporación a unha cooperativa ou sociedade laboral creada anteriormente, pero que aínda non iniciou a actividade.
 • As dúas últimas nóminas.

Inicio de actividade autónoma

No caso do inicio de actividade autónoma:

 • A solicitude deberá acompañarse da memoria explicativa sobre o proxecto da actividadea desenvolver e do investimento a realizar, salvo que se solicite exclusivamente a modalidade de subvención de cotas á Seguridade Social.
 • Calquera documentación que xustifique que o proxecto pode levar a cabo.

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *