Os servizos electrónicos son aqueles que se prestan a través de Internet ou dunha rede electrónica de forma automatizada, é dicir, cun mínimo grao de intervención humana.

O principal problema ao que se enfrontan os prestadores deste tipo de servizos cando se prestan aos consumidores finais é determinar correctamente o país onde está domiciliado o destinatario do servizo, xa que será nese Estado onde se pagará o IVE asociado a dito. prestación de servizos e, polo tanto, aplicarase o tipo de IVE dese país.

Neste sentido, a normativa do IVE establece unha serie de pautas a ter en conta para determinar con fiabilidade onde está o domicilio do consumidor final do servizo. Estas directrices poden variar en función do volume de facturación do provedor dos devanditos servizos electrónicos.

Por outra banda, a prestación destes servizos a empresarios ou profesionais presenta menos dificultades, xa que tributarán no país onde estea establecido o destinatario do servizo, que será fundamentalmente onde teñan a súa sede de actividade.

Exemplos de servizos electrónicos

Entre outros, podemos enumerar os seguintes (sen consideralo unha lista pechada): hospedaxe de sitios web e páxinas web; mantemento remoto de programas e equipos; acceso ou descarga de programas e a súa actualización; a subministración de imaxes, textos, información e a posta a disposición de bases de datos; acceder ou descargar música, películas, xogos, incluíndo xogos de azar ou diñeiro, revistas e xornais en liña, contido dixitalizado de libros e outras publicacións electrónicas, etc.

Como tributan no IVE?

No caso de prestar o servizo a un empresario doutro Estado membro: (EM) A operación tributa no Estado onde o cliente está establecido ou reside. O destinatario declara e paga o IVE (“reversión do suxeito pasivo”).

Se o servizo se presta a un consumidor final doutro estado membro: (A) Se o importe destes servizos prestados non supera os 10.000 euros, IVE excluído, tributará no EM onde estea establecido o prestador. O provedor pode optar por pagar impostos no EM onde o cliente está establecido ou reside; (B) Se o importe supera os 10.000 euros, IVE excluído, tributará no EM onde estea establecido ou resida o cliente. O prestador do servizo pode rexistrarse nun único EM para declarar e pagar o IVE a través do réxime de Mini Ventana Única.

Se o servizo se presta a un empresario ou consumidor final dun país extracomunitario: Trátase dunha operación non suxeita e, polo tanto, non se aplica o IVE (salvo en determinados casos, cando o servizo se utilice efectivamente no territorio. de aplicación do IVE).

Por último, tamén existen regras especiais para os servizos electrónicos prestados por un empresario non comunitario, dependendo de se o destinatario é un empresario comunitario, un consumidor final comunitario ou un empresario ou consumidor final non comunitario.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *