IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSÍCAS


Con efectos dende 1 de xaneiro de 2023, introdúcense as seguintes modificacións na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas:

Dedución por maternidade

Engádese unha nova disposición transitoria trixésimo sétima á LIRPF polo artigo 73 do Real Decreto-Lei 20/2022:

Cando no período impositivo 2022 se tivese dereito á dedución por maternidade e ao complemento de axuda para infancia previsto na Lei 19/2022 en relación co mesmo descendente, poderase seguir practicando a dedución por maternidade a partir de 1 de xaneiro de 2023, aínda cando algún dos proxenitores tivese dereito ao citado complemento respecto do devandito descendente, sempre que se cumpran o resto dos establecidos na normativa vixente a partir de 1 de xaneiro de 2023.


IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


Introdúcese as seguintes modificacións enla Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (LIVA):

Gas natural, briquetas, pellets e leña

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2023 e vixencia ata 31 de decembro de 2023, aplicarase o tipo do 5 por cento do IVA ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de gas natural, briquetas e «pellets» procedentes da biomasa e á madeira para leña.

O tipo do recarga de equivalencia aplicable, durante o ámbito temporal mencionado no apartado anterior, ás entregas de briquetas e «pellets» procedentes da biomasa e á madeira para leña será o 0,625 por cento.

Máscaras, Diagnóstico in vitro e vacinas Sars Cov-2

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2023, modifícase a disposición adicional primeira do Real Decreto-lei 29/2021, do 21 de decembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito enerxético para o fomento da mobilidade eléctrica, o autoconsumo e o despregamento de enerxías renovables, cos efectos seguintes:

 • A aplicación do tipo impositivo do 4 por cento do IVA ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias das máscaras cirúrxicas desbotables referidas no Acordo da Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos, do 12 de novembro de 2020, prevista no artigo 7 do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, de medidas urxentes de apoio á solvencia empresarial e ao sector enerxético, e en materia tributaria, prorrógase ata o 30 de xuño de 2023.
 • A aplicación do tipo impositivo do 0 por cento do IVA ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de determinados bens e prestacións de servizos necesarios para combater os efectos do SARS-CoV-2, así como para os efectos do réxime especial da recarga de equivalencia (recarga de equivalencia do 0 por cento), prevista na disposición final sétima do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, prorrógase ata o 30 de xuño de 2023.Trátase dos produtos sanitarios para diagnóstico in vitro do SARS-CoV-2, as vacinas contra o SARS-CoV-2 autorizadas pola Comisión Europea e os servizos de transporte, almacenamento e distribución relacionados.

Enerxía eléctrica

Con efectos dende 1 de xullo de 2022 e vixencia ata 31 de decembro de 2023, aplicarase o tipo do 5 por cento do IVA ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de enerxía eléctrica efectuadas a favor de:

 1. Titulares de contratos de subministración de electricidade, cuxa potencia contratada (termo fixo de potencia) sexa inferior ou igual a 10 kW, con independencia do nivel de tensión da subministración e a modalidade de contratación, cando o prezo medio aritmético do mercado diario correspondente ao último mes natural anterior ao do último día do período de facturación supere os 45 €/MWh.
 2. Titulares de contratos de subministración de electricidade que sexan perceptores do bono social de electricidade e teñan recoñecida a condición de vulnerable severo ou vulnerable severo en risco de exclusión social, de conformidade co establecido no Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica.

Alimentos

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2023 e vixencia ata 30 de xuño de 2023:

 1. Aplicarase o tipo do 5 por cento do IVA ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias dos seguintes produtos:
  1. Os aceites de oliva e de sementes.
  2. As pastas alimenticias.
  O tipo da recarga de equivalencia aplicable a estas operacións será do 0,625 por cento.Non obstante, o tipo impositivo aplicable será o 10 por cento a partir do día 1 do mes de maio de 2023, no caso de que a taxa interanual da inflación subxacente do mes de marzo, publicada en abril, sexa inferior ao 5,5 por cento.Neste caso, o tipo da recarga de equivalencia aplicable a estas operacións será do 1,4 por cento.
 2. Aplicarase o tipo do 0 por cento do IVA ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias dos seguintes produtos:
  1. pan común, así como a masa de pan común conxelada e o pan común conxelado destinados exclusivamente á elaboración do pan común.
  2. As fariñas panificables.
  3. Os seguintes tipos de leite producida por calquera especie animal:natural, certificada, pasteurizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada e en po.
  4. Os queixos.
  5. Os ovos.
  6. As froitas, verduras, hortalizas, legumes, tubérculos e cereais, que teñan a condición de produtos naturais de acordo co Código Alimentario e as disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
  O tipo da recarga de equivalencia aplicable a estas operacións será do 0 por cento.Non obstante, o tipo impositivo aplicable será o 4 por cento a partir do día 1 do mes de maio de 2023, no caso de que a taxa interanual da inflación subxacente do mes de marzo, publicada en abril, sexa inferior ao 5,5 por cento.Neste caso, o tipo da recarga de equivalencia aplicable a estas operacións será do 0,5 por cento.

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *