Informámosvos de que no BOE do 30 de xaneiro e con efectos do 1 de xaneiro de 2024 publicouse a Orde PJC/51/2024, do 29 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social , desemprego, protección á cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o ano 2024 .

O contido desta orde debe ser analizado tendo en conta a situación de prórroga orzamentaria automática, polo que o artigo 122 da Lei de orzamentos xerais do Estado (LPGE) para o ano 2023 e o seu desenvolvemento levada a cabo pola Orde PCM/74/2023, do 30 de xaneiro. , sobre as achegas para 2023.

Sen prexuízo do anterior, a Orde recolle e recolle as medidas transitorias que, con incidencia no prezo e ata a aprobación da LPGE para o presente exercicio, se recollen no Real decreto lei 8/2023, do 27 de decembro (prórroga do SMI 2023 , medidas transitorias do Réxime Especial do Empregado do Fogar e axustes automáticos nas bases mínimas, máximas e máximas de cotización-). Tamén é relevante a introdución dunha achega de 0,70 puntos porcentuais para o mecanismo de equidade interxeracional , ademais da regulación dos aspectos relacionados coa formación e as prácticas académicas, tanto remuneradas como non remuneradas.

Por último, cómpre sinalar a introdución das modificacións necesarias na orde para adaptar o seu contido ás recentes reformas legais da Seguridade Social con incidencia nas cotizacións.

Bases máximas e mínimas de cotización ao Réxime Xeral

Os límites de contribución son os seguintes:

 • Límite máximo: 4.720,50 euros/mes
 • Teito mínimo: o teito mínimo de cotización por continxencias de accidente de traballo e enfermidade profesional será equivalente ao salario mínimo interprofesional (SMI) vixente en cada momento, incrementado nunha sexta parte, salvo disposición expresa en contrario. Neste sentido, é importante indicar que a base mínima é o salario bruto anual dividido en 12 pagas, polo que a base mínima é provisionalmente de 1.260 euros mensuais.

A cotización por continxencias comúns estará limitada por grupos de categorías profesionais. En concreto, as cotizacións ao Réxime Xeral de continxencias comúns están limitadas para cada grupo de categorías profesionais polas seguintes  bases mínimas e máximas :

Grupo de cotizaciónCategorías profesionaisBasesmínimoEuros/mesBases máximasEuros/mes
1Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos traballadores.1.759,504.720,50
2Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados.1.459,204.720,50
3Xefes administrativos e de taller.1.269,304.720,50
4Axudantes non cualificados.1.260,004.720,50
5Oficiais Administrativos.1.260,004.720,50
6Subalternos.1.260,004.720,50
7Auxiliares administrativos.1.260,004.720,50
Grupo de cotizaciónCategorías profesionaisBases mínimasEuros/díaBases máximasEuros/día
8Oficiais primeiro e segundo.42.00157,35
9Oficiais e especialistas de terceira clase.42.00157,35
10Peóns.42.00157,35
onceTraballadores menores de 18 anos, independentemente da súa categoría profesional.42.00157,35

* Mentres non se publique no BOE o salario mínimo interprofesional para o ano 2024, as bases de cotización serán provisionais ata que, mediante nova orde ministerial, sexan definitivamente aprobadas.

Tipos de citas

As modalidades de contribución establécense do seguinte xeito:

CONTINGENCIASEMPRESATRABALLADORTOTAL
Común28.304,7023.60
ProfesionaisResponsabilidade exclusiva da empresa———Tipos do tipo de prima establecido na disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2007.
Mecanismo de equidade interxeracional0,580,120,70
Horas extraordinarias motivadas por causa de forza maior12.002.0014.00
Descanso horas extras23.604,7028.30
Desemprego (para traballadores temporais)5.501,557.05
Formación profesional0,600,100,70
FOGASAResponsabilidade exclusiva da empresa——0,20

A Orde tamén establece as bases mínimas e máximas, así como os tipos de cotización, para os colectivos incluídos no Réxime Xeral con especialidades e para os réximes especiais da Seguridade Social (traballadores asalariados agrícolas, traballadores do mar, artistas, profesionais taurinos, etc.).

Empregados do fogar

En 2024, a DT 16 da LGSS prevía que este colectivo comezaría a cotizar como calquera outro traballador por conta allea á RGSS, non obstante, tras a suspensión efectuada pola DT 8 do Real Decreto-Lei 8/2023, do 27 de decembro, o As retribucións mensuais e as bases de cotización serán as recollidas no seguinte baremo (art. 15 da Orde PJC/51/2024, do 29 de xaneiro), en función das retribucións que perciban os traballadores do fogar por cada relación laboral:

SecciónRetribución mensualEuros/mesBase de cotizaciónEuros/mes
1oAta291.00270,00
2oDesde291.01Ata451,00386,00
3oDesde451.01Ata613,00532,00
4oDesde613.01Ata775,00694,00
5oDesde775.01Ata939,00858,00
6oDesde939.01Ata1.098,001.018,00
7oDesde1.098,01Ata1.260,001.260,00
8oDesde1.260,01Retribución mensual.

A Orde inclúe un tipo de cotización por continxencias comúns para 2024 do 28,30% (23,60% a cargo do empresario, 4,70% a cargo do traballador), igual que no ano anterior.

Para a cotización de continxencias profesionais, AT e EP, aplicarase o tipo de cotización previsto na tarifa de prima aprobada pola disposición. Adicional 4o da Lei 42/2006, do 28 de decembro, sendo a cota resultante de exclusiva competencia do empresario.

A partir do 1 de xaneiro de 2024, para continxencias comúns neste réxime especial é de aplicación unha redución do 20% da cota empresarial á Seguridade Social.

Hai que engadir o mecanismo de equidade interxeracional: sobre a base de cotización por continxencias comúns aplicarase o tipo do 0,70 por cento, do que o 0,58 por cento correrá a cargo do empresario e o 0,12 por cento, a cargo do traballador.

Por continxencia por desemprego:

1o Contrato de duración indefinida, será do 7,05 por cento, do que o 5,50 por cento correrá a cargo do empresario e o 1,55 por cento, a cargo do traballador.

2. A contratación de duración determinada, será do 8,30 por cento, do que o 6,70 por cento correrá a cargo do empresario e o 1,60 por cento, por conta do traballador.

Por cotizacións ao Fondo de Garantía Salarial: 0,20 por cento, que será competencia exclusiva do empresario.

Traballadores por conta allea ou por conta propia

Durante o ano 2024, a táboa xeral e a táboa reducida e as bases máximas e mínimas aplicables aos distintos  tramos de rendemento neto  serán as seguintes:

Tramos de ingresos netos 2024Euros/mesBase mínimaEuros/mesBase máximaEuros/mes
Mesa reducidaSección 1.≤670735,29816,98
Sección 2.>670 e ≤900816,99900
Sección 3.>900 e <1.166,70872,551.166,70
Mesa xeralSección 1.≥1.166,70 e ≤1.300950,981.300
Sección 2.>1.300 e ≤1.500960,781.500
Sección 3.>1.500 e ≤1.700960,781.700
Sección 4.>1.700 e ≤1.8501.045,751.850
Sección 5.>1.850 e ≤2.0301.062,092.030
Sección 6.>2.030 e ≤2.3301.078,432.330
Sección 7.>2.330 e ≤2.7601.111.112.760
Sección 8.>2.760 e ≤3.1901.176,473.190
Sección 9.>3.190 e ≤3.6201.241,833.620
Sección 10.>3.620 e ≤4.0501.307,194.050
Sección 11.>4.050 e ≤6.0001.454,254.720,50
Sección 12.> 6.0001.732,034.720,50

Os autónomos están obrigados a cotizar por todas as continxencias, quedando as  modalidades de cotización  as seguintes:

CONTIXENCIDADETIPO DE COTIZACIÓN
CONTINGENCIAS COMÚNS (excepto IT se xa está cuberto noutro réxime)28.30
CONTINGENCIAS PROFESIONAIS1,30 %(IT: 0.66 e IP e MyS: 0.64)
MECANISMO DE EQUIDAD INTERXERACIONAL0,70% sobre a base de continxencias comúns

A base de cotización dos traballadores que o 31 de decembro de 2023 solicitasen a modificación da súa base de cotización con efectos desde o 1 de xaneiro de 2024, será a solicitada sempre que se atopen nalgún dos apartados dos cadros mencionados e cumpran co establecido no Real decreto lei 13/2022, do 26 de xullo (norma que establece o novo réxime de cotización).

 1. Os familiares do traballador autónomo incluídos neste réxime especial ao abeiro do disposto no artigo 305.2.k), os traballadores autónomos incluídos neste réxime especial ao abeiro do disposto no artigo 305.2, letras b) e e), así como como Os traballadores autónomos a que se refire o artigo 308.1.c), regra 5, todos os artigos do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, non poderán optar por unha base de cotización mensual inferior a 1.000 euros durante o ano. 2024, de conformidade co disposto na disposición transitoria sétima do Real decreto lei 13/2022, do 26 de xullo. A aplicación da base de cotización de 1.000 euros aplicarase unha vez acreditados os noventa días a que se refire a normativa legal, de conformidade co artigo 308.1 do texto refundido da Lei xeral da seguridade social.
 2. Traballadores autónomos que , de conformidade co disposto na disposición transitoria sexta do Real decreto lei 13/2022, do 26 de xullo, cotizan por unha base de cotización superior á que lles correspondería en función das súas retribucións antes do 1 de xullo. xaneiro de 2023 e non modificasen a súa base durante o ano 2023, poderán manter a dita base de cotización, ou unha inferior a esta, durante o ano 2024, aínda que os seus rendementos determinen a aplicación dunha base de cotización inferior a calquera delas.
 3. Traballadores autónomos que se dedican á venda ambulante (CNAE 4781 Comercio polo miúdo de alimentos, bebidas e tabaco en postos e mercados; 4782 Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, roupa e calzado en postos e mercados e 4789 Comercio polo miúdo doutros produtos en postos e mercados). ) poderá optar por cotizar por unha base equivalente ao 77 por cento da base mínima do apartado 1 do cadro reducido. O disposto neste apartado será tamén de aplicación aos socios traballadores das cooperativas de traballo asociado dedicadas á venda ambulante que perciban os seus ingresos directamente dos compradores.
 4. Os traballadores socios das cooperativas de traballo asociado dedicadas á venda ambulante que estivesen incluídos no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Autónomos en aplicación do disposto no artigo 120.4.8 da Lei 2/2008, do 23 de decembro, dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2009, terá dereito, durante o ano 2024, a unha redución do 50 por cento da taxa a aboar.
 • Tamén terán dereito a esta redución os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado dedicadas á venda ambulante que iniciasen a súa actividade e estean incluídos no citado réxime especial desde o 1 de xaneiro de 2009.
 • A redución aplicarase á cota resultante de aplicar, na base mínima escollida, o tipo de cotización vixente no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Autónomos. Esta redución non será de aplicación se o traballador autónomo opta por unha base superior á base mínima.
 1. Traballadores autónomos que , por razón de traballo por conta allea desempeñado simultaneamente, cotizan en réxime de multiactividade, e o fagan durante o ano 2024, tendo en conta tanto as cotizacións realizadas neste réxime especial como as cotizacións empresariais e as correspondentes a O traballador en réxime de Seguridade Social que lle corresponda á súa actividade laboral por conta allea, terá dereito á devolución do 50 por cento do exceso en que as súas cotizacións por continxencias comúns superen a cantidade de 16.030,82 euros, co límite do 50 por cento do as cotizacións ingresadas neste réxime especial polas súas cotizacións por continxencias comúns.
 • En tales casos, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá ao aboamento da devolución que en cada caso corresponda, no prazo máximo de catro meses desde a regularización prevista no artigo 308.1.c) do texto refundido da Lei xeral de seguridade. Sociais, agás cando existan especialidades na cotización que impidan a súa realización nese prazo ou sexa necesario a achega de datos por parte do interesado, caso en que o reintegro realizarase despois da mesma.
 1. Aos membros dos institutos de vida consagrada da Igrexa Católica , incluídos neste réxime especial en virtude do Real decreto 3325/1981, do 29 de decembro, polo que se incorporan ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores Autónomos ou Autónomos. relixiosas e relixiosas por conta allea da Igrexa Católica, e a Orde TAS/820/2004, do 12 de marzo, pola que se incorporan relixiosos e relixiosas ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores Autónomos ou Autónomos da Lei Diocesana Católica. Igrexa, a achega non se aplicará en función dos ingresos da actividade económica ou profesional.
 • En todo caso, deberán elixir a súa base de cotización mensual nunha contía igual ou superior á base mínima do apartado 3 da táboa reducida de bases de cotización recollida no apartado 1.
 • As bases mensuais de cotización escollidas por eles non serán obxecto de regularización, xa que non se cotizan en función de devolucións.
 • Tampouco será necesaria a cobertura da continxencia por incapacidade temporal, accidente de traballo e enfermidade profesional, cesamento de actividade e formación profesional.

Contratos de formación

En canto aos  contratos de formación e aprendizaxe  (modalidade desterrada dende o 30 de marzo, polo que os vixentes contratos continúan existindo só ata a súa duración máxima) e os contratos  de formación alterna , cando a base de continxencias comúns non supere a base mínima de cotización mensual: unha única mensualidade. aplicarase unha taxa de 61,24 euros por continxencias comúns, dos cales 51,06 euros correrán por conta do empresario e 910,18 euros, por conta do traballador, e 7,03 euros por continxencias profesionais, por conta do empresario; A achega do FOGASA consistirá nunha cota mensual de 3,88 euros a cargo do emprendedor; A achega pola formación profesional será de 2,15 euros (1,90 para o empresario e 0,25 para o traballador).

Cando a base mensual supere a mínima, aplicaranse outro tipo de cotizacións: 28,30 para continxencias comúns, e a xeral para continxencias profesionais, entre outras.

Para o mecanismo de equidade interxeracional aplicaranse as normas xerais sobre a base de cotizacións por continxencias comúns.

Presuposto para prácticas formativas ou prácticas académicas externas incluídas nos programas formativos

 1. A cotización no caso das prácticas formativas retribuídas previstas na disposición adicional quincuaxésimo segunda do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, realizarase mediante a aplicación das normas de cotización correspondentes aos contratos formativos alternados, salvo o que se estableza. no ordinal 2 do apartado 1 da disposición adicional corenta terceira do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social e excluídas as cotizacións correspondentes ao desemprego, ao Fondo de Garantía Salarial e á formación profesional.
 2. Tamén se aplicará a achega establecida no apartado anterior respecto das prácticas realizadas ao abeiro do Real decreto 1439/2011, do 24 de outubro, e do Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, polo que se regulan as prácticas non os postos de traballo en empresas.
 3. No caso de prácticas formativas non remuneradas, de conformidade co establecido no apartado 7.a) da disposición adicional quincuagésimo segunda do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, a cotización consistirá nunha cota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,54 euros por continxencias comúns excluída a prestación por incapacidade temporal e 0,31 euros por continxencias profesionais, sen superar a mensualidade máxima por continxencias comúns de 57,87 euros e por continxencias profesionais de 7,03 euros, dos cales 3,64 euros corresponden á continxencia de incapacidade temporal e 3,39 euros. ao de incapacidade permanente e morte e supervivencia.
 • Da cota diaria por continxencias profesionais de 0,31 euros, 0,16 euros corresponderán á continxencia de incapacidade temporal e 0,15 euros ás continxencias de incapacidade permanente e morte e supervivencia.
 1. No ano 2024, para ambos os casos de prácticas, aplicarase ás tarifas por continxencias comúns a redución do 95 por cento establecida no apartado 5.b) da disposición adicional quincuagésimo segunda do texto refundido da Lei xeral da lei. Seguridade, sen que sexan de aplicación outras prestacións de cotización distintas desta redución. A estas reducións de cota será de aplicación o disposto no artigo 20 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, con excepción do establecido nos apartados 1 e 3.
 2. Quedan excluídas da achega finalista do mecanismo de equidade interxeracional as prácticas formativas, tanto remuneradas como non remuneradas.

Fonte: Orde do BOE PJC/51/2024, do 29 de xaneiro


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *