Convocatoria pública para o ano 2024 para a concesión de axudas para actuacións correctoras
de impactos paisaxísticos destinados a persoas físicas, (código de procedemento MT402A).

Os seus principais obxectivos son aumentar a sensibilidade cidadá en relación ás alteracións ou
impactos en relación coa paisaxe, é dicir, na que diversas actuacións xeraron transformacións
que deterioraron o carácter ou a calidade da paisaxe; así como concienciar e fomentar a colaboración cidadán en coordinación coas administracións públicas

O importe da subvención será do 70% do orzamento do investimento subvencionable (orzamento aceptado polo Instituto de Estudos do Territorio tendo en conta o valor de mercado), co límite máximo de 3.000 € por solicitante e ben.

Persoas beneficiarias e requisitos das solicitudes

Poderán ser beneficiarias desta subvención as persoas físicas titulares dun inmoble ou ben sobre
o que pretendan realizar algunha/s das actuacións establecidas no ordinal segundo a presente resolución.

  • Só caberá presentar unha solicitude por persoa e ben.
  • Cada solicitude poderá conter varias actuacións.
  • A persoa solicitante deberá ser propietaria do terreo, inmoble ou ben en que se pretende realizar as actuacións e deberá acreditar a plena dispoñibilidade dos mesmos, como mínimo durante o período no que se manteñen as obrigacións que asume o beneficiario da axuda.

En concreto, poderán ser obxecto de subvención as seguintes actuacións:

Actuacións de restauración e/o revestimento de elementos de fachada.

Poderanse subvencionar actuacións correctoras consistentes no revestimento de paramentos que actualmente están acabados con materiais ou solucións construtivas que poidan resultar inadecuadas para quedar vistas, como podería ser a fábrica de ladrillo, de bloques de formigón, ou formigón ou morteiro de cemento.
Poderán incluírse igualmente aqueloutras actuacións consistentes na eliminación de elementos adxacentes e/o a renovación do acabado dos paramentos cegos de fachadas, carpinterías ou cerrajerías exteriores, que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia dunhas inadecuadas características construtivas, do deficiente estado de conservación ou da tonalidade e/o da intensidade da actual cor de acabado.
Considérase deficiente estado de conservación aquel en o que se atopen os elementos de fachada como consecuencia de patoloxías construtivas tales como descascados, humidades ou manchas permanentes, quedando excluídas de forma expresa as deficiencias estéticas que se resolvan con labores de limpeza.
Considérase que a tonalidade ou a intensidade da cor produce un impacto paisaxístico cando non se adecúan aos criterios establecidos na Guía de cor e materiais de Galicia.
Poderán ser subvencionables as actuacións sobre fachadas de cachotería ou cantería que necesiten a aplicación ou renovación dos morteiros de rejuntado. En ningún caso subvencionaranse chapados de pedra en cerramentos total ou parcialmente executados con muros de cachotería ou cantería vista. Os materiais e as cores que se empreguen deberán adaptarse en todo caso aos criterios da Guía de cor e materiais de Galicia.
Queda expresamente excluída da subvención, con carácter xeral, a substitución de carpinterías e cerrajerías exteriores, así como o picado de recebados existentes en fachadas de cachotería para deixar a pedra vista, sen prexuízo de que poidan ser obxecto de actuacións de renovación de acabado.

Remate, renovación e/o substitución do acabado exterior de cubertas.

Poderanse subvencionar actuacións correctoras de impactos paisaxísticos derivados de situacións nas que as cubertas das edificacións atópense en deficiente estado de conservación ou presenten solucións construtivas ou materiais de acabado que poderían ser considerados como inadecuados. Poderá ser subvencionable a substitución de cubertas de placas de fibrocemento e/o doutros materiais, así como a eliminación de elementos adxacentes discordantes cos valores paisaxísticos da contorna onde se empraza a edificación. Nestes casos deberán executarse solucións que garantan o adecuado acabado e remate construtivo dos inmobles.
Considéranse incluídas entre as actuacións subvencionables as unidades de obra imprescindibles para o soporte (non estrutural), remate ou renovación das cubertas. Queda excluída de forma expresa a renovación de elementos estruturais (soportes, vigas, pontones,…) así como as deficiencias estéticas que se resolvan con labores de limpeza.

Recuperación, restauración e/o revestimento de muros de peche de terreos.

Poderán ser obxecto de subvención as actuacións consistentes no revestimento de muros de peche executados con fábrica de ladrillo ou bloques de formigón, sen revestir. O novo revestimento poderá realizarse con pintura (con ou sen recebado previo) ou con morteiros indicados en todo caso para quedar vistos; aplicaranse preferentemente tonalidades brancas ou grises/pardas moi claras. Tamén poderán realizarse chapados de pedra acorde coas características da zona. En todos os casos as actuacións deberán axustarse aos criterios da Guía de cor e materiais de Galicia e da Guía de caracterización e integración paisaxística de valados.
Tamén poderá ser obxecto de subvención a redución da altura dos citados muros, mediante a supresión de fileiras de bloques ou de elementos prefabricados de formigón como celosías ou balaustradas, así como a eliminación de elementos adxacentes discordantes cos valores paisaxísticos da contorna. Nestes casos deberán executarse as solucións que garantan o adecuado acabado e remate construtivo do elemento.
Así mesmo, poderá ser obxecto de axuda o pintado das portas, portais ou cerrajerías exteriores integradas nos peches de parcelas, que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia do deficiente estado de conservación ou da tonalidade e/o a intensidade da actual cor do acabado. As cores que se empreguen deberán adaptarse aos criterios da Guía de cor e materiais de Galicia

Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *