Subvencións a proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

Proxectos subvencionables

Non marco deste réxime de axudas, os proxectos e actuacións subvencionables deberán conseguir algún dos obxectivos indicados a continuación:
a) Aumento do valor, creación de emprego, valoración e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as fases da cadea de produción e subministración dos produtos da pesca e a acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio.
b) Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante apóioo á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.
c) Impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambio climático.
d) Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluíndo o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo.
e) Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas, as seguintes:

1. Pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas, con domicilio fiscal e social na Comunidade Autónoma de Galicia. As entidades terán personalidade xurídica.

2. Persoas xurídicas sen ánimo de lucro, con domicilio fiscal e social na Comunidade Autónoma de Galicia.
As persoas beneficiarias son as seguintes:
a) Confrarías de pescadores e as súas federacións.
b) Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións.
c) Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/o asociacións do sector pesqueiro.
d) Entidades públicas locais.
e) Asociacións declaradas de utilidade pública.
f) Entidades sen ánimo de lucro

Gastos subvencionables

As accións e proxectos previstos ao amparo desta Orde débense corresponder con accións
subvencionables, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2021/1139, a súa normativa
de aplicación e desenvolvemento, e no Programa do FEMPA.

Os gastos subvencionables son os custos efectivamente asumidos polo perceptor dunha
subvención e que se axustan aos seguintes requisitos xerais:
a) Que se efectuaron ao longo da duración da acción ou do programa de traballo.

b) Que se consignaron no orzamento estimado total da acción ou do proxecto.

c) Que sexan necesarios para a execución das actuacións obxecto da subvención.

d) Que sexan identificables e verificables; en particular, que consten na contabilidade do/da país no que o/a beneficiario/estaa establecido/a e de conformidade coas prácticas contables habituais do beneficiario en materia de gastos.

e) Que cumpran co disposto na lexislación fiscal e social aplicable.

f) Que sexan razoables e xustificados e cumpran co principio de boa xestión financeira, en especial no referente á economía e eficiencia.

g) Que presenten a mellor relación entre impórteo da axuda, as actividades emprendidas e a consecución dos obxectivos.

Os custos relativos as garantías constituídas de acordo con o artigo 65 do Decreto
11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cando se esixan en virtude do artigo 152 apartado 1 do Regulamento
(UE, Euratom) 2018/1046.

Cústos de persoal contratado especificamente para a execución das actividades do proxecto. O contrato laboral fará mención expresa ao proxecto.
Non se computarán as situacións retribuídas nas que non se presta un servizo efectivo, como son as incapacidades temporais e, neste caso, excluirase tamén a parte proporcional das cotizacións que procedan da Seguridade Social.
Non caso de gastos de persoal directamente relacionados coa operación, os importes correspondentes a dietas por viaxe, aloxamento e mantemento, directamente relacionados co proxecto, abonaranse como máximo segundo as contías máis elevadas que se establezan para o grupo 2º no Decreto 144/2001, do 7 de xuño , sobre dietas para o persoal con destino na Administración Autonómica de Galicia, ou normativa que o substitúa.

No caso de investimentos en centros sociais, así como o seu acondicionamento e equipamento, a contía máxima de axuda por cada proxecto que supoña un investimento en creación, reforma ou ampliación dun local social non poderá exceder os 80.000 euros por proxecto.

Naqueles proxectos nos que se precise execución de edificación, a contía máxima para calcular o importe da axuda será a que figure no orzamento total do proxecto técnico, anteproxecto valorado ou documento que corresponda á suma de todas as partidas do mesmo. O valor executado tomarase polo total e non polo importe individualizado das partidas que o compoñen.

No caso de elementos de transporte terrestre serán subvencionables exclusivamente aqueles que conten con distintivo ambiental Etiqueta 0 emisións, Azul (eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía estendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) ou Etiqueta Eco: vehículos híbridos, gas ou ambos.

Os investimentos para os cales se solicita a axuda non se poderán iniciar antes da data de presentación da solicitude da axuda, nin antes da realización da acta de non inicio (ANI), excepto infórmeo de técnico competente relativo á protección fronte ao cambio climático no caso de infraestruturas cuxa vida útil sexa, como mínimo, de cinco anos, que poderá ser de ata un ano anterior á data límite de solicitude.
Exceptúase a esixencia da acta de non inicio nos casos de investimentos materiais que consistan na adquisición de produtos ou bens mobles, e nos de investimentos inmateriais. Nestes casos considerase como data de inicio a da factura correspondente.

Os bens deberán ser adquiridos polo/a beneficiario/a en propiedade. Non caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de financiamento que condicionen a adquisición da propiedade do ben a un momento posterior (contratos de financiamento de bens con reserva de dominio, leasing etc.)/ etc.), só considéranse subvencionables se os bens pasan a ser da propiedade plena do beneficiario antes da finalización do prazo de xustificación da axuda.
En concreto, a adquisición a través de operacións de arrendamento financeiro só será subvencionable se o contrato inclúe o compromiso de compra no que se prevexa que o beneficiario chegue a ser propietario dentro do prazo límite de xustificación da axuda. O importe máximo subvencionable non superará o valor de mercado do activo arrendado. Serán subvencionables os gastos en arrendamentos financeiros con opción de compra de activos subvencionables, incluído o valor da opción de compra, excepto a marxe do arrendador, intereses dos custos de refinanciamento , gastos xerais ou seguros, polo período de vida útil do activo e sen superar o custo de mercado ou a parte proporcional se o contrato finaliza antes. Unicamente serán subvencionables os pagos abonados polo arrendatario ao arrendador dentro do período de subvencionabilidade dos gastos. Para estes efectos, considérase que o período de subvencionabilidade dos gastos finaliza o día que finaliza o prazo de execución e xustificación da operación subvencionada.

En infraestruturas cuxa vida útil sexa, como mínimo, de cinco anos, asegurarase a protección ou defensa fronte ao cambio climático dos investimentos. Isto aplica as novas infraestruturas, así como á renovación, mellora ou ampliación das existentes que sexan apoiadas polo FEMPA.

Unicamente as persoas xurídicas sen ánimo de lucro poderán subcontratar totalmente a execución dos proxectos, de acordo con o disposto no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño , de subvencións de Galicia.

Contía das axudas

O grao de financiamento dos proxectos para investimentos subvencionados ao amparo da correspondente EDLP, para operacións que leven a cabo en virtude do título II, capítulo IV do
Regulamento (EU) 2021/1139, será, #de acordo con o artigo 41 do mesmo Regulamento, o
seguinte:

Como norma xeral, a porcentaxe de axuda máxima para proxectos ascenderá ao 50 % do gasto subvencionable total da operación.
No caso de organizacións de pescadores ou outros beneficiarios colectivos do sector pesqueiro, a porcentaxe máxima de axuda para os proxectos non superará o 60% dos custos dos gastos subvencionables do proxecto.
A porcentaxe máxima de axuda para os proxectos poderá ascender ao 100% dos custos dos gastos subvencionables do proxecto cando a operación responda aos seguintes criterios: interese colectivo e beneficiario colectivo.
No caso de operacións vinculadas á pesca costeira artesanal, a axuda poderá incrementarse ata o 100%.

Entenderanse vinculadas á pesca costeira artesanal aquelas operacións desenvolvidas por aquelas persoas físicas ou xurídicas que leven a cabo directamente actividades de pesca costeira artesanal e aquelas operacións levadas a cabo por entidades asociativas do sector pesqueiro que desenvolvan proxectos dirixidos só ao sector da
pesca costeira artesanal.

Os proxectos que non estean promovidos polo sector pesqueiro terán un importe máximo de axuda de 200.000€ por beneficiario/a (ou conxunto de beneficiarios/as) e convocatoria.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *