Datos Xerais

Denominación

NOVA axuda de 200 euros para persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio.

Tipo de procedemento

Axudas, bolsas e subvencións

Materia

Subvencións e Axudas

Obxecto

Nova axuda en pagamento único de 200 euros de contía para as persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio, que durante o exercicio 2022 realizasen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade, ou fosen beneficiarios da prestación ou subsidio por desemprego, sempre que en 2022 tivesen percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000,00 euros anuais, e tivesen un patrimonio inferior a 75.000,00 euros anuais a 31 de decembro de 2022.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Telemática, na sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A solicitude presentarase na sede electrónica da Axencia Tributaria, enchendo o correspondente formulario electrónico no que, necesariamente, deberá figurar a conta bancaria do titular da solicitude na que se desexe que se realice o abono.

Tramitación: Atribúese á Axencia Tributaria a competencia para xestionar as solicitudes de axuda e todas as actuacións de xestión, control e recadación necesarias para a súa tramitación, con aplicación do disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, e os seus regulamentos de desenvolvemento no non previsto expresamente no artigo 74 do Real Decreto-lei 20/2022.

Terminación: a axuda acordada aboarase mediante transferencia bancaria, entendéndose notificado o acordo de concesión pola recepción da transferencia. Cando, á vista da solicitude presentada e a información de que dispoña a Axencia Tributaria, non resulte procedente o abono da axuda, notificarase ao solicitante unha proposta de resolución denegatoria, na que se lle indicarán os datos necesarios para consultar os motivos da denegación na sede electrónica da Axencia Tributaria. O solicitante dispoñerá dun prazo de 10 días, a contar dende o día seguinte á notificación da proposta de resolución denegatoria, para alegar e presentar os documentos e xustificantes que considere pertinentes. Transcorrido un prazo dun mes, a contar dende o día seguinte á notificación da citada proposta, sen a presentación de alegacións, documentos ou xustificantes, producirase a finalización do procedemento nos termos da proposta denegatoria, sen necesidade de resolución expresa da Administración.

Prazo de resolución

3 Meses

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Categorías: AEATAXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *