Con efectos dende o 26 de xaneiro de 2023 introdúcense as seguintes modificacións no Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (RIRPF).

  • Tipo mínimo de retención aplicable a determinados rendementos do traballoModifícase o apartado 2 do artigo 86 do RIRPF polo artigo único do Real Decreto 31/2023 de modo que,Minórase do 15% ao 2% o tipo mínimo de retención aplicable aos rendementos do traballo que deriven dunha relación laboral especial das persoas artistas que desenvolven a súa actividade nas artes escénicas, audiovisuais e musicais, así como das persoas que realizan actividades técnicas ou auxiliares necesarias para o desenvolvemento da devandita actividade.A porcentaxe será do 0,8% cando os rendementos do traballo se beneficien da dedución prevista no artigo 68.4 da Lei do IRPF (dedución por rendas obtidas en Ceuta e Melilla) e para o exercicio 2023, tamén cando se trate de rendementos obtidos na illa da Palma por contribuíntes con residencia habitual e efectiva nesa illa (D.A. 53ª LIRPF introducida por LPGE para 2023).
  • Tipo de retención aplicable a determinadas actividades económicasModifícase o apartado 1 do artigo 95 do RIRPF polo artigo único do Real Decreto 31/2023 de modo que,Redúcese do 15% ao 7% o tipo de retención nos seguintes supostos:
    • Contribuíntes que desenvolvan actividades incluídas nos grupos 851, 852, 853, 861, 862, 864 e 869 da sección segunda de Tarifas do IAE.Contribuíntes que desenvolvan actividades nas agrupacións 01, 02, 03 e 05 da sección terceira, das Tarifas do IAE.Cando a contraprestación derive dunha prestación de servizos que pola súa natureza, se se realizase por conta allea, quedaría incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial das persoas artistas.
    En calquera dos devanditos supostos é necesario que o volume de rendementos íntegros do conxunto de tales actividades correspondente ao exercicio inmediato anterior sexa inferior a 15.000 euros e represente máis do 75% da suma dos rendementos íntegros de actividades económicas e do traballo obtidos polo contribuínte no devandito exercicio.A porcentaxe reducirase nun 60% cando os rendementos se beneficien da dedución prevista no artigo 68.4 da Lei do IRPF (dedución por rendas obtidas en Ceuta e Melilla) e para o exercicio 2023, tamén cando se trate de rendementos obtidos na illa da Palma por contribuíntes con residencia habitual e efectiva nesa illa (D.A. 53ª LIRPF introducida por LPGE para 2023).
Categorías: AEAT

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *