Presentaremos esta declaración se o importe total das operacións realizadas con terceiro supera o importe de 3.005,06 €. O prazo para presentar a declaración anual de operacións con terceiros para o ano 2023 será ata o 29 de febreiro de 2024.

MODELO 347. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIÓNS CON TERCEROS

Normativa aplicable

Autorización regulamentariaOrde
Artigo 93 da LGTArtigos 31 e ss. RD 1065/2007Orde EHA/3012/2008, do 20 de outubro Orde EHA/3062/2010, do 22 de novembro Orde EHA/3378/2011, do 1 de decembro Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro Orde HAP/1732/2014, do 24 de setembro Orde HAC/1148/2018, do 18 de outubro Orde HFP/1395/2021, do 9 de decembro

En que consiste?

Este modelo preséntase con carácter anual, referido ao ano natural anterior, e consiste nunha declaración informativa referida ás operacións realizadas con terceiro cando o importe total das ditas operacións, sumando todas elas, supere o importe de €. 3.005,06 (impostos incluídos) durante o ano natural anterior, computando por separado as entregas e adquisicións de bens e servizos.

Obrigado a presentar

As persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria (herdanzas xacentes, comunidades de bens, etc.), que desenvolvan actividades empresariais ou profesionais conforme o disposto no art. . 5 da Lei do IVE (agás letra e) do apartado primeiro).

Así mesmo, as comunidades de bens en réxime de propiedade horizontal, así como as entidades privadas ou establecementos de carácter social a que se refire o artigo 20.3 da Lei do IVE, incluirán tamén as adquisicións xerais de bens ou servizos que realicen. fóra das actividades empresariais ou profesionais, aínda que non desenvolvan actividades desta natureza.

Así mesmo, as sociedades, asociacións, colexios profesionais ou outras entidades que, entre as súas funcións, recadan honorarios ou dereitos profesionais derivados da propiedade intelectual, industrial, de autor ou doutra índole por conta dos seus socios, asociados ou socias, están obrigadas a incluír estas devolucións na anualidade. declaración de operacións con terceiros.

Exclusión da obriga de presentar a declaración anual de operacións con terceiros

Quedan excluídas desta obriga de presentación as seguintes persoas ou entidades:

a) Quen desenvolva actividades empresariais ou profesionais en España sen ter a sede da súa actividade económica, un establecemento permanente ou o seu domicilio fiscal en territorio español ou, no caso de entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro, sen ter presenza no territorio español.

b) As persoas físicas e entidades na imputación da renda no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, polas actividades que tributen no devandito imposto polo método de estimación obxectiva e, simultaneamente, no Imposto sobre o Valor Engadido polos réximes especiais simplificados ou agricultura, gandería e pesca. ou o recargo de equivalencia, agás as operacións para as que se emita factura.

Sen prexuízo do anterior, os suxeitos pasivos acollidos ao réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido deberán declarar as adquisicións de bens e servizos que realicen que deberán consignar no libro de rexistro de facturas recibidas no artigo 40.1 do Regulamento do Valor Engadido.

c) Suxeitos pasivos que non realizasen operacións que no seu conxunto, respecto doutra persoa ou entidade, superaran a cifra de 3.005,06 euros durante o ano natural correspondente ou de 300,51 euros no mesmo período, cando, neste último caso, realizan a función de cobrar por conta de terceiros honorarios profesionais ou dereitos derivados da propiedade intelectual, industrial ou de autor ou outros por conta dos seus socios, asociados ou colexiados.

d) Suxeitos pasivos que realizasen exclusivamente operacións non suxeitas ao deber de declaración, segundo o disposto no artigo 33 do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo.

e) Suxeitos pasivos que leven libros de rexistro a través da sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, mediante a subministración electrónica de rexistros de facturación.

Data límite de presentación

Presentación con carácter ANUAL

Prazo de presentación: febreiro, referido ás operacións do ano anterior.

Naqueles supostos nos que por razóns técnicas non sexa posible realizar a presentación a través de Internet no prazo regulamentario de declaración, a dita presentación poderá realizarse durante os catro días naturais seguintes á finalización do dito prazo.

Configuración do 347 en casos de concentración

Nos procesos de fusión de sociedades, a sociedade que se extinga como consecuencia dun proceso de fusión está obrigada ao cumprimento de todas as obrigas materiais e formais que lle correspondan ata o momento da súa extinción, que inclúe a presentación da declaración anual de operacións con terceiros cando se realizaran operacións que deberán constar no modelo 347.

Preguntas frecuentes da AEAT

No seguinte enlace pódense consultar as preguntas frecuentes publicadas pola AEAT no Modelo 347 : prazo de presentación, obrigatorio para levar os Libros de Rexistro a través da sede electrónica da AEAT, inscrito en REDEME, imputación de facturas, discrepancias entre importes declarados polo cliente e o provedor, operacións nas que se produzan posteriormente devolucións, bonificacións, bonificacións ou modificación da base impoñible, declaración de cantidades negativas, cantidades percibidas en concepto de cesións de bens inmobles, operacións acollidas ao réxime especial dos criterios de caixa, etc.

Selección de Consultas da DXT sobre o Modelo 347

Consultas realizadas por mutuas, profesionais, concellos, comunidades de regantes e propietarios, obrigados ao SII, arrendadores ou empresas en réxime de equivalencia.

• Unha empresa é destinataria dunha factura de adquisición de bens e servizos aos que se aplica o réxime especial, que se percibe no cuarto trimestre de 2021. O devengo do IVE prodúcese no exercicio 2022 co pagamento da factura. no mes de xaneiro de 2022. O consultor quere saber se está obrigado a presentar a declaración de operacións con terceiros xa que o período de declaración de devengo do IVE se produce no exercicio anterior, e a operación se declara noutro modelo. o mencionado. Polo tanto, na medida en que poidan coñecerse coa suficiente precisión a través doutras declaracións informativas, non será obrigatorio a súa inclusión na Declaración Anual de Operacións con Terceiros. ( DGT V0926-23, do 20 de abril).

• O agricultor, que pague tributos de réxime especial da agricultura, gandería e pesca , cederá unha parcela rústica a un particular por un importe que supere os 3.005,06 euros. Deben cumprirse unha serie de requisitos para que o consultor estea obrigado a presentar a declaración anual de operacións con terceiros. O consultor ten a condición de empresario ou profesional e as operacións realizadas por el están suxeitas ao Imposto sobre o Valor Engadido. O consultor está obrigado a presentar a declaración anual de operacións con terceiros. ( DGT V0274-23, do 15 de febreiro).

• Un particular, administrador de inmobles, recibe cotas de particulares e comunidades de bens e quere saber se debe comunicar as devanditas cotas mediante a declaración anual de operacións con terceiros. O consultor deberá ter en conta o límite de 3.005,06 euros, en relación co importe das entregas de bens e servizos realizadas a cada persoa ou entidade no ano natural, sexan particulares ou comunidades de bens. Non deberá computar na súa prestación de servizos e entregas de bens con cada persoa ou entidade, que se produzan no ano natural, os afectados por exclusións. Entre estas exclusións atópanse as entregas de bens e servizos nas que non deberían incluírse na factura emitida os datos identificativos do destinatario. Hai que ter en conta que o destinatario pode requirir que a factura simplificada recolla os seus datos identificativos. Quedan tamén excluídas as operacións para as que exista obrigación periódica de información. Se a comunidade de bens, como consecuencia de ter retención de honorarios profesionais, declarase no modelo 190, non existirá obriga de incluír os citados honorarios na declaración anual de operacións con terceiros. ( DGT V0923-23, do 19 de abril).

• Persoa física que preste servizos a clientes, que non teñan a consideración de empresario ou profesional para os efectos do IVE, por importes inferiores a 400 euros. Quere saber se é necesario informar no modelo 347 das operacións consultadas. Con carácter xeral, deberá presentarse a declaración anual de operacións con terceiros para todas as operacións, agás que exista algún suposto de exclusión da obriga de declaración. (DGT 2921-23, do 31 de outubro).

• O consultor realiza a actividade de Transporte Autotaxi e tributa por estimación obxectiva, recibe subvencións e axudas públicas que superan os 3.005,06 euros. Quere saber se as ditas axudas e subvencións deben ser declaradas no modelo de declaración anual de operacións con terceiros. A conclusión é que non estará obrigado, con carácter xeral, a presentar declaración de operacións con terceiros, salvo as operacións polas que emita factura. (DGT 2900-23, do 30 de outubro).

• Unha axencia de viaxes , que aplica o réxime especial de axencias de viaxes con IVE, compra viaxes a unha axencia maiorista e véndeas aos seus clientes finais, ademais, en ocasións cobra comisións da axencia maiorista pola venda de viaxes nas que intermediarios por conta de outros. Deberán emitir determinadas facturas, polo que deberán consignar, se é o caso, a información correspondente na declaración anual de operacións con terceiros. ( DGT V1630-23, do 9 de xuño). Ver tamén, consultar DGT V0141-23, do 6 de febreiro.

• Sociedade civil que se dedica a unha actividade gandeira dependente da explotación do terreo, para a que vai construír un almacén gandeiro que se verá afectado pola devandita actividade. Ten a obriga de presentar o modelo 347 para as entregas a conta realizadas para a construción do buque . Non obstante, se algunha das causas de exclusión do art. 32 RGAT, o interesado non estaría obrigado a presentar a declaración ( DGT V2042-22, do 22 de setembro).

• Unha entidade dedicada á venda de gasóleo aplicou ata o 31 de decembro de 2022 a bonificación extraordinaria e temporal no prezo público de venda de produtos enerxéticos e aditivos. Queres saber se debes declarar o importe total das entregas e servizos realizados no ano natural a cada persoa ou entidade, descontando o importe da gratificación extraordinaria e temporal, ou se debes declarar o importe total antes de aplicar a gratificación extraordinaria. e temporal. Neste caso, a entidade deberá computar, para os efectos do cumprimento do modelo, as operacións de entrega dos produtos que poidan beneficiarse da bonificación extraordinaria e temporal sen descontar esta, é dicir, polo total facturado como base impoñible e cota aprobada. polo IVE ( DGT V0401-23, do 22 de febreiro). Ver tamén consulta DGT V0415-23, do 23 de febreiro.

• Unha entidade sen ánimo de lucro cambia o período impositivo dun ano natural a períodos impositivos que van do 1 de setembro ao 31 de agosto do ano seguinte. Para o ano do cambio, a entidade terá dous períodos impositivos diferentes. Queren saber se á hora de presentar o modelo anual 347 haberá que elaborar un único modelo con todos os datos do ano natural ou se haberá que presentar dous modelos, un para cada período. Ao que a DXT responde, que ao tratarse dunha declaración de carácter informativo que recolle o conxunto de operacións realizadas ao longo do ano natural, só debe presentar un modelo anual. ( DGT V0060-23, do 18 de xaneiro).

• Un instituto de educación secundaria realiza a unha empresa de viaxes durante o mesmo ano natural pagos superiores a 3.005,06 €, que foron devoltos parcialmente por imposibilidade de realizalos. Queren saber se deben incluír estes pagamentos no modelo 347. As operacións deberán declararse netas, o que supón que a entidade interesada descontará das compras realizadas á empresa de viaxes o importe que deberá devolver este provedor para as operacións que queden sen efecto no mesmo ano natural, e só cando o resultado supere os 3.005,06 € . terá a obriga de declaralo no modelo 347 ( DGT V0879-23, do 13 de abril).

• Un autónomo que perciba unha prestación por cesamento de actividade no ano 2020 quere saber se deben declararse no modelo 347. Considéranse operacións realizadas fóra da actividade empresarial ou profesional do obrigado dado o seu carácter de realización da actividade deste último. traballo, e, polo tanto, excluído da obriga de declarar o modelo 347 ( DGT V1394-23, do 24 de maio).

• Un arquitecto sinala que na maioría das facturas que emite aos seus clientes admite retencións e cunha delas supera a cifra de 3.005,06 euros durante o ano. No caso de que as operacións se declaren nunha obriga periódica de información, tales como a declaración anual de retencións e ingresos a conta efectuada regulada no artigo 108.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas non se incluirá no a Declaración Anual de Operacións con Terceiros ( DGT V0645-22, do 24 de marzo). Ver tamén DGT V1395-23, do 24 de maio.

• Cesión de dous locais comerciais nos que realizase unha actividade económica, tendo cesado o dito exercicio no ano 2015. Non terá que presentar o modelo 347 ao entenderse que, en principio, non exerce actualmente ningunha actividade empresarial ou profesional. actividade. ( DGT V2378-22, do 16 de novembro).

• Emisión dunha factura por erro, que non corresponde a unha operación real, en decembro de 2021. Unha vez coñecido o erro, emítese unha factura correctora co abono correspondente en xaneiro de 2022 polo mesmo importe. estar incluído na declaración?do modelo 347? Unha factura con data de decembro pero recibida en xaneiro, mentres que a factura se recibe en xaneiro, este é o mes no que se debe realizar a inscrición rexistral e, en consecuencia, a operación debe facerse constar na Declaración Anual de Operacións con Terceiros correspondentes. ao exercicio do dito mes ( DGT V0890-22, do 26 de abril).

• Propietario de varias vivendas nunha comunidade de propietarios . En nome propio e en beneficio da comunidade demanda contra o promotor, obtendo unha condena respecto das vivendas das que é propietario. Faise un recurso e o promotor vese obrigado a reparar todos os danos no edificio. Descontan os gastos de avogado e avogado e o importe restante ingrese na conta comunitaria. A satisfacción da indemnización é unha operación pola que o promotor non debe emitir factura e o interesado, en calidade de mediador, non debe incluír na factura, polo que non deben figurar no modelo 347. As operacións de mediación deberán incluírse no Declaración Anual de Operacións con Terceiros. En relación ás actas de apoderado e procurador das que se retivesen cantidade, na medida en que poidan ser tipificadas como subministracións , non deberán figurar reflectidas no modelo 347 ( DGT V2002-21, do 24 de xuño).

• Adquisición do dereito de cesión de local : o consultor é membro , xunto con outra persoa, dunha entidade de atribución de ingresos sen personalidade xurídica que exerza unha actividade de restauración. Para levar a cabo esta actividade, adquiriu os dereitos de cesión dun local. Dado que o dereito de transmisión corresponde ao local no que a entidade sen personalidade xurídica desenvolve a súa actividade económica, e ámbolos dous participantes na entidade aboando o seu importe, o carácter de gasto deducible correspondente á entidade dos gastos derivados do citado debe celebrarse dereito (amortización do inmobilizado inmaterial correspondente ao dereito de transmisión), e non de gastos particulares ou individuais do partícipe, o que implica o reflexo no modelo 347 da declaración anual de operacións con terceiros, como pagamentos correspondentes a A entidade en réxime de atribución da renda, das cantidades satisfeitas pola adquisición do dereito de transmisión ( DGT V2431-20, do 16 de xullo de 2020).

• No caso de realizar unha venda superior a 3.005 € a través dun comercio minorista a un turista non residente que non dispoña de NIE que exporte o ben, a cuestión é se dita operación debe figurar no modelo 347, ou se é Como exportación, non tería que ser declarada, e, se tivese que ser declarada no devandito modelo, como se declararía a información ao non contar con NIE nin NIF emitido en España. Sen prexuízo da eventual concurrencia doutra circunstancia regulamentaria que exclúa a obriga de declaración, na medida en que a venda teña a consideración de exportación, non existirá a obriga de incluír a transacción na declaración informativa anual de operacións con terceiros. Para estes efectos, hai que ter en conta que, con carácter xeral, o vendedor saberá que se realizou a exportación efectiva cando teña coñecemento da devolución ( DGT V3510-19, do 20 de decembro). En canto á non obriga de presentar o modelo 347 no caso de exportación e importación, ver tamén DGT V0454-21, do 3 de marzo, e DGT V0764-21, do 31 de marzo.

• Todo contribuínte que realice operacións que teñan a consideración de prestación de servizos de transporte de mercadorías directamente relacionadas coas exportacións de mercadorías fóra da Unión Europea estará obrigado a incluílas na declaración anual de operacións con terceiros, modelo 347, no na medida en que no seu conxunto, e para cada un dos seus perceptores, supere a cifra de 3005,06 euros durante o ano natural correspondente ( DGT V2301-21, do 16 de agosto).

• Sobre se existe a obriga de incluír no modelo 347 os clientes aos que se repercutiu o IVE e a retención do IRPF, a DXT responde que é suficiente a información que presenta o cliente para as retencións que este realice ( DGT V3210-18) . , 18 de decembro). Ver tamén DGT V0766-23, do 29 de marzo.

• Respecto dun profesional cuxos servizos aos seus clientes estean facturados con retención por estes, que comuniquen as retencións realizadas nos seus modelos 190 , a DXT reitera que na medida en que as operacións xa estean declaradas no 190, non se incluirán no 347 ( DXT V2201-17 e V2202-17, ambas do 1 de setembro e DGT V0190-21, do 4 de febreiro).

 Ten a obriga de incluír o devandito préstamo na declaración anual de operacións con terceiros unha sociedade mercantil que recibe un préstamo dunha entidade financeira para satisfacer a débeda pendente con dita entidade?

A entidade financeira non ten a obriga de emitir factura pola concesión do préstamo e, polo tanto, a devandita operación queda excluída da obriga de declarala na declaración anual de operacións con terceiros ( DGT V4126-15, do 22 de decembro).

• Comunidade de regantes encargada da distribución da auga aos seus comunitarios e do mantemento das súas instalacións, ten que presentar este modelo 347?

Como entidades que desenvolven unha actividade empresarial, aínda que non suxeitas ao IVE, están obrigadas a presentar a declaración anual relativa ás súas operacións con terceiros, declaración na que tamén se incluirá, ao tratarse de entidade do artigo 94.1 LGT como entidade pública. corporación de dereito, adquisicións de bens ou servizos realizadas fóra da súa actividade empresarial ( DGT V2524-15, do 27 de agosto).

 Na declaración anual de operacións con terceiros están incluídos os pagos a comunidades de propietarios polo simple feito de ser propietario dun inmoble?

As operacións que con carácter xeral están no ámbito do IVE son as que se deben detallar. Polo tanto, os pagamentos realizados polos propietarios da Comunidade polo simple feito de ser propietarios non teñen que constar na Declaración Anual de Explotacións ( DGT V2244-15, do 17 de xullo).

Si, o veciño dun inmoble que actúe como administrador da comunidade e perciba unha retribución por iso deberá presentar o 347 (DGT V0469-17, do 23 de febreiro).

• Entidade de Utilidade Pública e Interese Social , que no exercicio da súa actividade recibe subvencións e axudas públicas de entidades privadas no marco de convenios de colaboración e que presta servizos relacionados co sector da súa actividade a entidades públicas e privadas.

Sempre que as subvencións percibidas correspondan ao sector de actividade das entidades ou establecementos sociais a que se refire o artigo 20.3 da LIVA, rexerá a excepción establecida no artigo 33.2 do RGAT, polo que non serán obxecto de declaración.

Para o resto das subvencións percibidas para a realización de operacións empresariais non exentas ás que se refire o artigo 20.3 LIVA, rexerase a regra xeral do deber de consignalas na Declaración Anual de Operacións con Terceiros, salvo o caso establecido no art. 33.2.i) que establece a exclusión do deber de declaración de todas aquelas operacións respecto das cales exista a obriga periódica de información á Administración Tributaria do Estado ( DGT V2197-15, do 15 de xullo e V2246-15, do 17). de xullo).

• Concello que concede axudas de comedor a menores en idade escolar mediante a sinatura dun convenio cos centros educativos ¿Hai que declarar no modelo 347?En caso afirmativo, quen é o destinatario da axuda?

Para rexistrar as adquisicións de bens que se entreguen en concepto de subvencións ou premios en especie, o Concello utilizará o código “D” ou “A” e non terá a obriga de declarar as cantidades entregadas como premios en metálico por importe inferior a 300 euros. euros ( DGT V1774-17, 7 de xullo).

A DXT considera que os Concellos deben incluír na declaración do modelo 347 as axudas para o comedor escolar e tamén os beneficiarios das axudas concedidas para a adquisición de libros de texto ( DGT V0938-16, do 10 de marzo, V2769-16, do 20 de xuño, V0709-17, do 17 de marzo), así como as prestacións económicas de emerxencia social : pago de alimentos, subministros básicos de auga e luz, roupa, aloxamento de emerxencia, entre outros ( DGT V0616-17, do 9 de marzo).

Sobre unha consulta dunha Deputación que concedeu axudas para os servizos de comedor e transporte escolar, a DXT indicou que teñen que enumerar na declaración anual de operacións con terceiros todas aquelas persoas ou entidades ás que lles aboaron subvencións, axudas ou axudas. calquera que sexa a súa contía, sempre que as ditas subvencións non deban ser comunicadas á Administración do Estado noutras declaracións específicas cuxo contido coincida co daquela. En canto á persoa que se vai declarar, de conformidade co disposto no artigo 33.3 da RGAT, os beneficiarios das axudas concedidas serán os que deban ser declarados ( DGT V5245-16, do 13 de decembro).

Respecto das axudas concedidas polo Concello para atender a colectivos en risco de exclusión social, a DXT sinala que, na medida en que a devandita Corporación Local xa facilita información mediante a presentación do modelo 190, non dará lugar á obriga de incluír na declaración anual. de operacións con terceiros, ditas axudas concedidas a persoas pertencentes a colectivos en risco de exclusión social. E na medida en que non teñas a obriga de comunicalos mediante o modelo 190, deberás recollelos na Declaración Anual de operacións con terceiros ( DGT V3212-16, do 11 de xullo e DGT V1914-16, do 3 de xullo). ).

Concello que concedeu subvencións sociais para o pago do IBI e impostos , entre outras finalidades. ten a obriga de consignar na declaración de operacións con terceiros, todas aquelas persoas ou entidades ás que lles aboou subvencións, axudas ou axudas, calquera que sexa a súa contía, sempre que non se deban comunicar ditas subvencións á Administración do Estado noutras declaracións específicas. . cuxo contido coincide co da primeira ( DGT V2770-16, do 20 de xuño).

A DGT V0838-17, do 4 de abril, exclúe do concepto de subvencións os pagamentos efectuados por unha comunidade autónoma para cadeiras de rodas eléctricas, próteses, estadía e desprazamento a usuarios do Sistema Nacional de Saúde, adquisición de medicamentos non autorizados en España e subscrición a determinados usuarios. que reciben asistencia mediante terapia respiratoria domiciliaria e outras técnicas de ventilación asistida e analiza a inclusión de cada unha delas no Modelo 347.

• Entidade declarada de carácter social , de conformidade co art. 20.tres LIVA, que se dedica á asistencia social ás persoas maiores e adquire bens e servizos para o mantemento e adecuación das súas residencias de maiores, como alimentos que tamén se destinan ao mantemento das monxas que acollen a persoas maiores. sendo unha parte importante destas adquisicións gratuítas. Debería declarar na declaración anual de operacións con terceiros as adquisicións de bens e servizos a título oneroso e lucrativo para as súas residencias de maiores, na parte que afecte o consumo das Irmás que traballan para a obra social?

Non se consideran realizadas fóra desta actividade empresarial as adquisicións de bens e servizos que realice a Congregación, a título oneroso ou lucrativo, e que afecten o consumo dos relixiosos que se dediquen integramente á actividade asistencial social da Congregación. polo que non deben figurar na declaración anual de operacións con terceiros. Así mesmo, respecto da adquisición gratuíta de bens e servizos, a letra c) do artigo 33.2 do RGAT tamén prevé a exclusión do deber de declaración na medida en que non estean suxeitos ou exentos do IVE ( DGT V1578). -15, do 25 de maio).

Congregación relixiosa que posúe a titularidade dunha explotación económica materializada nun centro hospitalario e que tamén conta con residencias para as súas relixiosas e as súas comunidades que non xeran ingresos pero si xeran consumo. Como entidade privada de carácter social, deberá incluír na declaración anual de operacións con terceiros as adquisicións xerais de bens ou servizos realizadas fóra da actividade empresarial ou profesional. Non obstante, ao estar amparado polo SII, non está obrigado a presentar a declaración anual de operacións con terceiros ( DGT V1815-18, do 21 de xuño).

• Profesional contratado con carácter laboral por unha entidade que expida proxectos de construción que deberán ser homologados polo colexio profesional correspondente. Quen está obrigado a declarar na declaración anual de operacións con terceiros (modelo 347) os servizos de visado de proxectos prestados polo Colexio Profesional, o profesional que os solicita ou a empresa da que dependa para o traballo e por conta do Colexio? estes servizos foron solicitados?

Neste caso, será a empresa da que dependa laboralmente o profesional inscrito a que teña que declarar na declaración anual de operacións con terceiros os servizos de visado solicitados ao Colexio Profesional sempre que superen a cifra de 3.005,06 euros durante o ano.natural correspondente, sendo o adquirente dos ditos servizos e, polo tanto, o destinatario da operación ( DGT V1492-15, do 13 de maio).

• Prestación de servizos desde España a clientes estranxeiros.

No caso exposto deberán incluírse todas as operacións de prestación de servizos ás que se refire o interesado, xa que dos datos non se deduce que sexan de aplicación as exclusións recollidas no artigo 33.2 do RD 1065/2007 . En todo caso, se existise a obriga de facer constar as operacións nunha declaración informativa específica distinta das reguladas no apartado 1 do apartado 2, do capítulo V do título II do Regulamento, de contido coincidente, as ditas operacións quedarían excluídas da súa realización. consta na citada Declaración Anual de Operacións con Terceiros ( DGT V1176-15, do 16 de abril).

• Arrendamento de inmobles ou vivenda para uso turístico .

A consultora alugou unha vivenda para uso turístico a unha empresa dedicada ao aluguer deste tipo de inmobles. O interesado ten a condición de empresario ou profesional, para os efectos do IVE, estando o aluguer suxeito ao IVE e deberá presentar o modelo 347 de declaración anual de operacións con terceiros ( DGT V1171-15, do 16 de abril).

Arrendamento dun inmoble urbano que sexa local comercial e que sexa obxecto de retención. O arrendatario, como suxeito obrigado á retención, deberá facer constar o contrato de arrendamento na declaración sumaria anual de retencións de ingresos por arrendamento ou subarrendamento de predios urbanos (modelo 180). En tal caso, o interesado non estará obrigado a presentar a declaración anual de operacións con terceiros para o arrendamento de local comercial obxecto de retención ( DGT V1108-15, do 10 de abril).

Arrendamento de inmobles (vivendas e locais comerciais), expedición das correspondentes facturas, declaración da renda no IRPF como actividade económica e realización de autoliquidacións do IVE a prorrata. Ao non realizar exclusivamente arrendamentos exentos de IVE, ademais de realizalos como actividade económica, deberá presentar a declaración anual de todos os arrendamentos plantexados na consulta salvo que exista a obriga periódica de información á Administración tributaria do Estado. e polo tanto foron recollidos nunha declaración específica diferente ( DGT V0783-18, do 21 de marzo).

 Inclusión na Declaración Anual de Operacións con Terceiros dos salarios dos porteiros de inmobles e das prestacións da Seguridade Social, así como do pagamento das taxas por voladizos e badenes.

Salvo que a normativa reguladora da Declaración Anual de Operacións con Terceiros estableza outra cousa, as operacións que con carácter xeral deberán detallarse nela son as que se enmarcan no ámbito do IVE. Por iso non teñen que constar na devandita declaración as rendas e cotas reguladas pola normativa laboral ou de seguridade social. No caso particular de operacións realizadas por entidades públicas non suxeitas ao IVE polas que se cobran taxas, non existe a obriga de emitir factura, polo que tales operacións quedan excluídas da obriga de consignalas na Declaración Anual de Operacións con Terceiros. ( DGT V1163-15, do 15 de abril).

• Concello obrigado a presentar a Declaración Anual de Operacións con Terceiros , en que ano se deben incluír as facturas?

As facturas deberán consignarse na orde de recepción, o que supón que o criterio da data de recepción é o factor determinante para a anotación rexistral e, en consecuencia, para a inclusión da operación na Declaración. En consecuencia, unha factura con data de decembro pero recibida en xaneiro, sempre que a factura se reciba no mes de xaneiro, este é o mes no que se debe realizar a inscrición rexistral e, en consecuencia, a operación deberá facerse constar na correspondente Declaración Anual ao exercicio do dito mes ( DGT V1149-15, do 13 de abril). Tamén en canto á imputación temporal de facturas, a DXT responde a un Concello, que deberá destinar ao ano natural a partir da data de recoñecemento da obriga as adquisicións de bens e servizos que se realicen fóra de calquera actividade empresarial ou profesional ( DGT V2013-). 21, 6 de xullo).

• Os grupos políticos municipais deben presentar 347 para compras de bens e servizos por importe superior a 3.005,06 euros? As axudas recibidas considéranse subvencións declarables ou non declarables? A obriga de presentar ou tramitar subvencións non depende de que estes colectivos teñan ou non un NIF propio, senón das circunstancias derivadas da aplicación dos artigos 31 a 35 do RGAT ( DGT V3552-20, 14 de decembro).

 Consorcio que presta servizos de recollida de residuos urbanos

Consorcio formado por unha deputación provincial e distintas entidades locais que ten como principal obxectivo prestar ás entidades consorciadas os servizos de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos ou outros servizos que voluntariamente decidan encomendarlles a cambio do aboamento dunha contraprestación económica que ten a natureza de prezo público. . A entidade consultora está obrigada a emitir e entregar factura, polo que existirá a obriga de rexistrar as citadas operacións non suxeitas ao modelo 347. ( DGT V0371-19, do 20 de febreiro).

 Obriga de presentar a declaración anual de operacións con terceiros dunha federación corporativa .

A federación e os clubs non quedan excluídos da obriga de presentar a declaración anual de operacións con terceiros, pero non incluirán as operacións exceptuadas no art . 33.2 do Regulamento xeral de actuacións e procedementos de xestión e inspección tributaria. En particular, non se incluirán na declaración as operacións a que se refire a letra f) da dita disposición sempre que reúnan os requisitos para a súa consideración como entidade ou establecemento de carácter social a que se refire o artigo 20.terceiro da Lei . 37/1992, e as súas entregas de bens e servizos están exentas do dito imposto, sen prexuízo do disposto no apartado 1 do artigo 31 deste regulamento ( DGT V0532-15, do 9 de febreiro).

• Empresa comercial que adoita operar con empresas británicas . As empresas británicas facturan ás empresas españolas os seus servizos sen IVE. Estas empresas non están inscritas no Rexistro de Operadores Intracomunitarios.

Tendo en conta que o declarante non pode incluír as operacións a que se refire o modelo 349 como consecuencia da falta de comunicación do NIF a efectos de IVE por parte dos prestadores de servizos situados no Reino Unido dado que non están obrigados a posuír un NIF para A efectos tributarios, nos devanditos Estados membros, os devanditos datos deberán ser declarados na declaración de operacións con terceiros, modelo 347 ( DGT V0188-15, do 20 de xaneiro).

• Entidade comercial que adquira xoias de ouro ou prata a particulares e posteriormente lla venda a unha empresa de fundición . Dado que o vendedor individual de ouro ou prata non ten a consideración de empresario ou profesional, non estará obrigado a emitir e entregar factura, do mesmo xeito que o comprador, neste caso, a entidade interesada, non ten obriga de emitir. unha factura.. En consecuencia, o interesado, comprador de ouro ou prata, non terá a obriga de rexistrar as ditas compras no modelo 347 ( DGT V5135-16, do 28 de novembro).

• Empresa dedicada á explotación de máquinas recreativas. O titular do establecemento de hostalería deberá facer constar na declaración informativa a prestación de servizos plurales destinados a garantir o bo funcionamento da máquina propiedade da empresa explotadora na medida en que o importe da dita operación en cada un deles supere os 3.005,06 euros durante o ano natural ( DGT V3409-16, do 19 de xullo e V3646-16, do 2 de setembro).

• Adquisición de determinados activos dunha empresa incluíndo a carteira de clientes. Na medida en que o interesado teña a consideración de empresario ou profesional, estará obrigado a presentar a declaración anual de operacións con terceiros ( DGT V0714-16, do 23 de febreiro).

 Empresa dedicada á mecanización de motores ao final da súa vida útil, adquire a totalidade do patrimonio empresarial dun empresario autónomo . No caso de non existir a obriga de emitir e entregar factura en relación cunha operación, dita operación non deberá figurar na Declaración Anual de Operacións con Terceiros ( DGT V0168-16, do 19 de xaneiro).

• Empresa que adquira do mesmo provedor, por unha banda, bens polos que soporta a contía do IVE correspondente e, por outra banda, teléfonos móbiles, tabletas dixitais e ordenadores portátiles, respecto dos que é suxeito pasivo de investimento. . O interesado está obrigado a relacionar na citada declaración informativa todas as operacións que realizou no exercicio da súa actividade empresarial que superen, respecto do mesmo provedor, a cantidade de 3.005,06 euros durante o ano natural. No caso de que se supere o citado límite, existindo a obriga de informar a ese provedor, deberán rexistrarse por separado as adquisicións de bens nos que sexa suxeito pasivo por razón de investimento e as demais adquisicións de bens e servizos. Na adquisición de teléfonos móbiles, tabletas dixitais e ordenadores portátiles, nas que exista cobro inverso, o interesado non soporta cota de IVE ningunha, sendo o importe a declarar por cada adquisición a contraprestación ou prezo aboado ao provedor. No que respecta ao resto de bens adquiridos, o importe a declarar por cada adquisición é a contraprestación pagada, incluíndo o importe do IVE soportado. Pola súa banda, deberá achegar un desglose trimestral, por unha banda, da información das adquisicións de bens con cargo inverso e, por outra, da información correspondente ás restantes adquisicións de bens realizadas ao mesmo provedor ( DGT V2033-) . 16, do 11 de maio).

• Subministro inmediato de información (SII)

Os empresarios ou profesionais aos que lles sexa de aplicación o novo sistema de contabilidade quedarán exentos da obriga de presentar declaracións sobre operacións con terceiros realizadas durante o ano natural mediante a eliminación da obriga de presentar o modelo 347 (DGT V2236 -17, do 5 de setembro, entre outros). ).

• Colaborador mutuo coa Seguridade Social que realiza actividades sociais concedendo axudas por servizos e axudas económicas.

Non é obrigatoria a inclusión no modelo 347 das axudas de asistencia social concedidas polas devanditas Mutuas a favor dos traballadores protexidos ou afiliados e dos seus beneficiarios ( DGT V0700-17, do 16 de marzo).

• Federación deportiva autonómica

Na medida en que realice actividades empresariais ou profesionais, deberá declarar no 347 todas as operacións (recadación dos seus socios -clubs, deportistas, árbitros e xuíces- de licenzas deportivas, cotas de socio, cotas de socio, cursos, etc., a través do clubs onde estean asociados) que non estean fóra do mesmo e que, no seu conxunto, superen os 3.005,06 € no ano natural con respecto a cada persoa ou entidade coa que se realicen. En particular, nas operacións de mediación nas que se actúe por conta allea, só deberá declarar o importe correspondente ao servizo de mediación ( DGT V2517-17, do 5 de outubro).

• Comercio polo miúdo en réxime de recargo de equivalencia

achega non dineraria de todos os elementos afectados pola súa actividade a unha sociedade mercantil deberá incluírse na súa declaración anual de operacións con terceiros xa que esta obrigada a emitir factura pola operación, se a sociedade limitada receptora da achega actúa como un empresario ou profesional.e a achega supere a cantidade de 3.005,06 € ( DGT V2795-17, do 30 de outubro).

Non ten a obriga de consignar as primas do seguro no modelo 347, aínda que a contía é superior a 3.005,06 € xa que non existe obriga de emitir factura por tratarse de servizos exentos de IVE ( DGT V1508-17, do 13 de xuño e DXT) . V0632-19, do 25 de marzo).

• Empresa que realiza probas en liña de forma oportuna

O servizo prestado polos colaboradores ( probadores ) non estará suxeito ao IVE, con carácter puntual e illado e sen ánimo de continuidade, realizado fóra dunha actividade empresarial ou profesional. En consecuencia, a empresa encargada da realización dos estudos de mercado non estará obrigada a rexistrar no modelo 347 ( DGT V2329-17, do 14 de setembro) as operacións realizadas polos citados comprobadores .

• Rectificación do modelo 347 .

A forma de regularizar a situación tributaria no caso de detectarse un erro na declaración anual de operacións con terceiros (modelo 347) é mediante a presentación dunha declaración complementaria ou substitutiva, na que se fará constar expresamente se se trata dunha modalidade ou doutra, a obriga tributaria e o período ao que se refiren. As declaracións complementarias serán de aplicación, en relación coa mesma obriga tributaria e período, cando se inclúan novos datos non declarados ou se modifique parcialmente o contido dos anteriores, que subsistirán na parte non afectada. As declaracións substitutivas serán de aplicación cando se refiran á mesma obriga tributaria e período pero substitúan o seu contido. No caso de inclusión de información nova que non figurase no contido da declaración inicialmente presentada, deberá presentarse unha declaración complementaria do modelo 347 relativa ao período no que se produciu a citada operación ( DGT V0349-18, do 8 de febreiro). ). .

 Servizos de intermediación na venda de mercadorías

A entidade que xestione para os seus asociados os cobros derivados das devanditas vendas deberá presentar a declaración cando estes servizos correspondan ao desenvolvemento de actividades empresariais ou profesionais ou cando teñan que ver co cobro por conta dos seus asociados de honorarios profesionais ou dereitos derivados de propiedade, autor ou outros, e sexan superiores a 3.000,51 €. Se a entidade consultora está obrigada ao SII, non está obrigada a presentar o modelo 347 ( DGT V2002-18, do 4 de xullo).

• Descontos

Fabricante de pneumáticos que, co fin de fomentar as vendas no mercado nacional, desenvolveu unha campaña promocional de descontos concedidos aos clientes finais que adquiran pneumáticos a distribuidores autorizados. A modificación da base impoñible a realizar polo fabricante non supón a modificación das retencións efectuadas polo distribuidor, polo que dita modificación non debe incluírse no modelo 347 ( DGT V2131-18, do 18 de xullo; DGT V0919-22, do 28 de abril; DGT V1943-22, do 12 de setembro).

Empresa que comercializa produtos sanitarios. Na venda de calquera destes produtos, o prezo está parcialmente cuberto polo Sistema Nacional de Saúde. Con certa periodicidade, o interesado ingresa, como desconto por volume de compras, unha determinada cantidade establecida legalmente nunha conta a favor dun organismo público que destinará as ditas cantidades á investigación. Os ingresos configúranse como unha “rebaixa” das vendas, que se concede en función do volume de compras. O importe da bonificación resultante da aplicación da disposición controvertida debe entenderse con IVE incluído. A empresa interesada poderá reducir a base impoñible no importe do desconto concedido, debendo acreditar a dita redución mediante factura correctora. Non obstante, a modificación da base impoñible non supón a rectificación da taxa repercutida nin das retencións efectuadas polo destinatario da operación (entidade distribuidora ou oficina de farmacia) polo que dita operación non deberá figurar, se é o caso, na declaración anual. de operacións con terceiros (modelo 347) ( DGT V2739-18, do 16 de outubro).

• Indemnización por responsabilidade civil

Arquitecto que, por sentenza xudicial, é condenado a indemnizar por responsabilidade civil por danos e vicios na construción dun inmoble ao propietario do inmoble, aboando a diferenza entre a indemnización fixada e o importe cuberto polo seguro. Dado que a satisfacción da indemnización é unha operación pola que o profesional consultor non debe emitir factura, esta non debe figurar na súa Declaración Anual de Operacións con Terceiros. ( DGT V0233-19, do 5 de febreiro).

• Prestación de servizos a unha organización internacional con sede en Xenebra

Profesional dedicado ao deseño gráfico e a ilustración, que asinou un contrato cunha Organización Internacional con sede en Xenebra (Suíza) para desempeñar traballos como ilustrador e profesional do deseño gráfico. Os servizos de deseño gráfico e ilustración prestados por un profesional a unha persoa xurídica, organización internacional, exentos polo artigo 20.Un.26 da Lei, cando a operación supere o importe de 3.005,06 €, deberán consignarse na declaración anual de operacións con terceiros. partidos ( DGT V0516-19, do 12 de marzo).

• A DXT confirma a obriga de declarar o modelo 347 en diversas consultas: o interesado que aplique o réxime especial de bens usados ​​deberá facer constar na súa declaración anual de operacións con terceiros as vendas realizadas ás persoas que cumpran o requisito cuantitativo establecido no artigo 33.1 do RGAT polo importe total da contraprestación percibida de tales persoas, incluída a taxa gravada polo IVE ( DGT V2301-21, do 16 de agosto); Tamén o fará un organismo autónomo que reciba facturas dunha axencia de viaxes en relación cos desprazamentos e aloxamento do seu persoal ( DGT V0245-21, do 12 de febreiro); Na declaración anual de operacións con terceiros ( DGT V0899-21, do 14 de decembro) deberán declararse tamén aquelas operacións relativas á transmisión dunha unidade económica autonómica, non suxeita ao IVE, para as que exista obriga de emitir factura. abril).


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *