Anuncio da Xunta de Compensación Sectorial de Deiro Vilanova de Arousa (Pontevedra) relativo á notificación da indemnización en metálico a aqueles propietarios cuxos dereitos non acaden o 15% da parcela mínima edificable do Proxecto de Compensación Sectorial de Deiro das NNSS do Concello de Vilanova de Arousa. (Pontevedra).

a Asemblea Xeral da Xunta Sectorial de Compensación de Deiro acordou aprobar o pagamento do pagamento de indemnizacións en metálico a aqueles propietarios cuxos dereitos non acaden o 15 % da parcela mínima edificable. segundo o previsto no apartado 6.4 c) da Base Sexta das da Xunta de Compensación, en consonancia co sinalado no art. 116.1 h) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, de Galicia (hoxe artigo 105.1.h da vixente Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia) .

En concreto, acordouse por unanimidade aprobar unha liquidación por un importe total de VINTENOVE MIL CENTO OITENTA E OITO EUROS E CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS (29.188,57,-€) para satisfacer os propietarios cuxos dereitos non acaden o 15% de a parcela.superficie edificable mínima, das respectivas contías de indemnización en metálico, substituíndo a adxudicación a estes dos terreos resultantes, segundo se recolle no apartado 13 do Proxecto de compensación do sector de Deiro das NNSS do Concello de Vilanova de Arousa (Pontevedra). aprobado definitivamente por Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Vilanova de Arousa en sesión celebrada o 20 de setembro de 2011. Así mesmo, acordouse que algúns dos ditos propietarios tamén terán que ser indemnizados pola perda de bens que resulten incompatibles. coa urbanización (instalacións, construcións, plantacións, etc.), segundo o apartado 4 do citado Proxecto de Compensación da zona.

Ao non ser posible comunicar este trámite aos propietarios das parcelas que a continuación se relacionan, xa que, unha vez intentada a notificación, descoñecese o seu paradoiro, e para que as ditas notificacións teñan os seus correspondentes efectos, procédese a comunicar. publicando este anuncio.

Este anuncio serve para poñer en coñecemento dos propietarios que a continuación se citan, na súa condición de titulares de dereitos que non acaden o citado 15 % da parcela mínima edificable, que se pon á súa disposición, no domicilio social da Xunta de Compensación Sectorial de Deiro, sita. no Lugar Rabuñade, 12, Vilanova de Arousa (Pontevedra), as cantidades que figuran no seguinte desglose:

PropietarioDereitos susceptibles de apropiaciónValor dos dereitosIndemnización por perda de bensIndemnización total
Propietario descoñecido – Propietario Facenda 1447,37 €1.626,79 €1.100,00 €2.726,79 €
Os herdeiros ignorados da Sra. Evangelina Aido Nogueira82,75 €2.841,81 €3.300,00 €6.141,81 €
Herdeiros ignorados de D. Luis Hermida Pérez83,59 €2.870,66 €1.575,00 €4.445,66 €
Señorita. Lucía Glez Aído113,96 €3.913,63 €-€3.913,63 €
D. Manuel Arosa Costa73,00 €2.506,98 €-€2.506,98 €
D. Benito Martínez Piñeiro61,30 €2.105,17 €-€2.105,17 €
Herdeiros ignorados de Manuel Tomás Martínez119,25 €4.095,30 €-€4.095,30 €
Señorita. Mª Milagros Tourís Santorum94,73 €3.253,23 €-€3.253,23 €

Advírtese que de non cobrar o importe correspondente no prazo de quince (15) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, farase constar na notaría da Sra. Marina González Martínez, sita na rúa Arzobispo Lago, número 1, 2º B, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), durante un prazo de tres (3) meses contados a partir do día seguinte a aquel en que remate o citado prazo de quince. ) días concedidos para efectuar o pagamento no domicilio social da Xunta Sectorial de Compensación de Deiro.

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *