Fanse públicos os importes das indemnizacións actualizadas do sistema de valoración dos danos e prexuízos causados ​​ás persoas en accidentes de tráfico.

Resolución do 18 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, publica os importes das indemnizacións actualizadas do sistema de valoración de danos e prexuízos causados ​​ás persoas en accidente de tráfico.

De conformidade co disposto no artigo 49.1 do Real decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, as contías de indemnización do sistema de valoración de danos causados ​​ás persoas en accidentes de tráfico, fixadas nel, actualízanse automaticamente con efectos do 1 de xaneiro de 2004. cada ano, na porcentaxe do índice de revalorización das pensións prevista na Lei de orzamentos xerais do Estado.

O artigo 78 do Real decreto lei 8/2023, do 27 de decembro, establece que mentres non se aprobe a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2024, as pensións satisfeitas polo sistema da Seguridade Social, na súa modalidade contributiva, así como as pensións ordinarias e extraordinarias do Réxime Especial de Clases Pasivas do Estado, revalorizaranse no ano 2024 con carácter xeral nun 3,8 por cento respecto da contía que tiñan a 31 de decembro de 2023, equivalente ao valor medio das taxas de variación interanuais expresadas. como porcentaxe do Índice de Prezos ao Consumidor dos doce meses anteriores a decembro de 2023.

En aplicación do artigo 49.3 do Real decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións fixo público na súa páxina web http://www.dgsfp.mineco.es/ , para facilitar o seu coñecemento e aplicación. , as contías de compensación vixentes durante o ano 2024, unha vez actualizadas no indicado 3,8 por cento .

A repercusión fiscal destes cadros radica en que, de conformidade co disposto no artigo 7.d) da Lei do IRPF, están exentas tanto as indemnizacións como consecuencia de responsabilidade civil por danos persoais, na súa contía legal ou xudicialmente. recoñecidas, como a indemnización polo mesmo tipo de danos derivados dos contratos de seguro de accidentes, salvo aqueles cuxas primas terían a consideración de gasto deducible para a determinación da renda neta dun profesional do IRPF, ata o importe que resulte de aplicar , polos danos sufridos, o sistema de valoración dos danos e perdas causados ​​ás persoas en accidentes de tráfico.

É dicir, o baremo actúa como límite cuantitativo da cantidade exenta do IRPF na percepción das indemnizacións derivadas do seguro de accidentes, non gozando de exención os excesos sobre este importe.

  • Podes consultar as táboas aquí .
Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *