O informe de vida laboral é o documento no que podes consultar todas as túas situacións de alta e baixa nos diferentes réximes da Seguridade Social e o número de días de alta, tanto íntegros como limitados segundo a túa busca.

Este informe reflicte o día real traballado. Se o que necesitas é ver os días que cotizas e que se teñen en conta para contabilizar os períodos mínimos de cotización para acceder a prestacións como a xubilación, terás que acceder ao portal A túa Seguridade Social  e consultar o “Ver as túas cotizacións”. sección. 

É gratuíto, está expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS), e podes obtelo de diferentes xeitos.

Para que non te perdas entre toda a información que che proporciona o informe, elaboramos unha guía onde explicamos que datos podes atopar nos diferentes apartados.

1.- Cabeceira
Aquí podes ver os logotipos das organizacións que emiten o informe: a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS), que depende do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. 

2.- Neste apartado infórmase dos datos dispoñibles na Seguridade Social,
onde atoparás datos como a data de emisión do informe, o teu nome e apelidos, o teu número de Seguridade Social, o teu DNI e o teu enderezo. Ademais do número total de días nos que estivo dado de alta na Seguridade Social. 

Na inmensa maioría dos casos, os datos corresponden ao 100% á realidade, pero pode haber circunstancias que non se rexistren ou sexan erróneas. Neste caso, se detecta algún destes erros, deberá presentar unha reclamación de datos da súa vida laboral e facilitar a información de que dispoña. Podes solicitar a rectificación aquí . 

3.-Columna «Réxime»
A Seguridade Social estrutúrase en réximes. Neste recadro recóllese o réxime no que se atopa cada período de cotización. Poderán ser os seguintes:
-Réxime Xeral. Corresponde ao traballo como asalariado. Neste réxime tamén se integran traballadores do colectivo de artistas, representantes do comercio e profesionais taurinos.
-Réxime Especial de Traballadores Autónomos. Inclúese aquí o Sistema Especial de Traballadores Autónomos dos Traballadores Agrarios.
– Réxime Especial da Minería do Carbón.
-Réxime Especial dos Traballadores do Mar.O

informe de vida laboral non recolle os datos de altas e altas relacionados con réximes especiais dos funcionarios do Estado, das Forzas Armadas e dos funcionarios que presten servizo na Administración de Xustiza. Os períodos traballados no estranxeiro tampouco están incluídos neste documento. 

4.- Empresa / Situación asimilada á inscrición 
Nesta columna atopará a empresa ou o concepto para o que se cita. Normalmente aparecerá o nome dunha empresa identificada cun número, que é o Código da Conta de Cotización. Se es ti mesmo, como autónomo, aparecerá o contrasinal da provincia na que te rexistrases. 
Ademais, poden aparecer outras situacións denominadas «asimiladas á alta», como, por exemplo, períodos nos que se cobran prestacións por desemprego (nos que se cotizan parciais), vacacións retribuídas non realizadas ou cotizacións realizadas a través do convenio especial con Seguridade Social.

5.- Data de rexistro e día a partir do que comeza a producir efectos
A data de rexistro é a data na que se inician as cotizacións por unha situación. Por exemplo, cando estamos rexistrados nunha empresa. Adoita coincidir coa data de entrada en vigor, aínda que ás veces pode variar. 

6.- Data de baixa 
Neste apartado recóllese a data na que remata a relación laboral ou situación análoga, que coincide co día a partir do que cesarían as cotizacións. 

O empresario está obrigado a solicitar a alta, a baixa e a comunicación de variacións de datos de todos os seus traballadores. A solicitude de alta deberá realizarse con anterioridade ao inicio da relación laboral (ata 60 días antes). No caso de solicitar unha baixa, deberá facelo dentro dos tres días seguintes ao día en que cese na súa actividade laboral. 

7.- Contrato de traballo (CT)
CT é o tipo de contrato (indefinido, temporal…). Neste recadro contén a clave que identifica, para os efectos da xestión da Seguridade Social, o tipo de contrato de traballo. As claves válidas actualmente son as que aparecen na táboa desta ligazón. 

8.- Tipo de contrato a tempo parcial (CTP) 
CTP identifica o coeficiente de parcialidade na xornada laboral habitual nunha empresa ou reflectido nun convenio. É dicir, a porcentaxe do día que se fai. Non esquezamos que dende o pasado 1 de outubro o traballo a tempo parcial equiparase ao traballo a tempo completo para os efectos do cómputo dos períodos de cotización necesarios para o recoñecemento das distintas prestacións contributivas. Se precisas máis información sobre este tema podes consultar a nosa guía para equiparar a xornada parcial e a xornada completa para os efectos do cálculo dos períodos de cotización

9.- Grupo de cotización (GC)
Neste apartado recóllese a categoría profesional asociada ao posto de traballo, identificado cos números do 1 ao 11. Por exemplo, o número 1 corresponde a Enxeñeiros e Licenciados, o número 7 a Auxiliares administrativos, o 10 a Peóns. Podes consultar aquí os diferentes Grupos de Cotización que existen na actualidade 

10.- Días 
A suma de todas as situacións determina o número total de días cotizados á Seguridade Social desde o inicio da túa vida laboral ata a data en que se emite o informe. 

Hai que ter en conta que coa contratación múltiple (é dicir, cando traballamos en máis dunha empresa á vez) só se contabiliza unha xornada enteira traballada, aínda que o mesmo día traballemos en máis dun lugar. O mesmo ocorre no caso da pluriactividade, é dicir, a alta simultánea en dous ou máis réximes da Seguridade Social.

Categorías: SUBASTAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *