As pensións satisfeitas polo sistema da Seguridade Social, na súa modalidade contributiva, así como as pensións ordinarias e extraordinarias do Réxime Especial de Clases Pasivas do Estado, revalorizaranse, con carácter xeral, nun 3,8% durante 2024. Este incremento vén determinado. pola variación interanual do IPC dos doce meses anteriores a decembro de 2023. 

Con este incremento, o incremento da pensión media de xubilación -de 1.380 euros mensuais- é de 734 euros anuais (52 euros mensuais). Nos últimos dous anos, a pensión media de xubilación subiu uns 2.230 euros. A pensión media do sistema, de 1.200 euros, incrementarase en 638 euros anuais en 2024, o que supón 46 euros máis ao mes.

Este incremento recóllese no Real decreto lei 8/2023, do 27 de decembro, polo que se adoptan medidas para facer fronte ás consecuencias económicas e sociais derivadas dos conflitos en Ucraína e Oriente Medio, así como para paliar os efectos da seca, que regula provisionalmente a revalorización das pensións ata que se aprobe a Lei de orzamentos xerais do Estado para 2024.

Importe mínimo da pensión
Con este incremento, a contía mínima das pensións contributivas do sistema da Seguridade Social e das clases pasivas incrementarase en 2024 en función da modalidade de pensión coas contías especificadas nas seguintes táboas:

Titulares

Tipo de pensión
Con cónxuxe a cargo

euros/ano
Sen cónxuxe: Unidade económica unipersoal

Euros/ano
Con cónxuxe non dependente

euros/ano
Xubilación
Titular con sesenta e cinco anos.14.466,2011.552,8010.966,20
Titular menor de sesenta e cinco anos.14.466,2010.808,0010.215,80
Titular de sesenta e cinco anos con gran discapacidade.21.698,6017.329,2016.448,60
Incapacidade permanente
Gran discapacidade.21.698,6017.329,2016.448,60
Absoluto.14.466,2011.552,8010.966,20
Total: Titular de sesenta e cinco anos.14.466,2011.552,8010.966,20
Total: Titular con idades comprendidas entre sesenta e sesenta e catro anos.14.466,2010.808,0010.215,80
Total: Derivado dunha enfermidade común menor de sesenta anos.8.516,208.516,208.443,40
Parcial do réxime de accidentes de traballo: Titular de sesenta e cinco anos.14.466,2011.552,8010.966,20
Viudeza
Titular con cargas familiares.14.466,20
Titular que teña sesenta e cinco anos ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 por cento.11.552,80
Titular cunha idade comprendida entre sesenta e sesenta e catro anos.10.808,00
Titular menor de sesenta anos.8.752,80
Tipo de pensiónEuros/ano
Orfandade
Por beneficiario.3.533,60
Para os beneficiarios menores de 18 anos cunha discapacidade igual ou superior ao 65 por cento.6.946,80
Nos casos de orfandade absoluta, o mínimo incrementarase en 8.752,8 euros/ano, distribuídos, se é o caso, entre os beneficiarios.
Beneficio de orfo
Un beneficiario.10.584,00
Varios beneficiarios: a repartir entre o número de beneficiarios.17.841,60
A favor dos familiares
Por beneficiario.3.533,60
Se non hai pensionista de viúva ou orfo
Un único beneficiario que teña sesenta e cinco anos.8.534,40
Un único beneficiario menor de sesenta e cinco anos.8.043,00
Varios beneficiarios: O mínimo asignado a cada un deles incrementarase na cantidade que resulte de prorratear 5.219,20 euros/ano entre o número de beneficiarios.

         En canto ao límite de ingresos para o recoñecemento das pensións mínimas:

  • Sen cónxuxe a cargo: 8.942,00 euros/ano.
  • Con cónxuxe a cargo: 10.430,00 euros/ano.

Durante o ano 2024, as contías mínimas das pensións da clase pasiva fíxanse, con carácter anual, nas seguintes contías:

CantidadeTipo de pensión

Con cónxuxe a cargo

euros/ano
Sen cónxuxe: unidade económica unipersoal

Euros/ano

Con cónxuxe non dependente

euros/ano
Xubilación ou xubilación.14.466,20   11.552,8010.966,20
Pensión de viuvez.11.552,80
Pensión familiar distinta da pensión de viuvez, sendo N o número de beneficiarios da pensión ou pensións.
    11.261,60/n

As pensións do extinguido Seguro Obrigatorio de Ancianidade e Invalidez (SOVI) non concorrentes a outras pensións públicas terán un importe anual de 7.399,00 euros no ano 2024. As pensións SOVI concorrentes ás pensións de viuvez de calquera dos réximes da Seguridade Social terán un importe anual de 7.182,00 euros o vindeiro ano. Se se supera este límite, a citada cantidade reducirase na cantidade necesaria para non superalo.

As pensións non contributivas do réxime de invalidez e xubilación da Seguridade Social terán un importe anual de 7.250,60 euros.
Con efectos do 1 de xaneiro de 2024, o importe anual das prestacións familiares da Seguridade Social, na súa modalidade non contributiva, por fillo ou filla a cargo de 18 ou máis anos, e cun grao de discapacidade superior ao 65 %, fíxase en 5.647,20 euros. . Se a discapacidade é superior ou igual ao 75 %, a contía anual será de 8.469,60 euros.

Pensións máximas e fenda de xénero
O límite máximo establecido para a percepción das pensións públicas do sistema da Seguridade Social e das clases pasivas en 2024 será de 3.175,04 euros mensuais ou de 44.450,56 euros anuais.

Finalmente, o complemento de redución da brecha de xénero nas pensións contributivas da Seguridade Social fíxase para o ano 2024 en 33,20 euros mensuais de acordo co regulado na disposición transitoria primeira do Real decreto lei 2/2023, do 16 de marzo, que establece que: Á porcentaxe de revalorización xeral das pensións hai que engadir un 5 % (10 % no bienio 20245-2025).


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *