O 1 de abril de 2023 entraron en vigor as novidades en materia de xestión dos procesos de incapacidade temporal, reguladas no Real decreto 1060/2022, do 27 de decembro , polo que se modifica o Real decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan aspectos da xestión. e control dos procesos por incapacidade temporal nos trescentos sesenta e cinco primeiros días de baixa. 

 Unha das novas medidas previstas no artigo 7.2 do RDL 1060/2022 é a eliminación da obriga, por parte do traballador, de entregar á empresa copia do informe médico de baixa. Isto débese a que, a partir dese momento, será o INSS ou a mutualidade colaboradora a que lle remita á empresa a información necesaria para xestionar os trámites oportunos. 

Porén, esta novidade está a provocar discrepancias entre traballadores e empresarios. Dado que o RDL 1060/2022 non recolle expresamente a obriga de comunicar á empresa o inicio dun proceso de incapacidade temporal . Por este motivo, en reiteradas ocasións os traballadores non comunicaron á empresa a súa ausencia do seu centro de traballo cando iniciaron unha IT, apoiada no artigo 7.2 do RDL 1060/2022 antes citado. E, en consecuencia, causando problemas na organización empresarial. 

A pregunta que se plantexa é: ¿Existe a obriga de comunicar un proceso de baixa por IT, aínda que xa non sexa necesario presentar o informe de baixa médica? 

Ante esta incerteza, atopamos unha recente sentenza da Audiencia Nacional, nº 136/2023 do 18 de decembro de 2023. A demanda foi interposta polo sindicato CXT, mediante a que se pretendía suprimir a obrigación de preavisar á empresa ante a asistencia a unha cita médica, así como a comunicación posterior da baixa médica por parte da persoa traballadora.

A Audiencia Nacional rexeita a pretensión e destaca que a eliminación da obriga de achegar copia do informe médico non exime ao traballador de informar á empresa sobre o inicio dun proceso de baixa médica.

Destaca que hai que distinguir entre xustificar e comunicar a baixa médica, sendo compatible o aviso previo coa xustificación posterior. A AN está amparada polo artigo 5.a) do Estatuto dos Traballadores, que sinala que o deber de dilixencia e boa fe debe estar presente nas relacións laborais, tanto no exercicio das funcións desempeñadas como na facilitación dunha adecuada organización empresarial que , neste caso, vese afectada pola ausencia. É dicir, a AN basea a comunicación na necesidade de manter un adecuado funcionamento interno e salvagardar a planificación organizativa e produtiva, e así se vexa afectada na menor medida posible a actividade da empresa e evitando calquera tipo de dano.

A Audiencia Nacional apóiase tamén nos códigos de conduta estipulados no convenio colectivo de aplicación, argumentando que a ausencia ao traballo sen comunicación previa é considerada falta leve. 

Por iso, á vista desta resolución xudicial (SAN 136/2023), consideramos conveniente facer declaración ao persoal, para que este comunique e comunique as súas ausencias , aínda que teña iniciado un proceso de baixa médica, e máis aínda no caso de que o seu convenio colectivo de aplicación estableza como falta de traballo “a falta de comunicación previa da ausencia”, o que conleva a obriga de aviso.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *