Sabías que todos os becarios estarán obrigados a cotizar a partir de 2024, independentemente de que realicen prácticas remuneradas ou non? Inicialmente, esta obriga ía facerse efectiva en outubro de 2023, pero o RD Lei 5/2023 atrasou esta medida (entrará en vigor en xaneiro de 2024).

1) Inscrición obrigatoria na seguridade social para os bolseiros

En concreto, este inicio de cotización á Seguridade Social dos bolseiros é de aplicación (a partir do 1/10/2023) ao alumnado que realice practicas formativas e académicas incluídas en programas formativos (inclúe as prácticas realizadas por estudantes universitarios, tanto aquelas dirixidas á obtención de títulos oficiais de grao, máster e doutoramento, como as destinadas á obtención dun título propio da universidade. universidade, xa sexa un título de máster). en formación continua, un diploma de especialización ou un diploma de experto).

Destacar que tamén se inclúen as prácticas realizadas por estudantes de formación profesional. Iso si, sempre que non se impartan no réxime de formación profesional intensiva.

Os estudantes que realizan estas prácticas están comprometidos como asimilados a traballadores por conta allea no Réxime Xeral da Seguridade Social.

Ata o de agora só existía a obriga de rexistrar os estudantes que realizaban practicas remuneradas. Agora os bolseiros e os estudantes que realicen practicas non remuneradas tamén deben estar inscritos na RGSS.

A ter en conta: a partir do 15 de decembro está dispoñible a posibilidade de mecanizar as matrículas e baixas do alumnado en prácticas non remuneradas: (CCC con TRL 993 – PRÁCTICAS NON RETRIBUIDAS).

Deste xeito, as prácticas entenderanse como “asimiladas” aos traballadores por conta allea no Réxime Xeral da Seguridade Social.

2) Acción protectora

Aínda que este colectivo está asimilado aos traballadores por conta allea na RGSS, a lei sinala que quedan excluídos:

 • do Mecanismo de Equidade Interxeracional;
 • protección por desemprego;
 • da cobertura do Fondo de Garantía Salarial;
 • de cobertura da Formación Profesional.

No caso de que se trate de prácticas non remuneradas, tamén se excluirá a protección das prestacións por incapacidade temporal derivadas de continxencias comúns.

No que respecta á cota á Seguridade Social, tanto no caso de prácticas formativas remuneradas como non remuneradas, cumprirán as seguintes previsións:

 • En ambos casos, exclúese expresamente a cita finalista do Mecanismo de Equidade Interxeracional;
 • As cotas por continxencias comúns estarán suxeitas a unha redución do 95 % sen que a esta redución sexan aplicables outros beneficios de cotización diferentes. 
 • Adquire a condición de suxeito obrigado e responsable do pagamento de todas as cotizacións a entidade que asuma a condición de empresa para os efectos das obrigas coa seguridade social.

Ademais, existen certas especificidades segundo se trate de casos de prácticas formativas remuneradas ou non.

3) Prácticas de formación remuneradas e seguridade social

Neste primeiro suposto, a obriga de cumprir as obrigas derivadas da seguridade social deberá ser realizada pola entidade ou organismo que financie o programa de formación, que será ao mesmo tempo quen asuma a condición de empresario para estes efectos.

Que pasa se o programa está cofinanciado por dúas ou máis organizacións? En tal caso, a condición de empresario correspóndelle a quen faga efectiva a contraprestación económica.

As inscricións e baixas realízanse segundo a normativa xeral aplicable.

En canto ás normas de cotización, son de aplicación as establecidas para o contrato de formación en alternancia, coas seguintes indicacións especiais:

 1. Non é de aplicación a norma prevista para os casos en que se supere a base mínima de cotización;
 2. Aplícase unha redución do 95 % na cota común de continxencia.
 3. A lei indica claramente que a achega do MEI está excluída.

Se falamos de prestacións, a base de cotización aplicable é a base mínima do grupo de cotización 7 do RGSS (en 2023, 1.166 ,70 euros ao mes).

4) Prácticas formativas non remuneradas e seguridade social

empresa  correspóndelle o cumprimento das obrigas coa seguridade social (ou, se é o caso, a institución ou entidade na que se desenvolvan as prácticas).

Non obstante, debe terse en conta que no convenio ou convenio de cooperación subscrito para a realización das prácticas poderá acordarse que a obriga corresponde ao centro de formación responsable da oferta formativa.

O obrigado correspondente deberá:

 • Comunicar os días de realización das prácticas a partir da información facilitada polo centro onde se realizan as prácticas;
 • solicitar da TGSS un código de conta de cotización específico para este grupo de persoas.

inscrición da SS realízase ao inicio das prácticas formativas, mentres que a alta realízase ao final do curso. formación. o mesmo, debendo comunicarse á TGSS no prazo de 10 días naturais desde a finalización das prácticas.

En canto á achega e á acción protectora só se teñen en conta os días nos que o alumno realiza as prácticas.

En que consiste a cita?

Nun canon empresarial por cada xornada de prácticas formativas por continxencias comúns e por continxencias profesionais que se establecerá na LPGE para cada ano.

A partir do 1 de xaneiro de 2024, a achega no caso de prácticas formativas non remuneradas consistirá nunha cota empresarial por cada día de matrícula de 2,36 euros para continxencias comúns e de 0,29 euros para continxencias profesionais.

Cal é o prazo de pago das cotas?

 • O prazo regulamentario para ingresar as taxas correspondentes aos meses de xaneiro, febreiro e marzo será o mes de abril;
 • a das cotas correspondentes aos meses de abril, maio e xuño, será o mes de xullo;
 • a das cotas correspondentes aos meses de xullo, agosto e setembro, será o mes de outubro;
 • a das cotas correspondentes aos meses de outubro, novembro e decembro, será o mes de xaneiro;

Quen teña a consideración de empresario deberá:

 • Comunicar á TGSS o número de días nos que o estudante realizou prácticas non remuneradas durante os 3 meses anteriores á data límite de pagamento das taxas;
 • informar expresamente se nun mes determinado non realizou prácticas, así como os días previstos para a realización de prácticas no caso de atoparse en situación de incapacidade temporal derivada de continxencias profesionais, parto e coidado dun menor ou risco durante o embarazo. ou lactación natural.

Que ocorre se a empresa non comunica dentro do prazo os datos necesarios para determinar o importe a aboar? Neste caso, o importe da débeda do período ao que se refire será o resultado de multiplicar a cota diaria da empresa polo número de días rexistrados.

Para os efectos das prestacións, a base de cotización mensual aplicable é o resultado de multiplicar a base mínima de cotización do grupo 8 do RGSS ( en 2023, 38,89 €/mes) polo número de días de prácticas formativas realizadas. Establécese como límite o importe da base mínima de cotización do grupo 7 da cotización RGSS (en 2023, 1.166,70 €/mes).

Cada día de prácticas formativas non remuneradas terá a consideración de 1,61 días retribuídos, non podendo superarse o número de días do mes correspondente.

Que pasa cos bolseiros que realizaron prácticas antes da entrada en vigor da nova normativa?

Que poderán subscribir un convenio especial coa TGSS por unha soa vez, podendo computar como cotización períodos de formación ou prácticas non laborais ata un máximo de 2 anos.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *