A Dirección Xeral de Tributos (DXT) publicou a Consulta Vinculante V0577-23, do 10 de maio, na que o contribuínte que desenvolve unha actividade económica, determinando o seu desempeño en estimación directa, percibe tamén ingresos por traballo como administrador dun empresa.

Pois ben, o citado contribuínte pregunta á DXT pola deducibilidade no IRPF das cotizacións do Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Autónomos da Seguridade Social (RETA). En concreto, cuestiona se tales cotas deberían reducir os ingresos do traballo (por remuneración como administrador) ou os ingresos da actividade económica.

Opción contribuínte

Pois ben, a DXT parte na súa resposta ao apartado 3 do Regulamento xeral de alta de empresas e altas, altas, baixas e variacións de datos dos traballadores na Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 84/1996, determina o seguinte:

«Cando os traballadores autónomos realicen simultaneamente dúas ou máis actividades que dean lugar á inclusión neste réxime especial, a súa inscrición nel será única, debendo declarar todas as súas actividades na solicitude de alta ou, se se produce a pluriactividade con posterioridade á mesma, mediante a correspondente variación de datos, nos termos e cos efectos sinalados nos artigos 28 e 37 deste regulamento. Seguirase o mesmo procedemento no caso de que cambie ou finalice a súa situación de multiactividade.

(…)».

Polo tanto, con esta configuración das cotizacións do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores Autónomos ou Autónomos (RETA) -que establece a obriga de declarar a pluriactividade neste réxime-, para determinar a incidencia do gasto correspondente a estas cotizacións. no IRPF do consultor, debe terse en conta que estes responden á alta neste réxime que exercen máis dunha actividade, polo que a súa deducibilidade no IRPF  poderá ser realizada polo consultor ben na determinación do neto. os ingresos do traballo (pola súa retribución como administrador da empresa) ou na determinación do rendemento neto da actividade económica que viña desenvolvendo en estimación directa , xa que en cada un destes casos ten a obriga de contribuír ao RETA, que permite ao contribuínte decidir onde incorporar esa única taxa .

Que pasa cando as taxas son asumidas pola empresa?

Os administradores dunha sociedade que sexan socios cunha participación igual ou superior ao 25% deberán cotizar no réxime especial de autónomos da Seguridade Social (RETA), sendo o propio administrador quen se faga cargo persoalmente do pagamento da Cotización á Seguridade Social.

Non obstante, é moi habitual que esta cota de autónomos se cargue na conta bancaria da empresa sen que o socio/administrador proceda á súa devolución.

Neste caso, cando a empresa aboe as devanditas cotas de cotización aos administradores, esta cantidade terá a consideración de remuneración en especie.

A DXT tamén se pronunciou ao respecto en diversas consultas, entre outras, a do 14 de xaneiro de 2019 (CV 0067-19).

Estas cotas RETA terán a consideración de gasto deducible para a determinación dos rendementos netos do traballo, de acordo co establecido na LIRPF, que considera así: «Cotizacións á Seguridade Social ou ás mutuas xerais obrigatorias de funcionarios».

Ao incluír a cota de autónomos como devolución en especie do administrador/socio, o gasto da cota á Seguridade Social no RETA que asume a empresa é deducible para a empresa no Imposto de Sociedades como gasto de persoal e deducible para o administrador. /socio no IRPF como cotización á Seguridade Social.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *