No caso de falta de pagamento, a Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, prevé o devengo de xuros por impagos deste tipo de operacións.

Esta lei aplícase ás operacións comerciais entre empresas, entre estas e a Administración ou entre contratistas e subcontratistas. Non obstante, non é aplicable aos pagamentos en transaccións que impliquen un consumidor; os intereses aplicables segundo a lexislación cambiaria; pagos de indemnizacións por danos, incluídos os realizados polas entidades aseguradoras; e débedas obxecto de concurso.

Polo tanto, se reclaman ese tipo de xuro, comprobe que realmente se aplica a vostede.

Devengo

O obrigado ao pagamento da débeda monetaria derivada en concepto de contraprestación nas operacións comerciais incorrerá en mora e deberá aboar os xuros pactados no contrato ou os xuros fixados por esta lei de oficio pola mera falta de pagamento no prazo pactado ou legalmente establecido, sen necesidade de aviso de caducidade ou calquera indicación do acredor.

 Requisitos do acredor para esixir xuros de demora

O acredor terá dereito a percibir xuros de demora cando  concorran simultaneamente  os seguintes requisitos :

  1. Que cumpriu as súas obrigas contractuais e legais.
  2. Que non recibiu a cantidade adeudada en prazo salvo que o debedor acredite que non é responsable do atraso.

No caso de que as partes tivesen acordado  calendarios de pagamento fraccionados , cando algún dos  prazos non se aboe na data pactada , os  xuros e indemnizacións  previstos na devandita Lei 3/2004 calcularanse  unicamente en función dos importes derrotados . _

Tipo de interese por defecto

Os xuros de demora que deberá aboar o debedor serán  os que resulten do contrato  e, a falta de acordo, o tipo legal establecido no parágrafo seguinte.

O tipo legal de xuro de demora aplicable en ausencia de acordo  que o debedor estea obrigado a pagar será a suma do tipo de xuro aplicado polo Banco Central Europeo á súa operación principal de financiamento máis recente realizada antes do primeiro día do calendario. semestre no que é máis   puntos porcentuais

O tipo de xuro aplicado polo Banco Central Europeo ás súas principais operacións de financiamento enténdese o tipo de xuro aplicado a tales operacións no caso de poxas de tipo fixo. No caso de que unha operación principal de financiamento se realice en réxime de poxa a tipo variable, este tipo de xuro referirase ao tipo de xuro marxinal resultante desa poxa.

O tipo legal de xuro de demora, determinado segundo o disposto neste apartado, aplicarase durante os 6 meses seguintes á súa fixación.

Para estes efectos, a Consellería de Economía e Facenda publica semestralmente no BOE o tipo de xuro resultante da aplicación da norma anterior.

O tipo de xuro de demora que se aplicará durante o  primeiro semestre natural de 2024 é do 12,50 %  ( Resolución do 28 de decembro de 2023 ).


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *