O Instituto Social da Mariña (ISM) solicitou criterio xurídico a Dirección Xeral de Seguridade Social (DGOSS) en relación coa prestación de cese de actividade que perciben os traballadores autónomos que están dados de alta no Réxime Especial de Traballadores do Mar. Concretamente, consúltase a posible compatibilidade da percepción da prestación de cese de actividade cos labores de sementa e traslado do molusco, así como a determinación dos documentos necesarios para acreditar a situación legal de cese de actividade temporal parcial nos supostos de forza maior.

En resposta á consulta exposta, concluíuse que, naqueles casos nos que se declare o peche da ría por causas de forza maior, será unicamente compatible a percepción da prestación de cese de actividade coa realización de funcións de vixilancia e limpeza da ría.

A Entidade Xestora expón de novo consulta, aínda que esta vez considera necesario recoñecer a compatibilidade da percepción do cese de actividade coa realización das funcións específicas de sementa e traslado dos bivalvos, mentres dure o cese de actividade temporal dos traballadores provocado polo peche das rías. A segunda cuestión exposta fai referencia á documentación necesaria para acreditar a situación legal de cese temporal parcial de actividade -en base á redacción dos
artigos 331.1.b) e 332.1.2 do TRLGSS-, nos supostos nos que exista causa de forza maior.

Os labores de sementa e traslado ás que se fai referencia teñen como principal finalidade permitir o crecemento dos bivalvos para que poidan ser posteriormente comercializados cando alcancen o tamaño óptimo para a venda. Por tanto, trátase de accións que, do mesmo xeito que ocorre coas funcións de vixilancia e limpeza, aínda que forman parte da actividade do marisqueo, non son, por si soas, actividades que vaian xerar ingresos. Trátase, pola contra, de accións que resultan necesarias, para poder levar a cabo posteriormente a actividade comercial real que xera os ingresos económicos, que é a distribución e venda dos moluscos.

Por tanto, podemos asimilar os labores de sementa e traslado do molusco -que son necesarias para o mantemento en boas condicións da ría– ás funcións de “mantemento en boas condicións agrarias” das terras destinadas á explotación agraria que prevé o artigo 342.1 do TRLGSS como excepción á regra xeral do precepto que impide percibir a prestación por cese de actividade se se realizan traballos por conta propia.

Por tanto, a Dirección Xeral de Seguridade Social interpreta que naqueles supostos nos que se decrete por parte da autoridade competente o peche da ría por causa de forza maior, durante o tempo que dure dita situación, poida compatibilizarse a percepción da prestación de cese de actividade coas actividades de sementa e traslado dos moluscos que resulten necesarias para o mantemento das colleitas. Todo iso sen prexuízo de acreditar polo beneficiario do resto de requisitos legais previstos para o acceso á prestación por cese de actividade.

A segunda cuestión exposta refírese á documentación necesaria que os traballadores autónomos que se atopen en situación legal de cese de actividade – por cese temporal parcial da actividade-, deben presentar para acreditar a existencia de motivos de forza maior conforme ao previsto no TRLGSS.

Nas situacións de cese temporal parcial, o requisito, como sinala ese Instituto, non consiste nunha declaración de forza maior á que se engade unha declaración de emerxencia, senón que será suficiente para acreditar a situación legal de cese de actividade a declaración administrativa da autoridade competente sobre o peche da ría a efectos de marisqueo. En todo caso, neste suposto normativo, o interesado haberá de acreditar o resto de requisitos previstos na norma.

Conclusión:

  • Poderá ser compatible a percepción da prestación por cese de actividade dos traballadores autónomos do mar, coa realización das funcións de sementa e traslado de bivalvos que resulten imprescindibles para o mantemento de cultívaa/produción durante o tempo de cese temporal da actividade.
  • Nas situacións de cese temporal parcial, o requisito, como sinala ese Instituto, non consiste nunha declaración de forza maior á que se engade unha declaración de emerxencia, senón que será suficiente para acreditar a situación legal de cese de actividade a declaración administrativa da autoridade competente sobre o peche da ría a efectos de marisqueo. En todo caso, neste suposto normativo, o interesado haberá de acreditar o resto de requisitos previstos na norma

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *