Obxecto e finalidade

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2024, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia as axudas do Bono relevo para o fomento do traspaso de negocios por substitución xeracional.

A finalidade desta orde é evitar o peche de negocios por falta de substitución xeracional, ao tempo de facilítase que as persoas interesadas en emprender teñan a posibilidade de recoller a testemuña dun negocio xa viable economicamente.

Os negocios obxecto de substitución deberán ter o domicilio social e fiscal e/ou o centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e estar inscritos na Bolsa de substitución da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego. Exceptúase do requisito de inscrición na Bolsa de substitución os negocios que foran obxecto de substitución antes de a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
A substitución, para ser subvencionable deberá estar motivado pola xubilación ou pola proximidade da idade de xubilación da persoa titular do negocio. Tamén pode estar motivada por causas sobrevindas como a incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou a morte.

Persoas e entidades beneficiarias. Requisitos

Poderán ser beneficiarias do Bono relevo as persoas traballadoras autónomas, as persoas profesionais que estean dadas de alto no RETA, así como as persoas mutualistas, e as sociedades de calquera clase, incluídas as unipersoais e comunidades de bienes, con domicilio fiscal en Galicia na data da solicitude, segundo alto no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados tributarios da
Axencia Estatal da Administración Tributaria, modelos 036 ou 037, sempre que cumpran os seguintes requisitos:
a) O negocio obxecto de substitución debe ter o domicilio social e fiscal e o centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e un mínimo de antigüidade de 5 anos.

b) Non transcorresen máis de 12 meses entre a publicación desta Orde e a baixa no RETA e no IAE da persoa titular do negocio, e que se trate da mesma actividade do negocio que se relevou e desenvólvase no mesmo local, se a actividade require a existencia do mesmo. Para estes efectos enténdese por mesma actividade a que coincida polo menos a nivel de 2 díxitos da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) ou cunha actividade equivalente.

c) O negocio ou actividade obxecto de substitución estea rexistrado na Bolsa de substitución da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego da Xunta de Galicia. (Poderá inscribirse de maneira presencial en calquera dos 12 polos activos na Comunidade Autónoma de Galicia ou a través da páxina web: https://polosemprendemento.gal/relevo-de-negocios . Exceptúase deste requisito os negocios que foran obxecto de substitución antes de a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

d) A transmisión materialícese mediante contrato de traspaso ou venda do negocio ou actividade, elevado a escritura pública, no que necesariamente deberá constar o prezo total e a indicación expresa da substitución como obxecto do este contrato. Para os efectos da concesión de axudas será suficiente cun acordo de transmisión asinado entre as partes implicadas no que figure igualmente o prezo total e o
obxecto do este acordo.
No caso de transmisión de persoas autónomas societarias, detallarase a porcentaxe de accións ou participacións da sociedade que a persoa ou sociedade adquirente pasa a posuír, que necesariamente deberá ser superior ao 50% para obter a condición de beneficiaria.
O contrato conterá unha descrición detallada dos elementos que forman parte do traspaso

e) Realícese o cambio de titularidade da licenza de apertura e/ou actividade no concello correspondente, ou de ser o caso, a comunicación previa do inicio da actividade ou da apertura do establecemento, nos casos en que así o requira a lexislación vixente.

f) As beneficiarias deberán ter capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións desta axuda.

A substitución que se subvenciona nesta orde ten que estar motivado pola proximidade da idade de xubilación da persoa titular do negocio ou por causas sobrevindas como a incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou a morte; por tanto na persoa que traspasa o negocio, tense que dar algunha das seguintes circunstancias:
a) Ter unha idade próxima a xubilación (62 anos ou máis).
b) Ser declarada en situación de incapacidade total ou absoluta ou gran invalidez recoñecida polos órganos competentes da Seguridade Social.
c) Ser herdeiras da/s persoa/s titulares do negocio, no caso de falecemento destas.

Accións subvencionables, intensidade da axuda e prazo de execución

O Bono substitución subvenciona o prezo, sen IVE/IVE, estipulado no contrato de substitución dun negocio ou actividade con domicilio social e fiscal e centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia que previamente estivese rexistrado na Bolsa de substitución da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego. Exceptúase deste requisito os negocios que foran obxecto de substitución antes de a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
A porcentaxe do prezo do contrato para subvencionar varía segundo a liña de axuda:

  • Na liña 1: bono substitución rural subvenciónase o 75% do prezo do contrato de substitución.
  • Na liña 2: bono substitución xeral subvenciónase un 70% do prezo do contrato de substitución.

  No caso de que a persoa beneficiaria da axuda acceda á substitución mediante o alugueiro do local e/ou medios produtivos, o importe para percibir será o correspondente aos primeiros 18 meses de alugueiro. O importe mensual do alugueiro deberá figurar no contrato de substitución.

  No caso de traspaso dunha sociedade e cando a substitución non inclúa a totalidade de participacións da sociedade, o importe da axuda será proporcional á porcentaxe de participación obxecto de substitución.

    A intensidade da axuda, en calquera das liñas poderá incrementarse un 5% máis sobre o total cando se dea algunha das seguintes circunstancias, acumulables entre si;

    • Que a persoa que adquire o negocio sexa unha muller.
    • Que a persoa que adquire o negocio sexa menor de 30 anos na data da solicitude
    • Que a persoa que adquire o negocio teña os 52 anos cumpridos na data da solicitude.
    • Que o negocio traspasado teña máis de 5 traballadores.

    Igualmente e no caso da liña 1. Bono substitución rural, a intensidade da axuda incrementarase un 10% máis, cando se de algunha das seguintes circunstancias:

    • Que a persoa que adquire o negocio sexa emigrante retornada.
    • Que a persoa que adquire o negocio sexa estranxeira.
    • Que a persoa que adquire o negocio estea empadroada na mesma localidade na que se atope o negocio ou actividade que se releva con anterioridade á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

    A contía máxima subvencionable por substitución será de 30.000 euros.

    Para ser subvencionable o gasto deberá estar realizado e pago no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2024, salvo nos casos de acceso á substitución mediante o alugueiro do local e/ou medios produtivos.

    Non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos, como é o caso do IVE/IVE, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, segundo dispón o artigo 29.8 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.


     0 comentarios

     Deixa unha resposta

     Marcador de posición do avatar

     O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *