CONCURSO DE CARROZAS DO ENTROIDO PARA O DOMINGO 11 DE FEBREIRO DE 2024

Publicación da convocatoria e prazo de presentación.

 1. As inscricións poderán ser presentadas dende o día 5 de febreiro, unha vez publicado o extracto da convocatoria no BOPPO na forma e termos previstos na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en relación coa Base de Datos Nacional de Subvencións.
 2. A inscrición deberá facerse obrigatoriamente na Biblioteca Municipal Luís Rei, en horario de 9:00h á 14:00h, no modelo de inscrición normalizado (Anexo I), indicando:
 • Nome para a carroza.
 • Número de integrantes e temática.
 • Nome, apelidos, DNI, enderezo e teléfono do representante (no caso de ser un grupo informal e non unha asociación constituída).
 • Nome, CIF, enderezo e teléfono da Asociación (no caso de ser unha asociación legalmente constituída). Farase constar así mesmo o nome e DNI do representante da Asociación.

Xunto coa instancia de inscrición deberá achegarse obrigatoriamente a seguinte documentación:

 • Copia do DNI do representante do grupo (no caso de grupos informais).
 • Copia do CIF da Asociación e copia do DNI do representante (no caso de ser unha asociación legalmente constituída).
 • Declaración responsable de atoparse ao corrente das obrigas tributarias e da seguridade social, segundo impreso normalizado (Anexo II).
 • Certificado de conta bancaria da Asociación ou do representante do grupo (no caso de grupos informais) para o ingreso do premio.

O prazo de presentación da documentación será do luns 5 de febreiro ao venres 9 de febreiro ás 14:00h.

Normas de participación.

 1. A temática de cada carroza será libre (aínda que se procurará que non sexa obscena ou ofensiva).
 2. As carrozas deberán, xunto coa axuda da organización, estar colocadas na Escalinata de San Tomé, para o desfile entre as 16.00 e as 16.30 horas. Para acceder aos premios ou ás gratificacións, as carrozas participantes deberán desfilar obrigatoriamente na orde establecida de antemán pola organización polo seguinte percorrido: Saída da Escalinata de San Tomé – Avda. de Galicia –
  Praza do Concello – Avda. de Vilariño – Avda. de Madrid – Rúa Real – Praza de Fefiñáns.
 3. As carrozas deberán ter como mínimo 1,5 metros de altura e un máximo 4 metros dende o chan, 3 metros de longo e 1,5 metros de ancho e estar compostas por un mínimo de 8 integrantes disfrazados. De non ser así, considérase como maqueta, optando só á gratificación por participar. As
  maquetas deberán contar cun mínimo de 5 integrantes disfrazados, un mínimo de 1 metro de alto e 1,5 metros de longo e 1 metro de ancho.
 4. Non poderán participar as maquetas e carrozas que fagan referencia a establecementos comerciais.

Premios.
Establécense os seguintes premios, ata un límite máximo de consignación orzamentaria de 9.300,00 euros:

 1. Premios outorgados conforme á valoración do xurado:
 • 1ª Carroza clasificada: 700 €
 • 2ª Carroza clasificada: 600 €
 • 3ª Carroza clasificada: 500 €
 1. Premios pola participación no concurso:
 • Todas as carrozas que realicen o desfile terán unha gratificación de 250 €.
 • Todas as maquetas que realicen o pasacalle terán unha gratificación de 150 €.

CONCURSO DE COMPARSAS PARA O MARTES DE ENTROIDO 13 DE FEBREIRO DE 2024 ás 18:30 horas na Praza de Alfredo Brañas (en caso de choiva trasladarase ao Salón José Peña)

 • Publicación da convocatoria e prazo de presentación.
 1. As inscricións poderán ser presentadas dende o día 5 de febreiro, unha vez publicado o extracto da convocatoria no BOPPO na forma e termos previstos na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en relación coa Base de Datos Nacional de Subvencións.
 2. A inscrición deberá facerse obrigatoriamente na Biblioteca Municipal Luís Rei, en horario de 9:00h á 14:00h, no modelo de inscrición normalizado (Anexo I), indicando:
 • Nome da comparsa e temática que representa.
 • Listado numerado dos integrantes da comparsa e rango de idades.
 • Nome, apelidos, DNI, enderezo e teléfono do representante (no caso de ser un grupo informal e non unha asociación constituída).
 • Nome, CIF, enderezo e teléfono da Asociación (no caso de ser unha asociación legalmente constituída). Farase constar así mesmo o nome e DNI do representante da Asociación.
 1. Xunto coa instancia de inscrición deberá achegarse obrigatoriamente a seguinte documentación:
 • Copia do DNI do representante do grupo (no caso de grupos informais).
 • Copia do CIF da Asociación e copia do DNI do representante (no caso de ser unha asociación legalmente constituída).
 • Declaración responsable de atoparse ao corrente das obrigas tributarias e da seguridade social, segundo impreso normalizado (Anexo II).
 • Certificado de conta bancaria da Asociación ou do representante do grupo (no caso de grupos informais) para o ingreso do premio.
 1. O prazo de presentación da documentación será do luns 5 de febreiro ao venres 9 de febreiro ás 14:00h.
 2. As comparsas terán a obriga de entregar, o mesmo día da inscrición, 2 exemplares das súas letras na biblioteca, para lles seren entregadas ao xurado e ao arquivo municipal. A data límite para esta entrega é o venres 9 de febreiro ás 14.00 horas no mesmo lugar da inscrición.

Normas de participación.

 1. As comparsas estarán formadas, por un mínimo de 10 persoas, e terán un representante legal maior de idade, que asuma a responsabilidade en todos os supostos derivados da participación neste concurso.
 2. As comparsas deberán estar o martes 13 de febreiro de 2024, coa suficiente antelación, no Praza de Alfredo Brañas ou, en caso de mal tempo, no Salón José Peña.
 3. As comparsas contarán con medios propios para faceren a súa actuación, e terán un máximo de 20 minutos dende que suban ata que baixen do escenario ou un máximo de 5 cancións por grupo. Establécese igualmente un mínimo de 3 cancións para poder participar.
 4. A actuación realizarase segundo a orde establecida no momento da inscrición, da que deberán estar pendentes cada un dos seus representantes.
 5. As comparsas non poderán usar na súa actuación medios ou materiais que supoñan un perigo para as persoas. O xurado penalizará as comparsas que incumpran este apartado coa súa eliminación automática.
 6. Unha vez rematado o concurso, as comparsas retirarán do espazo no que se realice o Concurso todas as súas pertenzas. De non facelo poden incorrer nunha penalización económica.
 7. As comparsas que o precisen comprométense a entregar, con tempo suficiente (a través dun CD, memoria extraíble…) ao técnico do son os arquivos de música que queiran reproducir durante a súa actuación. Deberán concretar co antedito técnico formato e calidade para evitar problemas durante
  a actuación.
 8. Co fin de colaborar e de lle dar máis vistosidade ao desfile de carrozas do Domingo de Entroido, animaráselles ás comparsas a que participen no devandito desfile.

Premios.
Establécense os seguintes premios, ata un límite máximo de consignación orzamentaria de 3.350,00 euros:
1.- Premios outorgados conforme á valoración do xurado:

 • 1ª Comparsa Clasificada: 600 €
 • 2ª Comparsa Clasificada: 450 €
 • 3ª Comparsa Clasificada: 300 €

2.- Premios pola participación no concurso: Todas as comparsas participantes no concurso levarán unha gratificación de 200 €.
3.- Segundo a normativa vixente, os premios superiores a 300 € estarán suxeitos á correspondente retención tributaria.

CONCURSO DE DISFRACES XUVENIL E ADULTO PARA O MARTES DE ENTROIDO 13 DE FEBREIRO DE 2024

Publicación da convocatoria e prazo de presentación.

 1. As inscricións poderán ser presentadas dende o día 5 de febreiro, unha vez publicado o extracto da convocatoria no BOPPO na forma e termos previstos na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en relación coa Base de Datos Nacional de Subvencións.
 2. A inscrición deberá facerse obrigatoriamente na Biblioteca Municipal Luís Rei, en horario de 9:00h á 14:00h, no modelo de inscrición normalizado (Anexo I), indicando:
 • Indicación da modalidade na que se participa: Individual, Parella ou Grupo.
 • Para a modalidade Individual: Nome, apelidos, DNI, enderezo e teléfono da persoa participante. Os menores de idade que participen no desfile deberán ser inscritos por un adulto, que actuará como representante e dita inscrición levará implícita a autorización por parte dos responsables dos menores.
 • Para a modalidade Parella ou Grupo:
 • Nome, apelidos, DNI, enderezo e teléfono do representante (no caso de tratarse dun grupo informal e non unha asociación constituída).
 • Nome, CIF, enderezo e teléfono da Asociación (no caso de ser unha asociación legalmente constituída). Farase constar así mesmo o nome e DNI do representante da Asociación.
  3.- Xunto coa instancia de inscrición deberá achegarse obrigatoriamente a seguinte documentación:
 • Copia do DNI no caso de: persoa individual participante; representante dun menor; representante dun grupo informal.
 • Copia do CIF da Asociación e copia do DNI do representante (no caso de ser unha asociación legalmente constituída).
 • Declaración responsable de atoparse ao corrente das obrigas tributarias e da seguridade social, segundo impreso normalizado (Anexo II).
  4.- O prazo de presentación da documentación será do luns 5 de febreiro ao venres 9 de febreiro ás 14:00h. Tamén, de xeito excepcional, abrirase un prazo de inscrición o martes 13 de febreiro, no lugar da realización do concurso, en horario de 16.30h a 17.00h. Os participantes deberán obrigatoriamente desfilar pola pasarela.

Premios.
1.- Establécense os seguintes premios, ata un límite máximo de consignación orzamentaria de 1.050,00 euros que se imputará á aplicación 3380.48100:
-Dous premios ao mellor Disfrace Individual:

 • Xuvenil: un premio de 125€
 • Adulto: un premio de 125€

-Dous premios ao mellor Disfrace en Parella:

 • Xuvenil: un premio de 175€
 • Adulto: un premio de 175€

-Dous premios ao mellor Disfrace de Grupo:

 • Xuvenil: un premio de 225€
 • Adulto: un premio de 225€

*Consideraranse na categoría Xuvenil aos rapaces e rapazas de 12 a 17 anos cumpridos e Adultos de 18 anos cumpridos en diante.
*Terán consideración de Grupo todos aqueles que conten cun mínimo 3 persoas.
*Na categoría de grupos, nos casos nos que haxa adultos e mozos mesturados na unidade do disfrace, prevalecerá no concurso a categoría da maioría dos integrantes.
*Presentarse ao mellor disfrace en modalidade Individual, Parella ou Grupo excluirá de poder presentarse en calquera das outras dúas modalidades.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *