Axudas para proxectos de dixitalización de «Última Milla» en empresas do sector turístico – 2023

Data de publicación: 28/12/2023

Data de inicio solicitude: 29/12/2023

Data de remate solicitude: 28/02/2024

Obxecto

Esta Orde ten por obxecto publicar as bases reguladoras e a convocatoria do programa de axudas de «Última Milla» para proxectos de dixitalización de empresas, asociacións e agrupacións de entidades cuxa actividade, ben sexa directa ou verticalizada, estea orientada ao sector turístico en xeral ou a calquera dos seus subsectores produtivos.

En concreto preténdese mobilizar proxectos singulares e transformadores que cubran procesos e produtos facilmente escalables e replicables cunha clara orientación ao usuario final e que conteñan, entre outros, melloras na dixitalización e intelixencia aplicados á xestión, promoción, posta en valor e difusión para destinos e sector turístico.

Características da axuda

Os tipos de actuacións e proxectos susceptibles de recibir as axudas serán os seguintes:

a) Liña 1: Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico innovadores. Deberán ser proxectos que incorporarán tecnoloxías emerxentes ou de novo desenvolvemento con risco tecnolóxico medio/alto. Proxectos de desenvolvemento con carácter aplicado, moi próximos ao mercado (niveis de madurez da tecnoloxía TRL 6-8), con risco tecnolóxico medio/alto, que permitan mellorar a competitividade do sector turístico mediante a incorporación de tecnoloxías emerxentes ou de novo desenvolvemento no ámbito da internet das cousas, 5G, big data, ciberseguridade ou aplicacións móbiles, sen carácter limitativo.

A finalidade última dos proxectos será promover a transformación dixital das empresas que os levan a cabo no marco das seguintes categorías: xestión das empresas na súa relación con clientes, na xestión dos seus beneficios ou no seu posicionamento de marca ou o desenvolvemento de espazos de datos (segundo as características que se describen no anexo XII da Orde) para casos de uso de turismo.

Os proxectos obxecto desta Liña 1 deberán reunir as seguintes condicións:

1.º De participación: os proxectos desenvolveranse baixo a modalidade de agrupación dun mínimo de 5 empresas. As contías e intensidades das axudas computaranse individualmente para cada beneficiario.

2.º De contía: o orzamento mínimo do proxecto será de 300.000 euros e o orzamento máximo será de 3.000.000 euros.

3.º De duración: os proxectos terán unha execución máxima de doce meses desde a resolución definitiva de concesión.

b) Liña 2: Proxectos de implantación e adopción de novas tecnoloxías. Proxectos demostradores de coñecementos e/o tecnoloxías testadas previamente en mercado (niveis de madurez da tecnoloxía TRL 8-9), con risco tecnolóxico baixo, que permitan mellorar a competitividade do sector turístico mediante a implantación e adopción de tecnoloxías existentes no ámbito da Internet das cousas, 5G, big data e ciberseguridade ou aplicacións móbiles, sen carácter limitativo.

A finalidade última dos proxectos será promover a transformación dixital das empresas que os levan a cabo no marco das seguintes categorías: xestión das empresas na súa relación con clientes, na xestión dos seus beneficios ou no seu posicionamento de marca ou o desenvolvemento de espazos de datos (segundo as características que se describen no anexo XII da Orde) para casos de uso de turismo.

Os proxectos obxecto desta Liña 2 deberán reunir as seguintes condicións:

1.º De participación: os proxectos desenvolveranse baixo a modalidade de agrupación dun mínimo de 3 empresas. As contías e intensidades das axudas computaranse individualmente para cada beneficiario.

2.º De contía: o orzamento mínimo do proxecto será de 200.000 euros e o orzamento máximo será de 750.000 euros.

3.º De duración: os proxectos terán unha execución máxima de doce meses desde a resolución definitiva de concesión.

c) Liña 3. Proxectos de implantación e adopción por parte de pemes de tecnoloxías testadas previamente no mercado con risco tecnolóxico baixo ou en xeral de procesos de dixitalización das súas actividades. Os proxectos presentados nesta modalidade deberán estar vinculados a: tecnoloxías vinculadas á sensorización (beacons, NFC, tótems e outros elementos similares), tecnoloxías vinculadas á seguridade de visitantes (xeolocalización, eficiencia enerxética e similares), tecnoloxías relacionadas da demanda turística (sistemas de intelixencia, business intelligence e big data; apps de destino; tarxetas electrónicas de fidelización de turistas, sistemas de tradución multilingües, adaptación accesible de contidos), tecnoloxías, equipamentos e infraestruturas vinculadas á sustentabilidade, racionalización e optimización de recursos, (xestión intelixente da iluminación pública, rego, mobilidade, transporte, aparcamento, residuos e eficiencia enerxética; sistemas de control de tráfico en áreas turísticas e de transporte público de interese turístico; sistemas de recarga de vehículos eléctricos e similares),tecnoloxías e equipamentos e infraestrutura vinculada á xestión, (plataformas de xestión intelixente; sistemas de interconexión e similares) e o desenvolvemento de espazos de datos (segundo as características que se describen no anexo XII da Orde) para casos de uso de turismo.

Os proxectos obxecto desta liña 3 deberán reunir as seguintes condicións:

1.º De participación: os proxectos presentaranse individualmente por parte das empresas pemes.

2.º De contía: o orzamento mínimo do proxecto será de 20.000 euros e o orzamento máximo será o establecido no regulamento 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis e futuras modificacións de leste.

3.º De duración: os proxectos terán unha execución máxima de nove meses desde a resolución definitiva de concesión.

A intensidade máxima das axudas nas liñas 1 e 2 será de ata o 50 % do orzamento financiable do proxecto, no caso de pemes. Con todo, naqueles supostos en que participen grandes empresas nas mencionadas liñas de axudas 1 e 2, a intensidade máxima para as grandes empresas será do 15 % do orzamento financiable. No caso das asociacións sen ánimo de lucro e federacións e confederacións do sector turístico que acrediten que non realizan actividade económica, a intensidade máxima será do 70 % do orzamento financiable ao non ser consideradas axudas de Estado.

As axudas a grandes empresas unicamente serán compatibles co mercado interior se colaboran de maneira efectiva con peme na actividade obxecto de axuda e se as peme coas que colaboran corren cun mínimo do 30 % dos custos subvencionables.

A intensidade da axuda deberá computarse a nivel de cada empresa beneficiaria, sen prexuízo de que forme parte dunha agrupación.

No caso da Liña 3 a intensidade máxima das axudas poderá ser de ata o 100 % do orzamento total do proxecto co importe máximo establecido no regulamento 1407/2013 e futuras modificacións deste.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

a) As empresas do sector turístico que estean validamente constituídas, teñan personalidade xurídica propia e domicilio fiscal en España. Consideraranse empresas do sector turístico as entidades que exerzan unha actividade económica independentemente da súa forma xurídica e do seu financiamento e que entre os seus fins e actividades recollan a xestión, promoción, posta en valor e difusión dos recursos turísticos baixo algún dos códigos recolleitos na Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) e que se detallan no artigo 7 da Orde.

b) Asociacións sen ánimo de lucro, federacións e confederacións do sector turístico legalmente constituídas e dadas de alta no Rexistro correspondente de Asociacións e cuxo obxecto social e actividade se encadra dentro dos códigos CNAE apuntados no artigo 7 da Orde e acrediten que non realizan actividade económica.

c) Empresas cuxa actividade lles permita constituírse en socios tecnolóxicos e con experiencia demostrable no ámbito turístico, para iso presentarán unha declaración responsable tal como establécese no anexo X da Orde.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *