Obxecto

Esta Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2024 das axudas en réxime de concorrencia competitiva ás persoas armadoras e non competitiva as persoas tripulantes de embarcacións afectadas pola paralización temporal da actividade pesqueira nos bancos marisqueiros sublitorais de libre marisqueo da ría de Arousa dos Lombos do Ulla, Ou Bohído e Cabío, e dos do Plan de xestión de moluscos bivalvos, desde embarcación, en zonas de autorización aprobado á Confraría de Pescadores de Noia e do Plan de xestión específico conxunto de moluscos bivalvos desde embarcación en zonas de libre marisqueo das Confrarías de Pescadores de Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín. O código do procedemento administrativo para as persoas armadoras é PE406A e para as persoas tripulantes é PE406B.

Persoas beneficiarias e requisitos xerais

De acordo co disposto no artigo 21.5 do Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de xullo de 2021, polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, poderán ser beneficiarias das axudas por paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos bancos marisqueiros sublitorais definidos no artigo 1, as persoas que teñan a condición de:
a) Armadoras das embarcacións que estean rexistradas como activas no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira e no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia e que levasen a cabo actividade polo menos 120 días durante os anos 2022 e 2023.
b) Tripulantes que traballasen polo menos 120 días durante os anos 2022 e 2023, a bordo dunha embarcación afectada pola paralización temporal.

Requisitos específicos das persoas armadoras

As persoas armadoras, que sexan beneficiarias de acordo co disposto no artigo anterior, terán que cumprir os seguintes requisitos:

a) Que a embarcación pertenza á 3.ª lista do Rexistro de Buques e Empresas Navieiras.
b) Que a embarcación teña porto base na Comunidade Autónoma galega e estea en situación de alta no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira e no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Que o permiso de explotación da embarcación, que deberá estar vixente, inclúa a modalidade de «marisqueo» ou «libre marisqueo» da zona correspondente. O cumprimento deste requisito verificarase mediante a información que obra na Consellería do Mar.
d) A efectos de que as persoas tripulantes obxecto da paralización temporal poidan acollerse ás axudas correspondentes, xustificación de que a persoa armadora ou empresaria presentou ante as autoridades laborais a correspondente comunicación de inicio do procedemento de suspensión dos contratos regulados no artigo 47 do Estatuto dos traballadores, polo total da tripulación enrolada na embarcación, como data límites a do último día previo ao comezo do tempo de parada obxecto da axuda, a efectos de poder adoptar a decisión de suspender os contratos de traballo. Eximirase deste requisito cando a persoa armadora xustifique documentalmente a non existencia de persoas traballadoras no momento de producirse a paralización temporal.
e) A paralización, de feito, de todas as actividades de pesca e marisqueo realizadas pola embarcación durante todo o período que dure a parada temporal segundo o establecido no artigo 11.1. Esta circunstancia deberá quedar recollida no rol de despacho, no que se indicará expresamente que a embarcación entra en porto para iniciar unha parada temporal da actividade pesqueira e, igualmente, o día de saída indicarase que a embarcación finaliza a súa parada temporal. A suspensión da actividade pesqueira acreditarase a través da entrega do rol na Capitanía Marítima do porto no momento da súa chegada. A inactividade pesqueira deberá ser total e a embarcación permanecerá no porto durante todo o período computable da parada, non podendo ser despachada para ningunha actividade.
Na aplicación informática de alternancia de artes da Consellería do Mar deberá indicarse durante o tempo de parada como “Comunicación de inactividade”.

Requisitos específicos das persoas tripulantes

As persoas tripulantes que sexan beneficiarias, de acordo co establecido no artigo 4, deberán cumprir cos seguintes requisitos:
a) Estar enrolada a bordo dunha embarcación afectada pola paralización temporal.
b) Estar incluída nun procedemento de suspensión de contrato de traballo ou de redución de xornada, excepto no caso das persoas traballadoras por conta propia que teñan a consideración de familiares colaboradores da persoa armadora.
c) Estar en situación de alto no Réxime Especial da Seguridade Social dos/as traballadores/as do mar na embarcación na que se atopaban enrolados no momento de sobrevir a inmobilización da frota durante a parada e, ademais, os traballadores por conta allea manter a relación laboral de forma ininterrompida coa empresa armadora da embarcación na que se atopaban enroladas no momento de sobrevir a inmobilización da frota durante a parada. Tamén poderán percibir axudas as persoas tripulantes que, mantendo ininterrompida a súa relación laboral coa empresa, non figuren enroladas no momento da paralización temporal como consecuencia dunha incapacidade laboral, permisos retribuídos, vacacións, excedencia e/ou expectativa de embarque, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural; a condición de que cumpran os demais requisitos establecidos no punto 1 e quede acreditado o cesamento nesa situación ao longo do período de tempo de duración da paralización temporal.
d) Acreditar un período de cotización no Réxime Especial da Seguridade Social dos/as traballadores/as do mar de, polo menos, doce meses ao longo da súa vida laboral.

Deberes específicos das persoas empresarias ou armadoras

As persoas empresarias ou armadoras deberán manter ás súas persoas traballadoras en situación de alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos/as traballadores/as do Mar durante o período de inactividade. No caso de que a persoa beneficiaria fose armadora autónoma enrolada como tripulante deberá permanecer de alto como tal traballadora autónoma no devandito Réxime durante o devandito período de inactividade.

Contía da axuda

O importe máximo da axuda concedida ás persoas armadoras, en virtude do disposto no artigo 16 do Real Decreto 1173/2015, do 29 de decembro, modificado polo Real Decreto 528/2022, do 5 de xullo, e Real Decreto 1013/2023, do 5 de decembro, será unha cantidade, pola embarcación obxecto da paralización temporal, que se calculará multiplicando o baremo correspondente establecido no anexo III do mencionado RD, polo número de arqueo bruto (GT) do buque e o número de días establecido como período subvencionable.

Calcularase mediante a seguinte fórmula:
[(prima custo fixo x gt) (prima lucro cesante)] x número de días de paralización
A cuantificación das curmás obedece á seguinte táboa:

Arte de PescaPrima de Coste Fixo
Importe gt/día (€)
Prima Lucro Cesante
Importe/día/buque (€)
Pesca artesanal (inferior a 12 m)20,0131,73


Para estes efectos, o número de arqueo bruto (gt) será o que figura na folla de asento da embarcación recoñecido con efectos pesqueiros ou, na súa falta, no certificado de arqueo definido en tonelaxe de arqueo bruto.
O importe mínimo a percibir será de 134 euros por día hábil de parada.
Por días de paralización entenderanse os efectivamente hábiles para o exercicio da actividade pesqueira segundo a normativa vixente.
A contía da axuda ás persoas tripulantes calcularase multiplicando o importe máximo de 50 € por cada día hábil de parada.
En caso de superación das dispoñibilidades orzamentarias axustaranse as contías e repartiranse prol rata entre todas as persoas tripulantes beneficiarias.

Duración

As axudas outorgaranse por 62 días hábiles de parada, nun período máximo subvencionable de tres (3) meses, comprendidos entre:

  • O día 1 de xaneiro de 2024 e o día 31 de marzo de 2024 (ambos os incluídos) para a paralización temporal relativa aos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa dos Lombos do Ulla, Ou Bohído e Cabío.
  • O día 1 de febreiro de 2024 e o día 30 de abril de 2024 (ambos os incluídos) para a paralización temporal relativa ao Plan de xestión de moluscos bivalvos, desde embarcación, en zonas de autorización aprobado á Confraría de Pescadores de Noia e ao Plan de xestión específico conxunto de moluscos bivalvos desde embarcación en zonas de libre marisqueo das Confrarías de Pescadores de Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín.
    A interrupción da actividade do buque ou tripulante de que se trate deberá ter lugar durante polo menos 30 días nun ano civil determinado.
Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *