Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias, no marco do Plan estratéxico da política agraria común de España 2023-2027, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e convócanse para o ano 2024.

Estas Intervencións regúlanse mediante os seguintes procedementos administrativos:

a) Establecemento de persoas agricultoras novas.
b) Establecemento de novos agricultores.
c) Axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Explotacións agrarias.
d) Axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á
mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Pequenas explotacións.
e) Axudas a investimentos en modernización e/o mellora de explotacións. Explotacións agrarias.
f) Axudas a investimentos en modernización e/o mellora de explotacións. Pequenas explotacións

Requisitos das persoas beneficiarias

As persoas que desexen acceder ás axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos
naturais deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Ser titular / cotitular de explotación agraria rexistrada no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia ou ben ser “novo agricultor” que se establece cun plan empresarial que inclúe actuacións en materia de mitigación-adaptación ao cambio climático e o medio ambiente, excepto no caso de persoa agricultora moza ou noticia que solicita simultaneamente a axuda ao establecemento de persoas agricultoras novas ou novas.
b) Ter polo menos 18 anos de idade, no caso de persoas físicas.
c) Ter capacitación profesional suficiente, o cal se acreditará segundo establécese no Decreto 200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, excepto no caso de establecemento de persoas agricultoras novas ou novas. As persoas xurídicas deberán acreditar que polo menos o 50 % das persoas socias posúe a capacitación suficiente.
d) Que a súa actividade principal sexa a agraria.
e) Exercer a actividade agraria na explotación, así como a manter os investimentos cofinanciados durante 5 anos, desde o pago final ao beneficiario ou 3 anos no caso de mantemento de investimentos ou de postos de traballo creados por pemes.
f) A solicitude ten que ser viable economicamente.
g) Non ter ningún expediente da axuda da submedida 4.1 “Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas do PDR de Galicia 2014-2020, sen presentar a súa solicitude de pago na data de publicación desta orde.
h) Non ter unha axuda concedida pola mesma intervención.
i) As comunidades de bens e as sociedades civís farán constar no anexo de solicitude os compromisos de execución asumidos por cada un dos seus membros, así como o importe de subvención que se vai a aplicar por cada un deles.

No caso de solicitantes do procedemento de axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Explotacións agrarias, deberán cumprir ademais, que a explotación ten que ter unha dimensión suficiente que, como mínimo traducirase nunha renda unitaria de traballo igual ou superior ao 35 % da renda de referencia anual.

Non caso de solicitantes do procedemento de axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Pequenas explotacións, deberán cumprir ademais, ser pequena explotación e residir no concello onde se atopa a explotación ou en concellos limítrofes.

Investimentos elixibles

Serán investimentos elixibles os relacionados a continuación, con carácter limitativo:
a) Investimentos relacionados coa xestión eficiente de estercos e xurros (sistemas de almacenamento e/o cubrición de almacéns de abono ou xurro).
b) Investimentos en mellora da xestión e aproveitamento dos estercos e xurros:
a. Nitrificación-desnitrificación.
b. Separación sólido-líquido.
c. Compostaxe.
d. Dixestión anaerobia.
c) Investimentos en produción de enerxía renovable para uso exclusivo en autoconsumo na explotación: solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa, eólica, aerotérmica ou geotérmica.
d) Os custos xerais vinculados aos investimentos anteriores.

Nesta intervención non serán subvencionables os seguintes investimentos:
a) O IVE, as taxas, licenzas administrativas ou outros impostos.
b) Os intereses de débeda e os seus gastos
c) Os intereses de demora, recargas, multas coercitivas e sancións administrativas e penais.
d) Os gastos de procedementos xudiciais.
e) A adquisición de terreos por un importe superior ao 10% do custe total elixible.

Establécese o seguinte importe de investimento elixible mínimo:
a. Para o procedemento de axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Explotacións agrarias: 20.000 euros.
b. Para o procedemento axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Pequenas explotacións: 5.000 euros.

Porcentaxe e contía máxima da axuda

O importe da axuda será do 40 % dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un máximo do 75 % en función da aplicación dos seguintes criterios:
a) 10 % cando os investimentos sexan realizados por unha persoa que cumpra as condicións de persoa
agricultora jóven. Para que unha persoa xurídica poida ter esta bonificación, máis do 50 % das persoas socias deberán ser persoas mozas.
b) 10 % no caso de investimentos en zonas con limitacións naturais de montaña ou en Rede Natura 2000.
c) 10 % no caso de investimentos en explotacións de agricultura ecolóxica.
d) 5 % no caso de que a persoa titular da explotación sexa muller. Para que unha persoa xurídica poida ter esta bonificación, máis do 50 % das persoas socias deberán ser mulleres ou que as persoas socias mulleres acrediten máis do 50% do capital social.
No caso de investimentos en explotacións intensivas, a axuda limitarase á porcentaxe de axuda basee.

  1. A contía máxima da axuda establécese en:
    a) Para o procedemento de axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Explotacións agrarias: 40.000 euros
    b) Para o procedemento axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Pequenas explotacións: 10.000 euros

Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *