Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que contraten a unha persoa traballadora, ben sexa para apoio no negocio durante o seu período de descanso por nacemento adopción ou acollida ou a transformen en indefinida posteriormente, ben sexa para apoio no coidado
de menores, maiores e/o persoas con discapacidade ou dependencia, segundo o disposto nesta orde. Ao mesmo tempo subvencionarase unha parte do custo dos centros e/o servizos para o coidado de menores, maiores e/o persoas con discapacidade ou dependencia.

As axudas irán dirixidas á contratación no período subvencionable, que comprende do 30 de setembro de 2023 ao 29 de setembro de 2024, dunha persoa traballadora para a substitución da persoa autónoma no seu negocio nos casos de maternidade ou paternidade, unha vez iniciado o seu período de descanso por nacemento, adopción ou acollida. Tamén se apoia a contratación dunha persoa traballadora para a substitución da traballadora autónoma no caso de baixa por risco durante o embarazo ou a lactación. Igualmente, incentívanse os contratos indefinidos realizados coa mesma persoa contratada para substitución, unha vez finalizado o período de descanso por nacemento, adopción ou acollida. (Bono autónomo Concilia I)

As axudas diríxense tamén á contratación indefinida, no período subvencionable, que comprende do 30 de setembro de 2023 ao 29 de setembro de 2024, dunha persoa traballadora para apoiar á persoa autónoma no coidado de menores e/o maiores e/o persoas con discapacidade ou dependencia (graos I, II e III) ao seu cargo, independentemente de que existisen ou non situacións de maternidade ou paternidade ou asimiladas. (Bono autónomo Concilia II).

Igualmente apoiaranse os gastos dos servizos de coidado de menores e/o maiores e/o persoas con discapacidade ou dependencia (graos I, II e III) a cargo da persoa autónoma , realizados no período subvencionable, que comprende do 30 de setembro de 2023 ao 30 de setembro de 2024. (Bono autónomo Concilia III).

Bono autónomo Concilia I

Será subvencionable a contratación realizada por unha persoa traballadora autónoma para a substitución nos casos de maternidade ou paternidade, unha vez iniciado o seu período de descanso por nacemento, adopción ou acollemento, e pola duración do mesmo. Tamén será subvencionable a contratación dunha persoa traballadora para a substitución da traballadora autónoma no caso de baixa por risco durante o embarazo ou a lactación, e pola duración de dita baixa, sempre que a persoa beneficiaria cumpra os requisitos establecidos nesta orde.
No caso de autónomas embarazadas ou persoas autónomas en proceso de adopción, o contrato de substitución será subvencionable ata dous meses antes do inicio do seu período de descanso, co fin de posibilitar a transferencia do coñecemento necesario á persoa contratada que posibilite o mantemento da actividade durante a correspondente baixa.
Igualmente, incentívanse os contratos indefinidos realizados coa mesma persoa contratada por substitución, unha vez finalizado o período de descanso por nacemento, adopción ou acollida.

Serán subvencionables as contratacións que cumprindo cos requisitos enumerados nos para parágrafos anteriores iníciense entre o 30 de setembro de 2023 ao 29 de setembro de 2024.

O importe da subvención para compensar a devandita contratación será de 1.100€ por mes completo, segundo a duración indicada na comunicación da contratación, e polo período de duración da baixa de maternidade ou paternidade, salvo nos casos previstos no apartado anterior.

Nos supostos de risco durante o embarazo o período máximo que se terá en conta para a axuda será de oito meses de contratación, sendo por tanto o importe máximo que se pode percibir de 8 .800€.

No caso de transformación do contrato de substitución en contrato indefinido unha vez finalizado o período de descanso por nacemento, adopción ou acollida o importe da subvención será de 7 .500€, e alcanzará os 9.000€ cando a persoa encádrese nalgún dos seguintes colectivos, non acumulables:
a) Muller.
b) Persoas desempregadas de longa duración no momento do contrato de substitución.
c) Maiores de 52.
d) Persoas con discapacidade.
e) Persoas en situación ou risco de exclusión social.
f) Persoas emigrantes retornadas.
g) Persoas estranxeiras.

As contías previstas no apartado anterior reduciranse proporcionalmente nos casos en que a xornada sexa a tempo parcial, de polo menos o 50%, ou nos períodos en que a substitución sexa inferior a un
mes.

Bono autónomo Concilia II

Será subvencionable a contratación indefinida realizada por unha persoa traballadora autónoma, para o coidado de menores e/o maiores e/o persoas con discapacidade ou dependencia, sempre que a persoa beneficiaria cumpra os requisitos establecidos nesta orde.
Serán subvencionables as contratacións que cumprindo cos requisitos enumerados no parágrafo anterior iníciense entre o 30 de setembro de 2023 ao 30 de setembro de 2024.
O importe da subvención para compensar a devandita contratación será de 7 .500€, e alcanzará os 9.000€ cando a persoa encádrese nalgún dos seguintes colectivos, non acumulables:
a) Muller.
b) Persoas desempregadas de longa duración.
c) Maiores de 52.
d) Persoas con discapacidade.
e) Persoas en situación ou risco de exclusión social.
f) Persoas emigrantes retornadas.
g) Persoas estranxeiras.

As contías previstas no apartado anterior reduciranse proporcionalmente nos casos en que a xornada sexa a tempo parcial, de polo menos o 50%.

Bono autónomo Concilia III

Será subvencionable, o 75% dos custos do centro ou do servizo de coidado de menores, maiores e/o persoas con discapacidade ou dependencia, ata un máximo de 3.000 €. Os custos deberán corresponder a gastos incluídos no período subvencionable, que comprende do 30 de setembro de 2023 ao 30 de setembro de 2024, e os centros e servizos deben estar situados na Comunidade Autónoma de Galicia.
No caso de menores serán subvencionables os servizos de coidado que xurdan en períodos de vacacións escolares, cando os centros educativos estean pechados polas devanditas vacacións, segundo o calendario escolar oficial.
Estes servizos comprenden a asistencia a campamentos ou outros recursos de conciliación colectivos, especificamente organizados por calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, para a atención de menores nos períodos de vacacións escolares; tamén serán subvencionables os mesmos servizos de coidado de menores que xurdan fose do horario escolar durante o período lectivo do centro onde está escolarizado o/a menor, que deberá acreditar mediante a presentación do horario oficial do colexio.
Non se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos, como é o caso de IVE, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, segundo dispón o artigo 29.8 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Os servizos deben ser contratados con provedores que se dediquen á actividade obxecto da subvención.

Os tres tipos de axudas reguladas nesta orde, bono autónomo Concilia I, Concilia II e Concilia III serán compatibles entre si.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *