Obxecto
O obxecto desta resolución é a convocatoria de axudas a transportistas para o ano 2024 a
traballadores autónomos na estrada que abandonen a actividade.

Contías das axudas

De conformidade co disposto nas bases reguladoras destas axudas, a contía que se concederá polo total das autorizacións de transporte público das que fose titular, ás que deberá renunciar o beneficiario para proceder ao cobramento da axuda, será de 30.000 €.
Se o beneficiario é menor de sesenta e cinco anos, concederanse 5.300 euros adicionais por cada seis meses completos restantes antes de cumprir os sesenta e cinco anos. O cómputo dos semestres completos realizaranse a partir do 1 de xuño do ano en que se concede a axuda. O beneficiarios que fosen declarados incapacidade permanente en grao total, absoluto ou elevado discapacidade para o exercicio da profesión habitual de transporte non percibirá contía ningunhapor este concepto, independentemente da súa idade.

Criterios de valoración das solicitudes

De conformidade co disposto na Orde FOM/3218/2009, do 17 de novembro, pola que
aprobou as bases reguladoras desta axuda, para a súa concesión terase en conta o feito
dispor, no momento da presentación da solicitude, dunha resolución que determine a data dos efectos da aprobación da pensión por incapacidade permanente absoluta, total ou grave para o exercicio da profesión habitual de transportista e a maior idade dos transportistas.
A ponderación destes criterios realizarase do seguinte xeito: en primeiro lugar,
dará preferencia os que teñan dita resolución de incapacidade; en canto aos demais beneficiarios, elaborarase unha lista por orde decrecente de idade
. As axudas concederanse a os que ocupen os primeiros postos da relación de beneficiarios así elaborada, ata o límite de crédito dispoñible aprobado na convocatoria.
En caso de coincidencia na data de nacemento entre dous ou máis solicitantes, de tal xeito que se o desempate é determinante para adquirir ou non a condición de beneficiario, as solicitudes serán ordenadas en función do número total de días de alta como autónomo reflectido no informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social; tendo prioridade na concesión de axudas aos solicitantes que teñan cotizacións máis longas.


Límite de idade dos solicitantes


A idade mínima para solicitar estas axudas é de 63 anos sen límite de idade superior. Isto
idade mínima, os solicitantes non están obrigados a ter, no momento da presentación da solicitude, de resolución que determine a data de efectividade da aprobación da pensión por incapacidade permanente absoluta, total ou grave para o exercicio da profesión habitual de transportista.

Vixencia das autorizacións de transporte


Polo menos unha das autorizacións de transporte público en poder do solicitante deberá estar vixente no momento da presentación da solicitude e ata que se renuncie a esta por ser así beneficiario da axuda ou, se é o caso, na data de aprobación da pensión de invalidez permanente en grao de incapacidade total, absoluta ou grande que se recolle na correspondente Resolución.

Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *