Obxecto e requisitos dos proxectos

Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos de dixitalización cuxa finalidade sexa a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexión dixital de procesos entre unha empresa galega e outras empresas ou entre dúas ou máis empresas galegas como poden ser ordes de fabricación distribuída, sistemas de facturación, procesos entre un líder industrial cara ás pemes que conforman a súa cadea de valor.
Para unha correcta interpretación desta convocatoria debe terse en conta que ao longo destas bases farase referencia aos seguintes conceptos:
– Modalidade de proxecto: para distinguir entre proxectos individuais e colectivos.
– Tipo de proxecto: para clasificar os proxectos en función do importe total subvencionable.
– Tipoloxía: para clasificar o alcance e obxectivo do proxecto que se quere levar a cabo.
Os proxectos poderán ser de dúas modalidades:

a) Proxectos individuais nos que unha peme aborda unha das seguintes tipoloxías de proxecto:

1º Desenvolvemento dunha interface dixital para as súas interaccións de negocio, ou adopción/implantación dunha solución de interacción xa existente cos seus clientes ou provedores.
2º Sistemas de intelixencia artificial, machine learning e toma de decisións autónomas, interconexión de elementos físicos e virtuais, tratamento de datos captados (intelixencia de negocio, bigfecha e similares) e ciberseguridade.
3º Implementación de sistemas encamiñados á dixitalización de procesos concretos ou de xestión integral (ERP, CRM e similares).
4º Implementación dun sistema de mellora da función loxística da empresa, parcial ou integral nalgún dos seguintes ámbitos de actuación:

Dixitalización e automatización:

 1. Automatización e/o robotización de procesos loxísticos (carga e descarga, almacenaxe, transporte e distribución).
 2. Xeolocalización ou sensorización para control de localizacións, con diferentes fins (rastrexabilidade, vixilancia, localización etc.)/ etc.) de cargas, contedores e medios de transporte.
 3. Aplicación de vehículos autónomos e elementos auxiliares para automatizar operacións de transporte interno ou carga e descarga.
 4. Implantación de compoñentes ou equipos en elementos de transporte exterior que optimicen capacidade de carga ou reduzan emisións de GEI dos vehículos.

Procesos e aplicacións:

 • Desenvolver e implantar procesos de loxística inversa e/o recuperación ou reciclaxe de materiais de envasado, empaquetado, ou calquera outro utilizado na preparación das mercadorías para o transporte.
 • Desenvolver e adaptar contratos intelixentes e/o xestión de información en cadeas de bloques (blockchain).
 • API´s colaborativas e de intercambio de datos.

Virtualización e analítica de datos

 • Aplicación de realidade virtual e/o aumentada aos procesos loxísticos.
 • Algoritmia e análise de datos aplicados aos procesos loxísticos.
 • Simulación e virtualización de procesos loxísticos.
 • Monitorización e propostas de redución de pegada de carbono no transporte e distribución de mercadorías.

  b) Proxectos colectivos, nos que un grupo de empresas (opcionalmente coordinadas por un organismo intermedio colaborador) aborda unha das seguintes tipoloxías de proxecto:

  1º) Propoñen utilizar e implantar un determinado sistema nas súas interaccións dixitais, incluídas aquelas orientadas a mellora da función loxística do conxunto de empresas.
  2º) Propoñen a implantación dun sistema de dixitalización, dalgún proceso ou de xestión integral, especificamente deseñado ou desenvolvido para o seu ámbito de actividade, así como a implantación dun sistema de mellora da función loxística, parcial ou integral, de uso común, especificamente aplicable para o seu ámbito de actividade.
  Ademais, os proxectos encadraranse en tres tipos distintos en función do importe total subvencionable:

  • Tipo 1: proxectos cun importe subvencionable menos de 50.000 €.
  • Tipo 2: proxectos cun importe subvencionable de entre 50.000 € e 120.000 €.
  • Tipo 3: proxectos cun importe subvencionable de máis de 120.000€.

  Conceptos subvencionables

  En función dos criterios definidos neste artigo, establecerase o importe subvencionable de cada proxecto. Os proxectos clasificaranse de maneira automática, en función do importe subvencionable, dentro dun dos tres tipos de proxectos definidos.

  Poderanse subvencionar os seguintes tipos de conceptos:

   a) Investimentos materiais e/o inmateriais novos adquiridos en propiedade que sexan necesarios para o desenvolvemento do proxecto, sempre que a tipoloxía do investimento resulte directamente relacionada cos correspondentes ámbitos de actuación. Exclúese a adquisición e acondicionamento de inmobles, gastos de mobiliario, medios de transporte exterior, equipamento de oficina e o equipamento TIC básico (tal como ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos intelixentes, tablets, impresoras). Con todo, excepcionalmente poderase autorizar a adquisición de equipamento TIC que pola súa especificidade quede xustificado no ámbito de desenvolvemento do proxecto, cando a súa subministración sexa imprescindible para a implantación do proxecto, sen que poidan ser utilizados para outros fins distintos á devandita implantación.

   b) Servizos de consultoría externa de carácter tecnolóxico ou organizativo: asistencia técnica e consultoría directamente relacionada coa execución do proxecto.

   c) Nos proxectos da modalidade do artigo 1.b), se se opta por contar cun organismo intermedio, este poderá facturar ás pemes participantes en concepto de gastos de coordinación do proxecto, ata un máximo de 1.500 € (excluído IVE) por cada peme beneficiaria participante no proxecto, ata un importe total máximo de 6.000 € por proxecto (excluído IVE). Ese importe considerarase gasto subvencionable de consultoría externa e dividirase entre todas as pemes participantes.

   d) Nos proxectos que sexan coordinados por un hub de innovación dixital, dos seleccionados ao amparo da Estratexia galega de HID, cun importe subvencionable igual ou superior a 60.000 €, excluídos os gastos de coordinación do hub, será subvencionable, ata un máximo de 6.000 € o servizo de consultoría desenvolto polo hub en concepto de coordinación, apoio á definición do proxecto, apoio na selección de tecnoloxías e provedores e seguimento da implementación do proxecto. Adicionalmente, deberase achegar declaración do hub de innovación dixital, conforme non se proporcionou á peme solicitante ningún outro tipo de servizo e/o asesoramento financiado con outros programas de axuda e #concorrente co que se presta ao amparo desta axuda.

   e) Para aqueles proxectos nos que as colaboracións externas ou ben a adquisición de activos inmateriais superen os 30.000 € ou a suma de investimentos e colaboracións supere os 45.000 € (considerando exclusivamente os conceptos indicados nos apartados a) e b) deste punto) será subvencionable o informe dun enxeñeiro colexiado cualificado, ata un importe máximo de 2.000€, que deberán achegar #de acordo con o establecido no artigo 17.5.f. Ese importe considerarase gasto subvencionable de consultoría externa.

   Contía da axuda e criterios de avaliación e selección de proxectos

   A subvención será do 35% dos investimentos materiais e inmateriais subvencionables para as pequenas empresas, e do 25% para as medianas.
   A subvención será do 50% dos gastos en servizos de consultoría subvencionables para ambas as categorías de empresa, pequenas e medianas. Os gastos do organismo intermedio, de existir, terán a consideración de colaboracións externas.


   0 comentarios

   Deixa unha resposta

   Marcador de posición do avatar

   O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *