• As prestacións por desemprego serán máis accesibles
  • Permítese o acceso aos menores de 45 anos sen cargas familiares.
  • Poderán beneficiarse da subvención os traballadores temporais do sector agrario.
  • Elimínase o mes de espera posterior ao esgotamento da prestación para solicitar a subvención
  • A subvención será compatible durante un período de 180 días por cada novo posto de traballo
  • A duración será de ata 30 meses
  • O importe, vinculado ao IPREM, será do 95 % (570 € mensuais) durante os 6 primeiros meses, do 90 % (540 €) durante os seis meses seguintes e do 80 % (480 € mensuais) no resto do período. e será de aplicación ao novo recoñecemento desta subvención
  • Refórzanse as medidas que permitirán a reinserción laboral e mellorar a empregabilidade

O Consello de Ministros aprobou, por proposta do Ministerio de Traballo e Economía Social, o Real Decreto-Lei para simplificar e mellorar o nivel de axuda de protección por desemprego no marco da Reforma 10, do Compoñente 23: novas políticas públicas para unha mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo.

Os supostos xerais de acceso redúcense a dous: o subsidio por esgotamento e por cotización insuficiente. Tamén se conserva a subvención para maiores de 52 anos.

Únanse os requisitos para o acceso á Renda Agraria e o subsidio dos traballadores temporais do Sistema Especial Agrario, sobre o cómputo recíproco das cotizacións do PROFEA (Plan de Fomento do Emprego Agrario), que simplifica os requisitos de acceso e a xestión destas. subvencións específicas.

Con carácter temporal, os dereitos recoñecidos coa normativa anterior mantéñense ata a súa extinción.

A norma tamén prevé facilitar a transición á protección social cando o beneficiario non se reincorpore ao mercado laboral.

Mellorar a protección

Amplíase o acceso ao subsidio por esgotamento da prestación por desemprego, ao permitir o acceso aos menores de 45 anos sen cargas familiares e unifícase a duración deste subsidio nos supostos de ter cargas familiares independentemente da idade de esgotamento da prestación.

Tamén poderán acollerse á subvención por cotización insuficiente aqueles que acrediten cotización por períodos inferiores a 6 meses e carezan de cargas familiares.

Recoñécese o dereito á prestación por desemprego aos traballadores temporais agrarios.

Dereito máis fácil de obter e manter

Mellora a accesibilidade xa que se elimina o mes de espera tras o esgotamento da prestación contributiva para presentar a solicitude de subvención por esgotamento e se amplía a 6 meses o prazo de solicitude: a busca de emprego non entra en conflito coa necesidade de solicitar a subvención de forma perentoria. termos.

Con carácter xeral, o dereito a subvención xorde o día da súa solicitude e desaparecen os denominados días consumidos por solicitude de mora.

O prazo de recoñecemento redúcese a un trimestre e esíxese o cumprimento dos requisitos de carencia de ingresos e/ou cargas familiares no mes natural anterior á data de solicitude inicial da subvención e de cada unha das súas prórrogas, requirindo expresamente declaración responsable. de ingresos e ingresos do solicitante.

Compatibilidade do desemprego

A compatibilidade da subvención co traballo por conta allea regúlase por un período de 180 días por cada novo posto de traballo a tempo completo ou parcial sen redución de importe.

As prestacións por desemprego (contributivas e subsidiarias) serán compatibles coas bolsas e axudas obtidas para a asistencia a accións de formación profesional ou de formación permanente ou para a realización de prácticas formativas ou de prácticas académicas externas en entidades públicas ou privadas, que formen parte do plan. estudos e producirse no marco da colaboración entre as devanditas entidades e o centro educativo de que se trate.

Itinerario personalizado

A prestación vincularase a un itinerario personalizado de activación laboral mediante a sinatura dun convenio de actividade , no marco da Lei 3/2023, do 28 de febreiro, de emprego, cun conxunto de servizos que establezan dereitos e obrigas recíprocas entre a persoa. procurando servizos públicos de emprego para aumentar a empregabilidade da persoa.

Na nova regulación do nivel asistencial mantense a acreditación ante o SEPE (e tamén ante os servizos públicos autonómicos de emprego) das actuacións dirixidas á busca activa de emprego, á reinserción laboral ou á mellora da empregabilidade.

No marco da nova Lei de Traballo, garántenselles servizos de titoría individualizada, asesoramento permanente e atención personalizada.

As normas dictadas para a actualización da Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Emprego garantirán o acceso aos seus servizos aos beneficiarios do nivel de axuda de protección.

Así mesmo, no marco da avaliación das Políticas Activas de Emprego, realizarase unha avaliación do impacto deste nivel de axuda de protección na mellora da empregabilidade dos beneficiarios.

Duración e contía

A percepción do nivel de axuda por desemprego estenderase ata 30 meses en función da idade, circunstancias familiares e duración da prestación esgotada.

O importe, vinculado ao IPREM, será do 95% (570 euros mensuais) durante os 6 primeiros meses ; 90% os seis meses seguintes e 80% o resto do período . Será de aplicación aos novos recoñecementos desta subvención, non aos anteriores.

A subvención para maiores de 52 anos mantense nun 80% IPREM.

Entrada en vigor

A reforma entrará en vigor o 1 de xuño de 2024. Os dereitos recoñecidos antes desta data mantéñense coa normativa anterior ata a súa extinción. 


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *