Dependendo das necesidades dos nosos clientes, ofrecemos servizos de asesoramento que van desde a xestión das súas obrigacións fiscais, ata unha completa planificación fiscal tanto nos impostos indirectos (IVA) como nos directos (Sociedades, IRPF) e impostos locais, definindo a súa posición fiscal actual e os pasos a dar para minimizar as súas obrigacións tributarias futuras, tanto desde o punto de vista societario, como individual e familiar. Facémonos co cliente preguntas tales como:

É conveniente que realice a empresa algún tipo de gasto/investimento que poida dar dereito a dedución fiscal?
Vai realizar a empresa algún tipo de acción que poida dar dereito a unha subvención?
Cabo realizar algunha actuación no ámbito mercantil co fin de abaratar a carga fiscal total?
Practícanse as amortizaciones tanto do activo fixo material como inmaterial elemento por elemento?
Si percibíronse dividendos calculouse a dedución por dobre imposición correctamente, segundo a porcentaxe de participación na sociedade pagadora?