PRIMEIRO PASO ANTES DE MODIFICAR REDUCIÓNS E LIMITES DE OBRIGA DE DECLARACIÓN

O recente incremento da contía do salario mínimo interprofesional ata os 15.876 euros anuais realizado polo Real decreto 145/2024, do 6 de febreiro , polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2024, implica a revisión da regulación do Regulamento do Imposto sobre a Renda da Persoas Físicas para evitar que os contribuíntes que perciban ingresos do traballo por importe igual ou inferior ao salario mínimo interprofesional teñan que soportar retencións ou ingreso a conta.

Esta medida irá acompañada dun posterior incremento do importe da redución por obtención de rendementos do traballo regulada no artigo 20 e da obriga de declarar regulada no artigo 96, ambos da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. , coa finalidade de permitir que na declaración anual se consolide a redución do importe da retención derivada do novo marco normativo se fose necesario a súa presentación.

AXUSTES NOS IMPORTES DOS INGRESOS DO TRABALLO

Modificación do apartado 1 do artigo 81 RIRPF

Establécense as novas contías dos ingresos do traballo das que se realizan retencións e ingreso á conta, en función do número de fillos e demais descendentes e da situación do contribuínte, que son o reflexo da contía máxima da renda íntegra do traballo cuxa cota de retención. é cero, tendo en conta a súa situación persoal e familiar e as normas de liquidación dunha renda, entre as que estaría a redución proposta na letra d) do artigo 83.3 do RIRPF.

Situación do contribuínteNo de fillos e outros descendentes
0Euros1Euros2 ou máisEuros
1. Contribuínte solteiro, viúvo, divorciado ou separado legalmente.17.64418.694
2. Suxeito pasivo cuxo cónxuxe non obteña rendas superiores a 1.500 euros anuais, excluídas as exentas.17.19718.13019.262
3. Outras situacións.15.87616.34216.867

En canto á situación do contribuínte, esta pode ser unha das tres seguintes:

1) Contribuínte solteiro, viúvo, divorciado ou separado legalmente. Este é o contribuínte solteiro, viúvo, divorciado ou separado legalmente con descendentes, cando teña dereito á redución establecida no artigo 84.2.4.º da Lei tributaria para as unidades familiares monoparentais.

2) Suxeito pasivo cuxo cónxuxe non obteña rendas superiores a 1.500 euros, excluídas as exentas. Trátase dun contribuínte casado, e non separado de dereito, cuxo cónxuxe non obteña rendas anuais superiores a 1.500 euros, excluídas as rendas exentas.

3) Outras situacións, que inclúen as seguintes:

a) O suxeito pasivo casado, e non separado legalmente, cuxo cónxuxe obteña rendas superiores a 1.500 euros, excluídas as exentas.

b) O contribuínte solteiro, viúvo, divorciado ou separado legalmente, sen descendentes ou con descendentes a cargo, cando, neste último caso, non teña dereito á redución establecida no artigo 84.2.4 da Lei tributaria. prodúcese a convivencia a que se refire o parágrafo segundo do dito apartado.

c) Suxeitos pasivos que non manifesten atoparse nalgunha das situacións 1a e 2a anteriores.

Modificación da letra d) do apartado 3 do artigo 83 RIRPF

Non será obxecto de retención a percepción de rendas do traballo por importe igual ou inferior ao salario mínimo interprofesional.

As ganancias próximas a dito salario mínimo interprofesional tamén se ven afectadas pola nova rebaixa que se establece, xa que en caso contrario produciríase un erro de salto.

Cando o rendemento neto do traballo sexa inferior a 19.747,5 euros, nas seguintes contías:

1º Se a renda neta do traballo é igual ou inferior a 14.852 euros : 7.302 euros anuais.

2º Se o rendemento neto do traballo é superior a 14.852 euros e igual ou inferior a 17.673,52 euros : 7.302 euros menos o resultado de multiplicar por 1,75 a diferenza entre o rendemento do traballo e 14.852 euros anuais.

3º Se o rendemento neto do traballo é superior a 17.673,52 euros e inferior a 19.747,5 euros : 2.364,34 euros menos o resultado de multiplicar por 1,14 a diferenza entre o rendemento do traballo e 17.673,52 euros anuais.

CÁLCULO DO TIPO DE RETENCIÓN E INGRESOS A CONTA NO PERÍODO IMPOSITIVO 2024

Nova disposición transitoria vixésimo primeira do RIRPF

No período impositivo 2024, determinar o tipo de retención ou ingreso a conta que se practicará sobre os rendementos do traballo satisfeitos con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto 142/2024, do 6 de febreiro , ao que se aplica o procedemento xeral de retención a que se refire o artigo 82 RIRPF, teranse en conta as cantidades previstas no apartado 1 do artigo 81 e a redución da letra d) do apartado 3 do artigo 83 vixente o 31 de decembro de 2023.

Para calcular a partir do 8 de febreiro de 2024 o tipo de retención ou ingreso á conta aplicable ás devolucións que se aboen ou paguen a partir desa data, terase en conta a nova redacción vixente do artigo 81 e do artigo 83.3.c) do RIRPF. , regularizando, se é o caso, o tipo de retención ou ingreso a conta nos primeiros rendementos do traballo que se satisfagan ou aboen a partir da dita data.

Non obstante, a opción do pagador, poderá realizarse sobre os primeiros ingresos do traballo que se satisfagan ou se aboen a partir do mes de marzo, sendo neste caso o tipo de retención ou ingreso a conta que se aplicará sobre os ingresos do traballo aboados con anterioridade. a Esta data determinarase tendo en conta o disposto no apartado anterior.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *