Pode pasar desapercibido pero a Lei 18/2022, do 28 de setembro, de creación e crecemento de empresas, no seu artigo 11, di o seguinte:

“Artigo 11 Modificación da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. Modifícase a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, nos seguintes termos: Un. Introdúcese un novo apartado 3 bis no artigo 13, coa seguinte redacción:

«3 bis. Para as subvencións de contía superior a 30.000 euros, cando os solicitantes sexan unicamente suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, non poderán concorrer as empresas que incumpran os prazos de pagamento previstos na citada lei poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora.

Esta circunstancia será acreditada polas empresas que, de acordo coa normativa contable, poidan presentar unha conta de perdas e ganancias abreviada, de conformidade co disposto no artigo 26 do Regulamento desta lei. Para as empresas que, segundo a normativa contable, non poidan presentar conta de perdas e ganancias abreviada, establécese a necesidade de acreditar o cumprimento dos prazos legais de pagamento mediante certificación, expedida por auditor de contas inscrito no Rexistro Oficial de Auditores de Contas. Cumprir o prazo de pagamento efectivo da empresa cliente independentemente de calquera financiamento para o cobro anticipado da empresa subministradora. »

  • En definitiva, a partir do 19 de outubro de 2022, data de entrada en vigor da Lei crea e crece, na solicitude de subvencións será necesario acreditar que se axusta á Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas para combater a morosidade nas operacións comerciais.
  • Esta lei sinala que o prazo máximo de pagamento se establece en 30 días naturais desde a data de recepción da mercadoría ou da prestación do servizo, aínda que poderá ampliarse ata os 60 días se hai acordo entre as partes.
  • Con esta medida, atopamos varios problemas:
  • Non poderán optar á condición de beneficiarias das subvencións as empresas que incumpran estes prazos (aínda que só sexa en unha factura).
  • Normalmente, as empresas que solicitan subvencións son empresas con dificultades económicas e, polo tanto, poden non cumprir a lei de morosidade.
  • A dificultade de poder acreditar o seu cumprimento, xa que, polo momento, non teño coñecemento de ningunha aplicación informática que o permita.
  • O papel do auditor. A falta de programas informáticos que permitan verificar o cumprimento deste requisito, resultará case imposible a realización destas acreditacións. 
  • A data de solicitude é a partir do 19 de outubro de 2022, data de entrada en vigor da Lei crea e crece, pero hai dúbidas sobre se as axudas xa concedidas pero pendentes de execución da actividade subvencionada, inclúense subvencións xa solicitadas e pendentes. resolución e convocatorias abertas pendentes de prazo de presentación.

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *