Desde a nosa asesoría fiscal en Cambados lembrámoslle que o próximo día 28 de febreiro finaliza o prazo máximo de presentación do Modelo 347 “Declaración anual de operacións con terceiras persoas” do exercicio.

Se durante o ano efectuou operacións con algún cliente ou provedor por importe superior a 3.005,06 euros no seu conxunto, en febreiro deberá presentar o modelo 347. Dita contía inclúe o IVE, polo que unha operación de 2.500 euros (que con IVE ascenda a 3.025 euros) xa deberá incluírse.

Atención. O modelo 347 permite á AEAT cruzar gran cantidade de información de todo tipo de operacións, detectar posibles diferenzas, iniciar os correspondentes procedementos de inspección e sancionadores. Cada ano emítense numerosos requirimentos orixinados en diferenzas contidas nas declaracións. De aí a importancia de contrastar o volume de operacións entre cliente e provedor en cada exercicio, xa que os descuadres pode dar orixe a procedementos de comprobación.

Data de presentación do modelo 347

O próximo día 28 de febreiro finaliza o prazo máximo de presentación do modelo 347 «Declaración anual de operacións con terceiras persoas» do exercicio anterior.

Atención. Naqueles supostos en que por razóns de carácter técnico non fose posible efectuar a presentación a través de Internet no prazo regulamentario de declaración, dita presentación poderá efectuarse durante os catro días naturais seguintes ao de finalización do devandito prazo.

Quen están obrigados a presentar o modelo 347?

Os empresarios e profesionais que desenvolvan actividades económicas están obrigados a presentar o modelo 347, cando respecto a outra persoa ou entidade realizasen operacións que no seu conxunto superasen a cifra de 3.005,06 € (IVE incluído) no ano natural ao que se refira a declaración.

Tamén están obrigados as entidades ou establecementos de carácter social e as comunidades de propietarios polas adquisicións de bens e servizos que efectúen á marxe de actividade empresarial ou profesional cando o seu importe superase 3.005,06 € (excluído subministración de auga, enerxía eléctrica, combustible e seguros).

Atención. As operacións nas que non se soporta ou non se repercute IVE tamén se deben declarar, sempre que exista obrigación de expedir factura e supérense os 3.005,06 euros.

Por exemplo: As operacións nas que se produciu o investimento do suxeito pasivo (neste caso, deberá declarar o importe sen IVE). Prodúcese dita investimento, por exemplo, nalgunhas entregas de inmobles, ou nalgunhas entregas de produtos electrónicos. As subvencións públicas procedentes dunha mesma Administración que superen os 3.005,06 euros. As entregas gratuítas nas que a lei lle obriga a ingresar o IVE. Por exemplo, se a súa empresa fabrica mobles e de forma gratuíta entrega mobiliario a un traballador, deberá declarar esa entrega se o custo imputable aos devanditos mobles máis o IVE supera os 3.005,06 euros. As operacións ás que sexa de aplicación o réxime especial do criterio de caixa do IVE, deberán ser incluídas tanto polos suxeitos pasivos que realicen as operacións, como polos destinatarios das mesmas, polos importes devindicados durante o ano natural conforme á regra xeral do pagamento.

Non están obrigados a presentar o modelo 347

As persoas físicas e entidades en atribución de rendas no IRPF, polas actividades que tributen no IRPF en estimación obxectiva e, simultaneamente, no IVE polos réximes especiais simplificado ou da agricultura, gandería e pesca ou da recarga de equivalencia, salvo polas operacións polas que emitan factura.

Con todo, os suxeitos pasivos acollidos ao réxime simplificado do IVE deben incluír no modelo 347 as adquisicións de bens e servizos que sexan obxecto de anotación no seu libro rexistro de facturas recibidas.(adquisicións e importacións de bens e servizos polos que se soportou ou satisfeito o imposto e destinados á súa utilización nas actividades polas que resulte aplicable o referido réxime especial).

Quen non realizasen operacións que no seu conxunto, respecto doutra persoa ou entidade, superasen a cifra de 3.005,06 € durante o ano natural ou de 300,51 € durante o mesmo período, cando, neste último suposto, realicen a cobranza por conta de terceiros, de honorarios profesionais ou de dereitos da propiedade intelectual, industrial ou de autor ou outros por conta dos seus socios, asociados ou colexiados.

Quen realizase exclusivamente operacións non sometidas ao deber de declaración (en xeral, aquelas operacións que son obxecto de declaración en modelos tributarios específicos)

Quen realice en España actividades empresariais ou profesionais sen ter en territorio español a sede da súa actividade económica, un establecemento permanente ou o seu domicilio fiscal ou, no caso de entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro, sen ter presenza en territorio español.

Quen estea inscritos no REDEME e estean obrigados a levar os Libros rexistro de IVE a través da sede electrónica da AEAT mediante a Subministración Inmediata de Información (SII). Por tanto, non presentarán o Modelo 347 correspondente a todas as operacións realizadas.

Alugueiros no modelo 347

No caso do arrendatario, se o alugueiro está suxeito a retención do IRPF ou do Imposto sobre Sociedades, e ademais está suxeito a IVE, o propio arrendatario xa declara as cantidades retidas mediante o modelo 180, polo que non se deben incluír estas operacións, ao estar xa informadas estas operacións noutras declaracións.

Vivendas. Non debe incluírse na devandita declaración os ingresos do alugueiro de vivendas a particulares que constitúan a súa residencia permanente (devanditos alugueiros están exentos de IVE e non debe emitir factura por eles). En cambio, se alugou aparcamentos ou rochos de forma separada ás vivendas, si debe declaralos (a condición de que superen o importe dos 3.005,06 €). Pola súa banda, os arrendadores, debían informar dos locais que tiñan arrendados, a que persoas, e o importe anual, cando superase os 3.005,06 €. Con todo, esta obrigación quedou suprimida desde 2014 ao ampliarse a información para fornecer mediante o modelo 180, que xa inclúe estes datos. Por tanto, os arrendadores tampouco deben incluír estas operacións no seu modelo 347.

Locais. Se alugou un local (ou unha vivenda para ser utilizada como despacho), dependerá de se o alugueiro estivo suxeito a retención: se o estivo non deberá incluílo no modelo 347 (pois o inquilino xa incluiría eses importes no resumo anual de retencións). Pero se as rendas non estiveron suxeitas a retención si deberá declaralas no modelo 347 (lembre que, se o valor catastral total dos locais alugados supera os 601.102,10 euros, o contribuínte pode comunicar aos arrendatarios que non practiquen retención sobre as rendas que lle paguen).

Preguntas máis frecuentes

Poden existir discrepancias entre os importes declarados polo cliente e o provedor? Si. No caso de que se reciba a factura polo cliente e rexístrese nun período trimestral distinto ao da emisión da mesma polo provedor xurdirán diferenzas. Por exemplo: a sociedade X vendeu a E por un importe de 10.000 euros o 20 de marzo de 202x. A sociedade E recibiu a factura o 30 de abril e rexistrouna no libro de facturas recibidas nesa data. No 347 de X a operación indicada debe incluírse, coa clave “B”, na casa correspondente ao 1T e no 347 de E incluirase, coa clave “A” na casa correspondente ao 2T.

Pode declararse un importe negativo no modelo 347? Si. Sempre que o importe anual das operacións supere, no seu valor absoluto (sen signo), os 3.005,06€. Devandito importe consignarase na declaración co signo negativo.

Declárase as prestacións de servizos ou aquelas que nos prestan, cuxas operacións sexan con empresas no estranxeiro? Se efectuou operacións respecto das cales Facenda xa ten información (a través doutras declaracións), agora non as deberá incluír no modelo 347. Así, non deberá incluír: As operacións suxeitas a retención, porque Facenda xa ten a súa información grazas ás declaracións periódicas e resumos anuais. (Tampouco serán declarables todas aquelas operacións que deban declararse noutros modelos como o 190, 193, 180) E as entregas ou adquisicións intracomunitarias de bens e servizos, porque se declaran no modelo 349. As operacións de exportación e importación, porque se declaran en aduana. O mesmo sucede coas entregas de bens entre a península e Canarias, Ceuta e Melilla. No caso de países non pertencentes á UE, se que hai obrigación de declaralo no modelo 347. Ao encher o modelo, habería que consignar a nova casa de NIF-IVE para empresarios ou profesionais establecidos noutro Estado membro que carezan de NIF. Con todo, as operacións que recollan compras de bens, ao pasar pola aduana, quedan excluídas.

Como se declaran as devolucións, descontos, bonificacións ou modificación da base impoñible? Estas circunstancias modificativas deberán ser reflectidas no trimestre natural en que se produciron as mesmas, sempre que o resultado destas modificacións supere, xunto co resto de operacións realizadas coa mesma persoa ou entidade no ano natural, a cifra de 3.005,06 euros.

Como se declaran as cantidades por transmisións de inmobles, que constitúan entregas suxeitas a IVE? Débense declarar no mesmo rexistro que o resto de operacións, pero de forma separada nas casas correspondentes ás cantidades trimestrais e anual que se perciban de operacións correspondentes a transmisións de inmobles suxeitas a IVE. Por outra banda, nas casas correspondentes a Importe anual das operacións e Importe trimestral das operacións, consignarase o importe das operacións incluíndo as transmisións de inmobles, pero exceptuando os importes das operacións de seguros (entidades aseguradoras) e arrendamentos que se deben anotar nun rexistro separado. Situacións que teñen un tratamento particular Entre elas podemos destacar as seguintes: Operacións ás que sexa de aplicación o réxime especial do criterio de caixa Consignaranse tamén no ano natural correspondente ao momento do pagamento total ou parcial, de acordo coa regra xeral de pagamento e tamén coa regra especial de pagamento propia do réxime especial. Ademais, toda a información que teña que proporcionarse obrigatoriamente na declaración deberá fornecerse sobre unha base de cómputo anual.

Categorías: AEAT

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *